Nghị quyết 40/NQ-HĐND

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2018 quyết định về biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 40/NQ-HĐND 2018 biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/NQ-ND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

V VIC QUYT ĐNH BIÊN CH CÔNG CHC TRONG CÁC CƠ QUAN, T CHC HÀNH CHÍNH CA TNH KHÁNH HÒA NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-BNV ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019;

Xét Tờ trình số 12064/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 117/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tnh Khánh Hòa năm 2019 như sau:

1. Tổng số biên chế công chức là 1.968 chỉ tiêu, trong đó:

a) Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh: 1.181 chỉ tiêu, trong đó biên chế công chức dự phòng: 02 chỉ tiêu;

b) Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện: 787 chỉ tiêu.

2. Quyết định biên chế công chức cụ thể trong các cơ quan, tổ chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019 (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thưng vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thường vụ Tỉnh y;
- Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP.Tnh ủy, các ban Đảng;
- VP.HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VB, TN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

PHỤ LỤC

BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC GIAO TRONG CÁC QUAN, TCHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CP HUYỆN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Các cơ quan hành chính nhà nước

Biên chế giao năm 2019

 

TOÀN TỈNH:

1.968

I

CẤP TỈNH

1.181

1

Ban Dân tộc

15

2

Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong

34

3

Sở Công thương

34

4

S Giao thông - Vận tải

69

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

49

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

42

7

Sở Khoa hc và Công nghệ

34

8

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

53

9

Sở Ngoại vụ

20

10

Sở Nội vụ

60

11

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

298

12

Sở Tài chính

57

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

67

14

Sở Thông tin và Truyền thông

24

15

Sở Tư pháp

30

16

Sở Văn hóa và Thể thao

31

17

Sở Du lịch

18

18

Sở Xây dựng

56

19

SY tế

59

20

Thanh tra tỉnh

40

21

Văn phòng HĐND tỉnh

29

22

Văn phòng UBND tnh

60

23

Dự phòng

02

II

CP HUYỆN

787

1

UBND thành phố Nha Trang

127

2

UBND thành phố Cam Ranh

104

3

UBND thị xã Ninh Hòa

103

4

UBND huyện Cam Lâm

93

5

UBND huyện Diên Khánh

93

6

UBND huyện Vạn Ninh

87

7

UBND huyện Khánh Sơn

85

8

UBND huyện Khánh Vĩnh

87

9

UBND huyện Trường Sa

08

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu40/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực07/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 40/NQ-HĐND 2018 biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 40/NQ-HĐND 2018 biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu40/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Tấn Tuân
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực07/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 40/NQ-HĐND 2018 biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 40/NQ-HĐND 2018 biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức Khánh Hòa

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực