Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết 140/2015/NQ-HĐND sửa đổi Phụ lục kèm theo Nghị quyết 122/2010/NQ-HĐND về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND sửa đổi 140/2015/NQ-HĐND quản lý tài sản nhà nước Vĩnh Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 120/2018/NQ-HĐND phân cấp quản lý sử dụng tài sản công Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 16/07/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND sửa đổi 140/2015/NQ-HĐND quản lý tài sản nhà nước Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2016/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 140/2015/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 122/2010/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2010 VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ III

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 32/2015/QĐ-TTg sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước">159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Xét Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điểm 1.1, 1.2, 1.3 Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm tài sản cấp tỉnh trên cơ sở tham mưu đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính đối với tài sản là trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất, xe ô tô.

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định mua sắm tài sản của các cơ quan đơn vị cấp tỉnh đối với tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định mua sắm tài sản trên cơ sở đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với các tài sản thuộc địa phương quản lý là trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất; tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và các chế độ quy định của nhà nước.

Các nội dung còn lại thực hiện theo Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, Kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- Bộ Tài chính;
-
Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH 5.......

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2016/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 42/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2016
Ngày hiệu lực 20/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/07/2018
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND sửa đổi 140/2015/NQ-HĐND quản lý tài sản nhà nước Vĩnh Long


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND sửa đổi 140/2015/NQ-HĐND quản lý tài sản nhà nước Vĩnh Long
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 42/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Trương Văn Sáu
Ngày ban hành 09/12/2016
Ngày hiệu lực 20/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/07/2018
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND sửa đổi 140/2015/NQ-HĐND quản lý tài sản nhà nước Vĩnh Long

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND sửa đổi 140/2015/NQ-HĐND quản lý tài sản nhà nước Vĩnh Long