Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác, quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc tỉnh Hà Giang quản lý

Nội dung toàn văn Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND đề án cho thuê quyền khai thác kết cấu hạ tầng thủy lợi Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2018/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC, QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, ĐIỀU CHUYN, BÁN, THANH LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI THUỘC TỈNH HÀ GIANG QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Qun lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, s dụng và khai thác tài sản kết cu h tng thủy lợi;

Xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác, quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý tài sn kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc tỉnh Hà Giang quản lý; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ hp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác, quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tng thủy lợi thuộc tnh Hà Giang quản lý, cụ th như sau:

1. Thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tng thy lợi:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tnh quản lý.

b) Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tng thủy lợi thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc huyện qun lý

2. Thẩm quyền quyết đnh thu hồi, điều chuyn, thanh lý và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, điều chuyển, thanh lý và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tng thủy lợi thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quản lý.

b) Ủy ban nhân dân cp huyện quyết định thu hồi, điều chuyển, thanh lý và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc huyện quản lý.

3. Thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thy lợi:

a) Ủy ban nhân dân tnh quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thy lợi đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quản lý, trừ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi quy định tại điểm b khoản này.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn liền với đất, mặt nước thuộc tỉnh Hà Giang qun lý.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc huyện quản lý, trừ tài sản kết cấu hạ tầng thy lợi quy định tại điểm b khoản này.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu, UBTVQH;
- V
ăn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ T
ài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- T.Tr Tỉnh ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ t
nh;
- Đo
àn ĐBQH khóa XIV tnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh kh
óa XVII;
- Các Sở, ban, ngành, đo
àn th cấp tnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PT - TH tnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- C
ng thông tin điện t tnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu41/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực18/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND đề án cho thuê quyền khai thác kết cấu hạ tầng thủy lợi Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND đề án cho thuê quyền khai thác kết cấu hạ tầng thủy lợi Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu41/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýThào Hồng Sơn
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực18/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND đề án cho thuê quyền khai thác kết cấu hạ tầng thủy lợi Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND đề án cho thuê quyền khai thác kết cấu hạ tầng thủy lợi Hà Giang

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực