Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND về Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2006/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN - MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ X - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND của UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 824/TTr-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010 theo Tờ trình của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

Trong giai đoạn 2006 – 2010 nhựa hoá, cứng hoá ít nhất 1.500 km các tuyến đường huyện, xã, thôn, khối phố, trong đó:

- Đường huyện 500km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, V (TCVN 4054 – 98);

- Đường xã 750 km, đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A, B (TCN 210 - 92);

- Đường thôn, khối phố 250 km, đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A, B (TCN 210 - 92), từng bước cứng hoá các tuyến đường thôn, đường ra đồng ruộng. Riêng đường nội thành phố: bê tông hoá 100% các đường hẽm trong nội thành.

2. Cơ chế vốn đầu tư:

a. Đối với đường huyện:

- Các huyện đồng bằng: Vốn ngân sách tỉnh và vốn các chương trình mục tiêu bố trí 70%; ngân sách cấp huyện và các nguồn huy động khác 30%.

- Các huyện miền núi và hải đảo: Vốn ngân sách tỉnh và vốn các chương trình mục tiêu bố trí 90%; ngân sách cấp huyện và các nguồn huy động khác 10%.

b. Đối với đường xã:

- Các xã, phường, thị trấn đồng bằng: Vốn ngân sách tỉnh bố trí 50%; ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã và các nguồn huy động của xã 50%.

- Các xã, thị trấn miền núi và hải đảo: Vốn ngân sách tỉnh bố trí 80%; ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã và các nguồn huy động của xã 20%.

Tỷ lệ đóng góp và hình thức huy động giữa ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã và nguồn huy động cụ thể do Hội đồng nhân dân huyện, thành phố quyết định.

c. Đối với đường thôn, khối phố:

Do chính quyền địa phương, nhân dân huy động các nguồn lực trên địa bàn để thực hiện.

d. Khuyến khích các huyện, thành phố có nguồn thu khá tự bố trí ngân sách cấp huyện để hỗ trợ cho xã, phường, thị trấn và huy động nguồn lực trong nhân dân để đẩy nhanh tốc độ phát triển giao thông nông thôn - miền núi.

3. Tổng vốn đầu tư:                                                      1.429.012 triệu đồng

Trong đó:

- Đường huyện:                                                             779.012 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh và chương trình mục tiêu:                     626.724 triệu đồng

+ Ngân sách huyện và các nguồn khác:                           152.288 triệu đồng

- Đường xã:                                                                  525.000 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh:                                                          327.537 triệu đồng

+ Ngân sách huyện, xã và các nguồn huy động:               197.463 triệu đồng

- Đường thôn, khối phố:                                                 125.000 triệu đồng

+ Huy động nhân dân:                                                    125.000 triệu đồng

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đạt kết quả.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2006./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2006
Ngày hiệu lực18/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu42/2006/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýBùi Thanh Quang
       Ngày ban hành08/07/2006
       Ngày hiệu lực18/07/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND Đề án phát triển giao thông nông thôn - miền núi