Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và các Trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ học sinh giáo viên Trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN N
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2016/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI HỌC SINH, GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN LAM SƠN VÀ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn c Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 6 năm 2006 về chính sách đi với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Xét Tờ trình s 159/TTr-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra s 799/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận cửa đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Lam Sơn và các Trường THPT trên địa bàn tỉnh, nội dung như sau:

1. Chính sách đối với học sinh

a) Học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn

Học sinh trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lam Sơn được trợ cấp sinh hoạt phí, thời gian hưởng 09 tháng/năm học.

- Học sinh thuộc hộ nghèo trong toàn tỉnh, học sinh là người dân tộc thiểu số cư trú tại các xã miền núi được hưởng mức trợ cấp bằng 130% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả trợ cấp;

- Học sinh thường trú ở vùng đồng bng, ven biển và các xã ngoại thành thành phố Thanh Hóa được hưng mức trợ cấp bằng 80% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả trợ cấp;

- Học sinh thường trú ở các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, được hưởng mức trợ cấp bằng 50% mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả trợ cấp.

- Học bng khuyến khích tài năng (thực hiện trong 09 tháng/năm học) dành cho học sinh giỏi toàn diện của năm học, xếp loại theo kết quả học tập rèn luyện nhưng không quá 50% tổng số học sinh toàn trường. Mức học bng bằng 365.000đ/tháng.

b) Học sinh trong đội tuyển

Học sinh trong đội tuyển được trợ cấp tiền ăn, ở trong thời gian tập huấn dự thi quốc gia, dự thi chọn vào đội tuyển thi quốc tế:

- Trợ cấp tiền ăn: 150.000đ/ngày/học sinh trong thời gian tập huấn cho tất cả các đội tuyn dự thi quốc gia và dự thi chọn vào đội tuyn thi quốc tế. Thời gian hưng: Theo kế hoạch được duyệt hằng năm, nhưng không quá 90 ngày đối với đội tuyển dự thi quốc gia và 50 ngày đối với dự thi chọn vào đội tuyển thi quốc tế.

- Trợ cấp tiền ở: 200.000đ/ngày/học sinh trong thời gian tập huấn ngoài tỉnh cho đội tuyển dự thi quốc gia và dự thi chọn vào đội tuyển thi quốc tế. Thời gian hưởng theo kế hoạch được duyệt nhưng không quá 50 ngày.

c) Học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế

Học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và được thưởng cụ thể như sau:

TT

Kết quả đạt được trong các kỳ thi

Mức thưởng (đồng)

I

Kỳ thi quốc tế

 

1

Huy chương Vàng

16.500.000

2

Huy chương Bạc

12.000.000

3

Huy chương Đồng

10.000.000

4

Bng khen quc tế

9.000.000

II

Kỳ thi khu vực

 

1

Huy chương Vàng

14.500.000

2

Huy chương Bạc

11.000.000

3

Huy chương Đng

9.500.000

4

Bằng khen quốc tế (khu vực)

6.500.000

III

Kỳ thi quc gia

 

1

Giải Nht

9.000.000

2

Giải Nhì

7.000.000

3

Giải Ba

5.500.000

4

Giải Khuyến khích

4.500.000

2. Chính sách đối với giáo viên

a) Đối với giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn:

Giáo viên dạy môn chuyên trong lớp chuyên (mi lớp một giáo viên) được hỗ trợ thêm 30% mức lương hiện hưởng (lương và phụ cấp)/tháng; thời gian hưởng 09 tháng/năm học.

b) Đối với giáo viên, chuyên gia mời dạy đội tuyn dự thi quc gia, quc tế:

- Giáo viên dạy đội tuyển thi quốc gia, quốc tế, được trả tin thù lao bng mức thù lao áp dụng đối với giảng viên, báo cáo viên là chuyên gia cao cp, mức tối đa không quá 800.000 đồng/buổi quy định tại Thông tư s139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính, quy định việc lập dự toán, quản lý và sdụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Giáo viên mời là chuyên gia trong nước (là giáo sư, tiến sỹ) dạy đội tuyn thi quốc gia, quốc tế được trả mức thù lao là 03 triệu đồng/1 bui thực tế dạy.

- Thời gian tập huấn đội tuyển theo kế hoạch được duyệt hàng năm, trong thời gian đó được phép mời chuyên gia giảng dạy cho đội tuyển là 50 bui đối với vòng thi học sinh giỏi quốc gia, 70 buổi đối với vòng thi chọn đội tuyển dự thi quốc tế và 30 buổi đối với đội tuyển dự thi quốc tế;

c) Đối với giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế:

- Giáo viên dạy môn học có học sinh đạt giải quốc gia, khu vực và quốc tế, được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tin thưởng được chi trả một lần tại thời điểm học sinh đạt giải với mức như sau:

STT

Kết quả đạt được trong các kỳ thi

Mức thưởng (đồng)

I

Kỳ thi quốc tế

 

1

Huy chương Vàng

100.000.000

2

Huy chương Bạc

65.000.000

3

Huy chương Đng

50.000.000

4

Bng khen quốc tế

35.000.000

II

Kỳ thi khu vực

 

1

Huy chương Vàng

53.000.000

2

Huy chương Bạc

35.000.000

3

Huy chương Đng

27.000.000

4

Bằng khen quốc tế (khu vực)

18.000.000

III

Kỳ thi quốc gia

 

1

Giải Nht

11.000.000

2

Giải Nhì

9.000.000

3

Giải Ba

7.000.000

4

Giải Khuyến khích

4.000.000

(Trường hợp giáo viên có nhiều học sinh đạt giải trong cùng một kỳ thi thì được thưởng một mức thưởng cho giải cao nht và 50% mức thưởng cho mi giải còn lại)

- Giáo viên có hc sinh tham dự thi quốc tế được tham gia làm quan sát viên nước ngoài (nước đăng cai tổ chức thi), mức hỗ trợ kinh phí theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền;

- Giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực được ưu tiên trong việc xét tặng các danh hiệu thi đua và danh hiệu vinh dự nhà nước; được ưu tiên xét nâng lương sớm theo quy định của nhà nước.

3. Chính sách đối với cán bộ quản lý

a) Cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn được hỗ trợ thêm 30% mức lương hiện hưởng (lương và phụ cấp)/tháng; thời gian hưởng 09 tháng/năm học (nếu cán bộ quản lý trực tiếp giảng dạy thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ).

b) Hiệu trưởng nhà trường có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực đưc hưởng trợ cấp bằng mức của giáo viên có mức trợ cp cao nht trong năm có học sinh đạt giải; phó hiệu trưởng được hưởng mức trợ cấp bng 80% mức trợ cấp của hiệu trưởng, số tháng hưởng 09 tháng trong năm học có học sinh đạt giải và chi trả một ln.

c) Cán bộ quản lý trực tiếp đội tuyển có học sinh tham dự thi quốc tế được tham gia làm quan sát viên nước ngoài (nước đăng cai tchức thi), mức hỗ trợ kinh phí theo quyết định phê duyệt của cp có thm quyn.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/9/2016 đến ngày 30/9/2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cNghị quyết và các quy định của pháp luật hiện hành tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tnh;
- Đại biểu Quốc hội tnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tnh và các đoàn thể cấp tnh;
- Các s, ban, ngành cp tnh;
- VP: Tỉnh y; Đoàn ĐBQH; HĐND tnh; UBND tnh;
- Thường trc HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Lưu:VT.

CH TỊCH
Trịnh
Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực19/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ học sinh giáo viên Trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ học sinh giáo viên Trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu42/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrịnh Văn Chiến
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực19/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ học sinh giáo viên Trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ học sinh giáo viên Trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa

           • 08/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực