Nghị quyết 42/2007/NQ-CP

Nghị quyết số 42/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tây do Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/2007/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tây


CHÍNH PHỦ
***

Số:  42/2007/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
****

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) TỈNH HÀ TÂY

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (tờ trình số 3870 TTr/UBND-NN ngày 23 tháng 8 năm 2006 ), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 78/TTr-BTNMT ngày  25  tháng 12 năm 2006),

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Hà Tây với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất 

Thứ tự

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2005

Điều chỉnh đến năm 2010

Diện tích

(ha)

Cơ cấu

(%)

Diện tích

(ha)

Cơ cấu

(%)

 

Tổng diện tích tự nhiên

219.630

100,00

219.630

100,00

1

Đất nông nghiệp

136.152

61,99

119.908

54,60

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

113.407

51,64

93.385

42,52

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

101.424

46,18

79.516

36,20

 

Trong đó: đất trồng lúa

89.300

40,66

68.872

31,36

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

11.983

5,46

13.869

6,31

1.2

Đất lâm nghiệp

16.333

7,44

15.489

7,05

1.2.1

Đất rừng sản xuất

6.617

3,01

5.680

2,59

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

320

0,15

464

0,21

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

9.396

4,28

9.345

4,26

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

6.071

2,76

9.370

4,27

1.4

Đất nông nghiệp khác

342

0,16

1.665

0,76

2

Đất phi nông nghiệp

76.310

34,74

93.938

42,77

2.1

Đất ở

17.090

7,78

21.418

9,75

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

15.625

7,11

17.694

8,06

2.1.2

Đất ở tại đô thị

1.466

0,67

3.724

1,70

2.2

Đất chuyên dùng

38.765

17,65

52.245

23,79

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

731

0,33

838

0,38

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

6.440

2,93

6.558

2,99

2.2.2.1

Đất quốc phòng

6.264

2,85

6.323

2,88

2.2.2.2

Đất an ninh

176

0,08

235

0,11

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

4.561

2,08

13.573

6,18

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

2.353

1,07

7.275

3,31

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

1.224

0,56

4.548

2,07

2.2.3.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

33

0,02

601

0,27

2.2.3.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

952

0,43

1.149

0,52

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

27.033

12,31

31.276

14,24

2.2.4.1

Đất giao thông

12.194

5,55

14.266

6,50

2.2.4.2

Đất thuỷ lợi

11.625

5,29

11.536

5,25

2.2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

182

0,08

236

0,11

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

342

0,16

444

0,20

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

166

0,08

219

0,10

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

1.726

0,79

2.786

1,27

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục - thể thao

307

0,14

757

0,34

2.2.4.8

Đất chợ

93

0,04

196

0,09

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

302

0,14

531

0,24

2.2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

96

0,04

303

0,14

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

581

0,26

588

0,27

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1.928

0,88

2.196

1,00

2.5

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

17.734

8,07

17.192

7,83

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

211

0,10

298

0,14

3

Đất chưa sử dụng

7.168

3,26

5.784

2,63

3.1

Đất bằng chưa sử dụng

3.239

1,47

2.311

1,05

3.2

Đất đồi núi chưa sử dụng

1.243

0,57

909

0,41

3.3

Núi đá không có rừng cây

2.686

1,22

2.564

1,17

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Giai đoạn

2006-2010

1

 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

17.440

 1.1

 Đất sản xuất nông nghiệp

15.917

 1.1.1

 Đất trồng cây hàng năm

15.158

 

 Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

12.963

 1.1.2

 Đất trồng cây lâu năm

759

 1.2

 Đất lâm nghiệp

965

 1.2.1

 Đất rừng sản xuất

906

 1.2.2

 Đất rừng phòng hộ

8

 1.3

 Đất nuôi trồng thuỷ sản

527

 1.4

 Đất nông nghiệp khác

31

2

 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

4.736

 2.1

 Đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm

1.375

 2.2

 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

3.149

 2.3

 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

164

 2.4

 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

48

3

 Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở

330

 3.1

Đất trụ sở cơ quan

3

 3.2

Đất quốc phòng, an ninh

66

 3.2 .1

Đất quốc phòng

62

 3.2 .2

Đất an ninh

4

 3.3

Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

131

 3.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

3

 3.5

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

51

3.6

Đất sản xuất, kinh doanh không thu tiền sử dụng đất

76

4

 Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở

325

 4.1

 Đất chuyên dùng

187

 4.2

 Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2

 4.3

 Đất sông và mặt nước chuyên dùng

65

 4.4

 Đất phi nông nghiệp khác

2

 4.5

 Đất khu tập thể cơ quan chuyển sang đất ở

68

3.  Diện tích đất thu hồi

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất

Giai đoạn

2006-2010

1

Đất nông nghiệp

17.406

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

16.010

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

15.369

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

13.908

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

640

1.2

Đất lâm nghiệp

961

1.2.1

Đất rừng sản xuất

903

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

8

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

51

1.3

Đất nuôi  trồng thuỷ sản

427

1.4

Đất nông nghiệp khác

7

2

Đất phi nông nghiệp

871

2.1

Đất ở

147

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

131

2.1.2

Đất ở tại đô thị

17

2.2

Đất chuyên dùng

429

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

27

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

35

2.2.2.1

Đất quốc phòng

31

2.2.2.2

Đất an ninh

4

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

144

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

223

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

1

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

11

2.5

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

211

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

4

2.7

Đất khu tập thể cơ quan chuyển thành đất ở

68

 

Tổng cộng

18.277

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Mục đích sử dụng

Giai đoạn

2006-2010

1

Đất nông nghiệp

701

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

286

1.2

Đất lâm nghiệp

315

1.2

Đất nuôi trồng thuỷ sản

95

1.3

Đất nông nghiệp khác

5

2

Nhóm đất phi nông nghiệp

683

2.1

Đất ở

28

2.1.1

Đất ở nông thôn

26

2.1.2

Đất ở đô thị

1

2.2

Đất chuyên dùng

653

2.2.1

Đất cơ quan, sự nghiệp

1

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

20

2.2.2.1

Đất quốc phòng

12

2.2.2.2

Đất an ninh

8

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh

598

2.2.4

Đất công cộng

34

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2

 

TỔNG CỘNG

1.384

(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Hà Tây được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây xác lập ngày 30 tháng 8 năm 2006).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Hà Tây với các chỉ tiêu sau:

1. Chỉ tiêu diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch

Đơn vị tính: ha

Thứ tứ

Loại đất

Hiện trạng năm 2005

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

 

Tổng diện tích tự nhiên

219.630

219.630

219.630

219.630

219.630

219.630

1

Đất nông nghiệp

136.152

129.490

125.338

122.623

120.977

119.908

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

113.407

105.637

100.479

96.971

94.834

93.385

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

101.424

92.873

87.349

83.464

81.093

79.516

1.1.1.1

Đất trồng lúa

89.300

81.197

76.082

72.479

70.299

68.872

1.1.1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

12.124

11.676

11.267

10.985

10.794

10.644

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

11.983

12.764

13.130

13.506

13.741

13.869

1.2

Đất lâm nghiệp

16.333

15.801

15.691

15.566

15.512

15.489

1.2.1

Đất rừng sản xuất

6.617

6.079

5.926

5.771

5.703

5.680

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

320

377

420

449

464

464

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

9.396

9.345

9.345

9.345

9.345

9.345

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

6.071

7.417

8.186

8.719

9.101

9.370

1.4

Đất nông nghiệp khác

342

635

982

1.369

1.531

1.665

2

Đất phi nông nghiệp

76.310

83.362

87.933

90.937

92.770

93.938

2.1

Đất ở

17.090

18.792

19.854

20.569

21.064

21.418

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

15.625

16.321

16.832

17.266

17.548

17.694

2.1.2

Đất ở tại đô thị

1.466

2.470

3.023

3.302

3.516

3.724

2.2

Đất chuyên dùng

38.765

44.118

47.734

50.084

51.447

52.245

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

731

772

801

832

840

838

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

6.440

6.495

6.543

6.547

6.552

6.558

2.2.2.1

Đất quốc phòng

6.264

6.265

6.311

6.315

6.317

6.323

2.2.2.2

Đất an ninh

176

230

232

232

235

235

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

4.561

8.093

10.501

11.964

12.980

13.573

2.2.3.1

Đất khu công nghiệp

2.353

4.047

5.541

6.337

6.962

7.275

2.2.3.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

1.224

2.833

3.468

4.012

4.317

4.548

2.2.3.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

33

235

427

509

563

601

2.2.3.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

952

978

1.063

1.105

1.137

1.149

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

27.033

28.757

29.889

30.740

31.076

31.276

2.2.4.1

Đất giao thông

12.194

13.033

13.518

13.878

14.114

14.266

2.2.4.2

Đất thuỷ lợi

11.625

11.568

11.555

11.544

11.537

11.536

2.2.4.3

Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông

182

221

231

234

235

236

2.2.4.4

Đất cơ sở văn hóa

342

395

416

427

431

444

2.2.4.5

Đất cơ sở y tế

166

198

208

217

219

219

2.2.4.6

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

1.726

2.177

2.591

2.754

2.783

2.786

2.2.4.7

Đất cơ sở thể dục - thể thao

307

515

629

705

742

757

2.2.4.8

Đất chợ

93

142

162

175

186

196

2.2.4.9

Đất có di tích, danh thắng

302

318

329

528

531

531

2.2.4.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

96

190

251

279

298

303

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

581

585

587

588

588

588

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1.928

2.058

2.110

2.152

2.176

2.196

2.5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

17.734

17.534

17.366

17.251

17.198

17.192

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

211

276

282

294

299

298

3

Đất chưa sử dụng

7.168

6.778

6.358

6.069

5.882

5.784

3.1

Đất bằng chưa sử dụng

3.239

3.062

2.736

2.543

2.409

2.311

3.2

Đất đồi núi chưa sử dụng

1.243

1.139

1.053

960

909

909

3.3

Núi đá không có rừng cây

2.686

2.576

2.570

2.566

2.564

2.564

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ

Phân theo từng năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

17.440

6.789

3.986

2.714

1.923

2.027

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

15.917

6.059

3.781

2.425

1.773

1.879

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

15.158

5.840

3.529

2.317

1.672

1.802

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

12.963

5.216

2.990

1.904

1.362

1.492

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

759

220

223

123

111

81

1.2

Đất lâm nghiệp

965

486

136

204

70

69

1.2.1

Đất rừng sản xuất

906

438

131

202

68

67

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

8

0

2

2

2

2

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

527

210

96

73

75

74

1.4

Đất nông nghiệp khác

31

25

3

1

1

1

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

4.736

1.756

995

826

585

574

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

1.375

469

250

282

171

204

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

3.149

1.200

728

470

391

359

2.3

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

164

87

17

26

23

11

2.4

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

48

0

0

48

0

0

3

Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở

330

117

75

65

28

43

3.1

Đất trụ sở cơ quan

3

1

1

0

0

0

3.2

Đất quốc phòng, an ninh

66

24

18

8

5

10

3.2.1

Đất quốc phòng

62

22

18

7

5

10

3.2.2

Đất an ninh

4

2

0

1

0

0

3.3

Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất

131

41

26

21

17

26

3.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

3

2

0

0

0

0

3.5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

51

21

7

9

6

7

3.6

Đất sản xuất kinh doanh không thu tiền sử dụng đất

76

27

22

27

0

0

4

Đất phi nông nghiệp không phải đất ở

chuyển sang đất ở

325

224

51

23

12

15

4.1

Đất chuyên dùng

187

148

8

14

9

9

4.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

16

15

0

0

0

1

4.1.2

Đất quốc phòng, an ninh

44

34

3

4

2

0

4.1,2.1

Đất quốc phòng

40

32

3

3

2

0

4.1.2.2

Đất an ninh

4

2

0

1

0

0

4.1.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

20

13

0

3

3

0

4.1.4

Đất có mục đích công cộng

108

85

5

7

3

8

4.2

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2

1

0

2

0

0

4.3

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

65

40

9

7

4

6

4.4

Đất phi nông nghiệp khác

2

1

0

0

0

0

4.5

Đất khu tập thể cơ quan chuyển sang đất ở

68

35

33

0

0

0

3.  Kế hoạch thu hồi đất

Đơn vị tính: ha

 

Thứ tự

 

 

 

Loại đất phải thu hồi

 

 

Diện tích cần thu hồi trong
 kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

1

Đất nông nghiệp

17.406

6.812

4.007

2.709

1.829

2.048

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

16.010

6.158

3.771

2.438

1.702

1.941

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

15.369

5.973

3.584

2.334

1.611

1.867

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước

13.908

5.251

3.023

1.932

1.303

2.399

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

640

197

185

101

91

67

1.2

Đất lâm nghiệp

961

484

134

204

70

69


1.2.1

Đất rừng sản xuất

903

434

132

202

68

67

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

8

               

2

2

2

2

1.2.3

Đất rừng đặc dụng

51

51

0                 

0                

0                

0                 

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

427

162

102

68

57

38

1.4

Đất nông nghiệp khác

7

6

1

0

0                 

0

2

Đất phi nông nghiệp

871

433

194

127

48

69

2.1

Đất ở

147

97

23

15

6

6

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

131

86

19

14

6

6

2.1.2

Đất ở tại đô thị

17

11

4

1

1

0                 

2.2

Đất chuyên dùng

429

221

55

72

31

50

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

27

23

2

1

0

1

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

35

26

2

4

3

0

2.2.2.1

Đất  Quốc phòng

31

24

2

3

3

0

2.2.2.2

Đất an ninh

4

2

0

1

0

0

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

144

56

36

37

7

9

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

223

117

15

30

21

40

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

1

0

0

0

0

0

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

11

3

2

5

0

0

2.5

Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng

211

74

80

34

10

12

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

4

3

1

1

0

0

2.7

Đất khu tập thể chuyển thành đất ở

68

35

33

0

0

0

 

Cộng

18.277

7.245

4.201

2.836

1.877

2.117

4.  Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Mục đích sử dụng

Diện tích

 đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

 trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm

2006

Năm

2007

Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

1

Đất nông nghiệp

701

179

141

166

118

97

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

286

99

40

61

46

40

1.1.1

Đất trồng cây hàng năm

167

60

23

36

24

24

 

Trong đó: đất trồng lúa

49

17

3

25

0

3

1.1.2

Đất trồng cây lâu năm

119

18

26

21

54

1

1.2

Đất lâm nghiệp

315

52

72

86

57

48

1.2.1

Đất rừng sản xuất

115

4

31

53

26

0

1.2.2

Đất rừng phòng hộ

200

50

40

30

30

50

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

95

26

29

19

14

7

1.4

Đất nông nghiệp khác

5

1

0

0

0

2

2

Đất phi nông nghiệp

683

176

232

131

67

77

2.1

Đất ở

28

11

4

3

3

7

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

26

10

4

3

3

6

2.1.2

Đất ở tại đô thị

1

1

0

0

0

0

2.2

Đất chuyên dùng

653

163

228

127

64

71

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

1

0

1

0

0

0

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

20

20

0

0

0

0

2.2.2.1

Đất quốc phòng

12

12

0

0

0

0

2.2.2.2

Đất an ninh

8

8

0

0

0

0

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

598

125

219

123

61

70

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

34

10

11

6

4

3

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

2

2

0

0

0

0

 

                     Cộng

1.384

355

370

298

186

175

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

3. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

5. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp,     Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính,  Xây dựng, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin, Thuỷ sản;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và  các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Thể dục thể thao;
- Tổng cục Du lịch;
- UBND tỉnh Hà Tây;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tây;
- VPCP, BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
   Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
   Vụ ĐP, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NN (3 bản).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2007/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/2007/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2007
Ngày hiệu lực12/09/2007
Ngày công báo28/08/2007
Số công báoTừ số 622 đến số 623
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2007/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 42/2007/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tây


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 42/2007/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tây
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu42/2007/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành31/07/2007
        Ngày hiệu lực12/09/2007
        Ngày công báo28/08/2007
        Số công báoTừ số 622 đến số 623
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 42/2007/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tây

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/2007/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tây

            • 31/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/08/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/09/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực