Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND về Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công dự án nhóm C do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư công dự án nhóm C tỉnh Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2019/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIAO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG MỘT SỐ DỰ ÁN NHÓM C

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức vốn dự án đầu tư công nhóm C Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; Báo cáo thẩm tra số 47/BCTT-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công một số dự án nhóm C thuộc các lĩnh vực với tổng mức đầu tư như sau:

1. Đối với dự án thuộc lĩnh vực: Giao thông; Công nghiệp điện; Xây dựng khu nhà ở; Thủy lợi; Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác; Kỹ thuật điện; Bưu chính, viễn thông có tổng mức đầu tư dưới 70 tỷ đồng.

2. Đối với dự án thuộc lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; Công nghiệp (trừ dự án Công nghiệp thuộc mục 1 nêu trên) có tổng mức đầu tư dưới 50 tỷ đồng.

3. Đối với dự án thuộc lĩnh vực: Y tế, văn hóa, giáo dục; Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình; Kho tàng; Du lịch, thể dục thể thao; Xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở tại mục 1); Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh (trừ dự án quy định tại các mục 1 và 2 nêu trên) có tổng mức đầu tư dưới 40 tỷ đồng.

Điều 2. Đối với các nội dung không quy định tại Nghị quyết này, thực hiện theo các quy định của pháp luật về Đầu tư công. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (b/cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu41/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(02/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư công dự án nhóm C tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư công dự án nhóm C tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu41/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Thanh Tùng
        Ngày ban hành13/12/2019
        Ngày hiệu lực01/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (02/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư công dự án nhóm C tỉnh Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư công dự án nhóm C tỉnh Bình Định

            • 13/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực