Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2019/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP XÃ VÀ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU DÂN CƯ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư s 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Xét Tờ trình số 5282/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

- Quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Kinh phí thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở, khu dân cư (bao gm cả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa) được lng ghép với kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2. Đối tượng áp dụng

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã;

- Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Điều 2. Nội dung và mức chi hỗ trợ

1. Nội dung chi: áp dụng theo Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính.

2. Mức chi:

a) Đi với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: 20.000.000 đồng/năm/xã.

- Đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, mức hỗ trợ: 25.000.000 đồng/năm/xã.

b) Đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư

- Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

- Khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

- Khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: 6.000.000 đồng/năm/khu dân cư. Quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

c) Các nội dung liên quan đến Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính.

3. Thời gian áp dụng: từ 01/01/2020.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn ngân sách nhà nước: Do ngân sách tỉnh đảm bảo và được bố trí hàng năm trong dự toán chi thường xuyên của UBND cp xã.

2. Kinh phí huy động từ ngun tự nguyện đóng góp của các tchức, cá nhân, hộ gia đình theo hình thức xã hội hóa và ngun kinh phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có) thực hiện theo nguyên tắc cấp nào vận động cấp đó quản lý, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, công khai, dân chủ, minh bạch theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hp vi Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Bãi bỏ nội dung kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại điểm 3.2.2, khoản 3.2, mục 3, phần II của Nghị quyết s23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017”.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực sau 10 ngày ktừ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- VPQH,VPCP, VPCTN;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐBQH t
nh, TAND, VKSND tnh;
- VPTU, VPHĐND, VPUBND tỉnh;
- Các S
, ban ngành cấp tỉnh;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, VHXH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu41/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực16/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(30/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới Quảng Trị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới Quảng Trị
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu41/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Văn Hùng
       Ngày ban hành06/12/2019
       Ngày hiệu lực16/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (30/12/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới Quảng Trị

           • 06/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực