Nghị quyết 41/2011/NQ-HĐND8

Nghị quyết 41/2011/NQ-HĐND8 về Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 2 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 41/2011/NQ-HĐND8 Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 41/2011/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 81/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2094/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra số 03/BC-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nội dung cụ thể như sau:

Phần thứ nhất: Quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch

1. Quan điểm phát triển

1. Phát triển du lịch phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khai thác hiệu quả, bền vững tiềm năng du lịch; đặc biệt, chú trọng đến những lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các lợi thế so sánh khác.

2. Phát triển du lịch gắn với thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các định hướng phát triển đô thị để trở thành thành phố trực thuộc trung ương của tỉnh Bình Dương.

3. Hình thành các sản phẩm du lịch dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của thị trường trong và ngoài tỉnh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư, đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Mục tiêu phát triển

a) Mục tiêu tổng quát

Xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế, góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; đồng thời là một công cụ nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, hưởng thụ tinh thần của nhân dân địa phương.

Khai thác hiệu quả lợi thế vị trí địa lý và tiềm năng du lịch để hình thành các sản phẩm du lịch có thương hiệu và mang đặc trưng văn hóa địa phương.

Phát triển du lịch, sử dụng nguồn thu từ hoạt động du lịch để góp phần bảo tồn và khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử, các giá trị di sản văn hóa, các giá trị môi trường sinh thái; đảm bảo phát triển bền vững cả du lịch và môi trường sinh thái.

b) Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2015 đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó có 43 ngàn lượt khách quốc tế. Năm 2020 đón 6 triệu 800 ngàn lượt khách, trong đó có 63 ngàn lượt khách quốc tế. Năm 2025 dự báo thu hút khoảng 9 triệu lượt khách, trong đó có 80 ngàn lượt khách quốc tế. Năm 2030 dự báo thu hút khoảng 12 triệu lượt khách, trong đó 110 ngàn lượt khách quốc tế.

Doanh thu du lịch đến năm 2015 đạt khoảng 2.200 tỉ đồng, năm 2020 đạt khoảng 4.450 tỉ đồng.

Phần thứ hai : Nội dung quy hoạch

1. Định hướng quy hoạch không gian phía Nam

Quy mô không gian phía Nam, bao gồm khu vực thị xã Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An và một phần của huyện Bến Cát:

Sản phẩm du lịch chính gồm: du lịch sinh thái (du lịch miệt vườn, du lịch sông nước), du lịch văn hóa (tham quan di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, làng nghề, du lịch tâm linh, tín ngưỡng), vui chơi giải trí, du lịch cuối tuần, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mua sắm, du lịch MICE, du lịch thể thao cao cấp.

Khu vực ưu tiên đầu tư: Khu vực ven miệt vườn Lái Thiêu (thị xã Thuận An), khu vực ven sông Sài Gòn (thuộc huyện Bến Cát);

Trung tâm phát triển: du lịch dịch vụ thị xã Thủ Dầu Một.

2. Định hướng quy hoạch không gian phía Tây Bắc

Quy mô không gian phía Tây Bắc bao gồm khu vực hồ Dầu Tiếng, núi Cậu, hành lang sông Sài Gòn và khu vực phụ cận thuộc huyện Dầu Tiếng và huyện Bến Cát;

Sản phẩm du lịch chính gồm có: du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch thể thao cao cấp;

Các khu vực ưu tiên đầu tư: khu vực hồ Dầu Tiếng, khu vực ven sông Sài Gòn, khu vực hồ Cần Nôm;

Trung tâm phát triển: du lịch dịch vụ thị trấn Dầu Tiếng.

3. Định hướng quy hoạch không gian phía Đông

Quy mô không gian phía Đông bao gồm khu vực dọc theo lưu vực sông Đồng Nai và sông Bé thuộc huyện Tân Uyên, huyện Phú Giáo;

Sản phẩm du lịch chính gồm: du lịch sinh thái với các loại hình du lịch sông nước, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nghỉ cuối tuần, du lịch thể thao cao cấp;

Các khu vực ưu tiên đầu tư: khu vực ven sông Đồng Nai, khu vực hồ Đá Bàn, khu vực cù lao Rùa, cù lao Bạch Đằng;

Trung tâm phát triển: du lịch dịch vụ thị trấn Uyên Hưng thuộc huyện Tân Uyên.

4. Phát triển các tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh

a) Tuyến du lịch liên tỉnh, liên khu vực

- Tuyến du lịch theo Quốc lộ 13.

- Tuyến du lịch theo đường ĐT 741-742.

- Tuyến du lịch theo đường Hồ Chí Minh.

b) Các tuyến du lịch nội tỉnh

- Tuyến du lịch theo đường ĐT 744 ;

- Tuyến du lịch theo đường ĐT 746 - 747.

c) Các tuyến du lịch đường sông

Gồm các tuyến du lịch trên sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Bé.

5. Nguồn vốn đầu tư

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020 dự toán khoảng 11.700 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 là 5.400 tỷ đồng và giai đoạn từ 2016 đến 2020 là 6.300 tỷ đồng.

Tổng nhu cầu vốn dành cho các dự án ưu tiên đến 2020 là 8.300 tỉ đồng.

Tổng nhu cầu quỹ đất dành cho các dự án ưu tiên đến 2020 là 1.400 ha.

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước 15 - 20%

- Các nguồn vốn khác  80 - 85%

6. Tầm nhìn đến năm 2030

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố Bình Dương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy các ngành liên quan khác phát triển. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịch của 3 không gian. Phát triển bền vững theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm và phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế. Từng bước đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thay đổi diện mạo của thành phố Bình Dương. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thành phố Bình Dương được xếp vào nhóm có du lịch phát triển trong nước và khu vực.

Tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân trong giai đoạn 2021-2030 tương đương 6%; doanh thu đến năm 2030 đạt khoảng 14.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trong giai đoạn 2021 - 2030 tương đương 10%.

Phát triển về một số sản phẩm và thị trường, phát triển thương hiệu và tuyên truyền quảng bá; phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học, công nghệ; tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch theo sự kết hợp ba không gian nhằm khai thác các thế mạnh của từng không gian, trên cơ sở đó phát triển mạnh sản phẩm đặc thù, tạo thương hiệu du lịch Bình Dương.

Phần thứ ba : Các nhóm giải pháp thực hiện quy hoạch

1. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước.

2. Tăng cường phối kết hợp giữa ngành du lịch với các ngành khác và chính quyền các cấp.

3. Về cơ chế, chính sách.

4. Giải pháp về các nguồn vốn đầu tư.

5. Giải pháp về xúc tiến quảng bá.

6. Giải pháp bảo vệ, tôn tạo tài nguyên môi trường du lịch.

7. Giải pháp về hợp tác trong nước và quốc tế.

8. Giải pháp xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù.

9. Giải pháp về nguồn nhân lực.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Ban hành quyết định chi tiết, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật;

2. Bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện quy hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Thường xuyên tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch theo từng giai đoạn; kịp thời điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo quy hoạch phát triển du lịch đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2011/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu41/2011/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2011
Ngày hiệu lực18/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2011/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 41/2011/NQ-HĐND8 Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 41/2011/NQ-HĐND8 Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu41/2011/NQ-HĐND8
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành08/08/2011
        Ngày hiệu lực18/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 41/2011/NQ-HĐND8 Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 41/2011/NQ-HĐND8 Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương

            • 08/08/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực