Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007 của quận Bình Tân do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007 quận Bình Tân


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 42/2008/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 25 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 CỦA QUẬN BÌNH TÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, qua kết luận của chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007 của quận Bình Tân, cụ thể như sau:

I. VỀ THU NGÂN SÁCH:

1. Về thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 516,486 tỷ đồng đạt 120,7% dự toán năm và vượt 30% (516,486/397,187 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Nếu không tính ghi thu, ghi chi thì tổng thu NSNN năm 2007 là 511,484 tỷ đồng đạt 119,5% dự toán năm và vượt 32,6% (511,484/385,592 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Trong đó có các khoản thu chủ yếu như sau:

a) Thuế công thương nghiệp (CTN): 215,893 tỷ đồng đạt 110,5% dự toán năm và vượt 48,3% (215,893/145,543 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Năm 2007, quận đã thu hút mới 2.504 đơn vị thương mại - dịch vụ và 1.890 đơn vị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; do nỗ lực cố gắng tích cực của ngành thuế trong việc chỉ đạo quyết liệt việc xác minh hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn trực tiếp, xử lý hóa đơn bất hợp pháp, truy thu tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

b) Lệ phí trước bạ: 57,872 tỷ đồng đạt 111,3% so với dự toán năm và vượt 53,2% (57,872/37,780 đồng) so với cùng kỳ. Trong đó thu thuế trước bạ xe máy, ô tô là 34,380 tỷ và thu thuế trước bạ nhà đất là 23,492 tỷ đồng.

c) Thuế thu nhập cá nhân: 0,696 tỷ đồng đạt 139,2% so với dự toán năm và bằng 98% (0,696/0,71 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

d) Thuế nhà đất: 4,756 tỷ đồng đạt 135,9% so với dự toán năm và bằng 99,7% (4,756/4,768 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

đ) Tiền thuê đất: 9,606 tỷ đồng đạt 174,7% so với dự toán năm và vượt 16,1% (9,606/8,274 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

e) Tiền sử dụng đất: 184,697 tỷ đồng đạt 123,1% dự toán năm và vượt 12% (184,697/164,888 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Nguyên nhân do quận đã tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận nhà, đất và tác động việc chuẩn bị điều chỉnh bảng giá đất vào đầu năm 2008 nên các doanh nghiệp, công ty đã nộp mạnh tiền sử dụng đất trong quý IV/2007 (cụ thể trong quý IV thu được 107,044 tỷ đồng).

g) Thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ): 18,385 tỷ đồng đạt 187,6% so với dự toán và vượt 96,7% (18,385/9,347 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

h) Phí, lệ phí: 4,599 tỷ đồng đạt 99,3% dự toán năm và bằng 98,2% (4,599/4,682 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

i) Thu khác: 14,970 tỷ đồng đạt 226,1% dự toán năm và vượt 56,1% (14,970/9,587 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

l) Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 5,001 tỷ đồng, trong đó học phí 3,999 tỷ đồng, phí thẩm định đồ án quy hoạch 39,69 triệu đồng, quỹ lao động công ích và cơ sở hạ tầng ở 10 phường: 0,963 tỷ đồng.

2. Thu ngân sách địa phương:

Thu ngân sách địa phương là 296,800 tỷ đồng đạt 173,1% dự toán năm và vượt 22,4% (296,800/242,516 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Nếu loại trừ ghi thu qua ngân sách và chi chuyển nguồn thì thu ngân sách địa phương là 285,441 tỷ đồng đạt 119,5% dự toán năm và vượt 25,6% (285,441/227,326 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Cơ cấu thu ngân sách địa phương trong năm bao gồm:

- Thu điều tiết để lại ngân sách 129,675 tỷ đồng chiếm 43,7% tổng thu;

- Thu bổ sung ngân sách thành phố 77,394 tỷ đồng chiếm 26,1% tổng thu, gồm:

+ Kinh phí cân đối ngân sách để chi thường xuyên: 24,329 tỷ đồng.

+ Kinh phí bổ sung chi đầu tư phát triển: 51,203 tỷ đồng.

+ Kinh phí bổ sung các chương trình mục tiêu: 1,862 tỷ đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm 2006 chuyển sang là 78,372 tỷ đồng chiếm 26,4% tổng thu;

- Số ghi thu, ghi chi qua ngân sách là 5,002 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 1,7% tổng thu;

- Thu chuyển nguồn là 6,357 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,1% tổng thu.

a) Thu ngân sách cấp quận là 278,345/159,966 tỷ đồng đạt 174% dự toán năm (bao gồm ghi thu và chuyển nguồn) và vượt 26,3% (278,345/220,412 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

b) Thu ngân sách cấp phường là 58,853/33,437 tỷ đồng đạt 176% so với dự toán năm và vượt 49,8% (58,853/39,292 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

II. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

Chi ngân sách địa phương là 211,770 tỷ đồng đạt 123,5% dự toán và vượt 29% (211,770/164,414 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Trong đó:

- Chi ngân sách cấp quận là 204,195 tỷ đồng đạt 127,6% so với dự toán năm và vượt 41,7% (204,195/144,123 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách cấp phường là 47,973 tỷ đồng đạt 108,2% so với dự toán năm vượt 28,9% (47,973/37,210 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

Cụ thể chi ngân sách địa phương như sau:

1. Về chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB):

Chi đầu tư XBCB là 53,310/78,455 tỷ đồng đạt 67,9% so với vốn kế hoạch, trong đó: chi thanh toán khối lượng hoàn thành các công trình XDCB là 37,957 tỷ đồng (cấp quận là 37,457 tỷ đồng và cấp phường là 0,5 tỷ đồng) chiếm tỷ trọng 17,9% tổng chi ngân sách.

2. Về chi thường xuyên:

Chi thường xuyên là 142,015 tỷ đồng đạt 118,1% dự toán năm và vượt 30,8% (142,015/108,566 tỷ đồng) so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 67% tổng chi ngân sách. Chi tiết các khoản chi như sau:

a) Chi sự nghiệp kinh tế: đã chi 22,368 tỷ đồng đạt 115,6% dự toán năm và vượt 19,9% (22,368/18,649 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Trong đó các khoản chi thanh toán nợ tiền điện chiếu sáng dân lập năm 2005 (1,4 tỷ đồng), thanh toán cho công tác quét dọn, thu gom và vận chuyển rác, chăm sóc cây xanh nghĩa trang Liệt sĩ quận; kinh phí duy tu, dặm vá các tuyến đường, nạo vét các tuyến kênh trên địa bàn và thực hiện công tác chỉnh trang 356 tuyến hẻm trên địa bàn.

b) Chi sự nghiệp văn hóa - xã hội: đã chi 66,895 tỷ đồng đạt 118,2% so với dự toán năm và cao hơn 40,9% (66,895/47,476 tỷ đồng) so với cùng kỳ, trong đó:

b1) Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: đã chi 47,267 tỷ đồng đạt 114,1% dự toán năm và vượt 47,8% (47,267/31,973 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

b2) Chi sự nghiệp y tế: đã chi 11,675 tỷ đồng đạt 113% dự toán năm và cao hơn cùng kỳ 35,3% (11,675/8,627 tỷ đồng). Trong đó chi mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế Dự phòng để thực hiện phun sương diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết, hỗ trợ kinh phí hoạt động Trạm trung chuyển tai nạn giao thông, hỗ trợ phụ cấp y tế cho cán bộ, công nhân viên…

b3) Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin-Thể dục thể thao: đã chi 4,376 tỷ đồng đạt 250,8% dự toán năm và cao hơn cùng kỳ 39,6% (4,376/3,134 tỷ đồng). Khoản chi này vượt dự toán do có chi hoạt động phục vụ hội xuân Đinh Hợi, tổ chức các ngày lễ lớn, trang bị cho Trung tâm Văn hóa - Thể dục Thể thao 01 xe bán tải để phục vụ công tác chuyên môn…

b4) Chi sự nghiệp xã hội: đã chi 3,576 tỷ đồng đạt 111,8% dự toán năm và bằng 95,6% (3,576/3,740 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

c) Chi Quản lý nhà nước: đã chi 27,330 tỷ đồng đạt 145,4% dự toán năm và vượt 23,1% (27,330/22,198 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

d) Chi Đảng - đoàn thể: đã chi 7,953 tỷ đồng đạt 106,2% dự toán năm và vượt 33,6% (7,953/5,953 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

đ) Chi quốc phòng - an ninh: đã chi 5,270 tỷ đồng đạt 119,6% dự toán năm và cao hơn cùng kỳ 25,9% (5,270/4,186 tỷ đồng). Chủ yếu là hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

g) Chi khác: đã chi 12,196 tỷ đồng đạt 121% dự toán năm và vượt 20,7% (12,196/10,103 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Gồm các khoản chi cho công tác điều tra biến động dân số, mức sống hộ gia đình, điều tra kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận; hỗ trợ kinh phí hoạt động, trợ cấp ngành theo quy định cho các đơn vị như: Tòa án, Thi hành án, Viện Kiểm sát; chi động viên khen thưởng về thành tích vượt thu ngân sách cho cán bộ, công chức thực hiện công tác thu thuế…

3. Chi quản lý qua ngân sách: 5,002 tỷ đồng chiếm 2,4% tổng chi ngân sách.

4. Chi chuyển nguồn sang năm 2008: 26,795 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12,7% tổng chi ngân sách, trong đó tạm ứng cho các công trình xây dựng cơ bản chưa đủ thủ tục thanh toán 20,828 tỷ đồng; kinh phí khoán chi của các cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ và kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ là 5,967 tỷ đồng.

III. KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

Kết dư ngân sách địa phương năm 2007 chuyển sang năm 2008 là 85,030 tỷ đồng, trong đó kết dư ngân sách cấp quận là 74,150 tỷ đồng và kết dư ngân sách cấp phường là 10,880 tỷ đồng.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện quyết toán cụ thể ngân sách theo Điều 1 nêu trên và theo đúng quy định của pháp luật.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa I, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2008
Ngày hiệu lực01/08/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007 quận Bình Tân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007 quận Bình Tân
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu42/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành25/07/2008
        Ngày hiệu lực01/08/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 62
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007 quận Bình Tân

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007 quận Bình Tân

         • 25/07/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/08/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực