Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐNĐ

Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐNĐ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐNĐ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Huế 2018 đã được thay thế bởi Quyết định 279/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 31/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐNĐ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Huế 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2017/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, đồng thời nhấn mạnh:

1. Mục tiêu phát triển

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng điểm của kế hoạch kinh tế - xã hội 2016 - 2020, trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch - dịch vụ, khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Chỉ tiêu kinh tế

- Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,5% - 8%.

- Tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người (GRDP): 1.750 USD.

- Giá trị xuất khẩu hàng hóa: 920 triệu USD.

- Tổng đầu tư toàn xã hội: 20.000 tỷ đồng.

- Thu ngân sách nhà nước: 6.830 tỷ đồng.

b) Chỉ tiêu xã hội

- Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh 0,2‰; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 10,8‰.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,06% (còn 5%).

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 7,6% theo cân nặng và dưới 10,4% theo chiều cao.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 95%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 62%.

- Tạo việc làm mới: 16.000 người.

c) Chỉ tiêu phát triển môi trường

- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch: 80%.

- Ổn định tỷ lệ che phủ rừng: 57%.

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom: 96%.

3. Các chương trình trọng điểm và dự án trọng điểm

a) Các chương trình trọng điểm

- Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ

- Chương trình phát triển doanh nghiệp

- Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật; trọng tâm là hạ tầng giao thông.

- Chương trình cải cách hành chính.

b) Các dự án trọng điểm

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm (chi tiết ở Phụ lục 01 và Phụ lục 02 đính kèm).

4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do UBND tỉnh trình; đồng thời, yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

a) Đẩy mạnh phát triển du lịch và các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp có giá trị gia tăng cao

Tập trung thực hiện quyết liệt Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế, trong đó, tập trung chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển các thị trường du lịch mục tiêu; tổ chức thành công Festival Huế lần thứ 10 - năm 2018. Xây dựng và phát động chương trình “Sản phẩm du lịch của năm”. Tập trung nguồn lực xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm du lịch mới, trong đó năm 2018 ưu tiên hoàn thành tuyến phố đi bộ dọc sông Hương (đường Nguyễn Đình Chiểu) gắn với không gian bảo tàng dọc đường Lê Lợi. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động liên kết, hợp tác, quảng bá du lịch và tuyên truyền, nâng cao ý thức về du lịch cho người dân.

Đẩy mạnh phát triển dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa bổ trợ cho dịch vụ du lịch.

Khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, chú trọng công nghiệp phần mềm. Rà soát và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Xây dựng cơ chế kết nối nhà trường, doanh nghiệp, chính quyền trong đào tạo, tuyển dụng, xúc tiến đầu tư để tạo nên hệ sinh thái bền vững cho phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

b) Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác

Tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Tăng cường xúc tiến các dự án đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hoàn thiện các công trình hạ tầng phục vụ cho khu công nghiệp. Khuyến khích đầu tư các dự án sản xuất nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất ngành công nghiệp dệt may, bia, chế biến cát, silicat chất lượng cao.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển nông nghiệp nông thôn toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Rà soát, bổ sung một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông sản đạt tiêu chuẩn VietGap, nông sản hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng phát triển các sản phẩm chủ lực gắn liền với xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị. Tăng diện tích rừng đạt tiêu chuẩn FSC.

Cơ cấu lại thu, chi ngân sách gắn với cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả đầu tư công theo Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ đọng thuế và chống thất thu thuế. Tiếp tục quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được giao. Thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ; triển khai chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế. Điều chỉnh cơ chế, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Huy động các nguồn vốn (kể cả vay các tổ chức tài chính) để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư. Khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng xã hội hóa; trước mắt, triển khai các dự án BT về hạ tầng giao thông. Đôn đốc, hỗ trợ tối đa các dự án trọng điểm.Giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời đối với các nhà đầu tư không đảm bảo tiến độ theo cam kết.

c) Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế

Tiếp tục cải cách hành chính gắn liền với xây dựng chính quyền điện tử và áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2015 hướng đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn. Cải cách một cách đồng bộ bộ máy hành chính nhà nước. Xây dựng lề lối, phong cách chuyên nghiệp, hiện đại cho cán bộ, công chức. Vận hành hiệu quả Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện, mô hình một cửa hiện đại cấp xã. Hoàn thiện hệ thống thông tin doanh nghiệp phục vụ việc cấp và sử dụng thẻ điện tử doanh nghiệp.

Duy trì chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nằm trong nhóm tốt nhất của cả nước. Thực hiện các giải pháp cải thiện vị thứ xếp hạng các chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công.

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới; thực hiện đề án phát triển doanh nghiệp và đề án phát triển kinh tế tư nhân. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Tiếp tục thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp với lĩnh vực tín dụng ưu tiên. Thu hút các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu làm động lực lan tỏa xây dựng đội ngũ doanh nhân.

Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã, hướng đến việc đáp ứng về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp nhà nước còn lại.

d) Tập trung nguồn lực phát triển đô thị, nông thôn

Phát triển đô thị Huế: Thực hiện Đề án mở rộng đô thị Huế sau khi được phê duyệt. Tiếp tục sắp xếp một số nút giao thông, chỉnh trang các tuyến phố trọng yếu, các công viên, điểm cây xanh. Chỉnh trang nút giao ngã 6 (Hùng Vương - Lê Quý Đôn - Đống Đa - Hà Nội - Bến Nghé), đường Võ Văn Kiệt. Hoàn thành giải tỏa, chỉnh trang Thượng Thành, Eo bầu phía Nam. Đẩy nhanh tiến độ dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế. Tiếp tục hoàn chỉnh hạ tầng một số khu tái định cư phục vụ giải tỏa, tạo quỹ đất (Lịch Đợi, Bàu Vá, Hương Sơ, khu đô thị An Vân Dương…). Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu nhà ở: nhà ở An Đông, khu phức hợp Thủy Vân, khu nhà ở K2 - An Vân Dương; đôn đốc nhà đầu tư hoàn chỉnh khu đô thị An Cựu, Đông Nam Thủy An, Phú Mỹ Thượng.

Từng bước xây dựng đô thị thông minh, đô thị xanh; tập trung cho đô thị Huế và vùng phụ cận, dịch vụ cấp thiết.

Phát triển đô thị động lực và các đô thị vệ tinh: Tiếp tục đầu tư ưu tiên các đường nội thị các thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các thị trấn: Thuận An, Sịa; chỉnh trang một số tuyến đường trên địa bàn huyện Phong Điền, Quảng Điền kết hợp với chỉnh trang về điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh. Hoàn chỉnh quy chế quản lý kiến trúc đô thị tại các địa phương Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới. Đôn đốc các đề án nâng cấp đạt tiêu chí đô thị loại V: La Sơn, Vinh Thanh, Vinh Hiền, Thanh Hà, Phong Điền, Điền Lộc.

Đầu tư hạ tầng nhà ở xã hội, các khu tái định cư, khu dân cư tập trung ở các đô thị. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp.

Xây dựng nông thôn: Thực hiện các đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn để sớm đưa các xã điểm, huyện điểm đạt chuẩn nông thôn mới. Ưu tiên tập trung đầu tư cho các xã gần đạt chuẩn 19/19 tiêu chí. Phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

đ) Phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Phát huy các thiết chế về văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của Trung ương đóng trên địa bàn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Trung và các thiết chế khác của Trung ương trên địa bàn.

Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và lịch sử nổi bật trong năm. Tăng cường quảng bá về thành phố Huế - thành phố Festival, thành phố văn hóa ASEAN, thành phố bền vững về môi trường ASEAN và thành phố xanh Quốc gia, “Huế một điểm đến - năm di sản”. Thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực văn hóa, chú trọng thiết chế văn hóa tại thành phố Huế hướng đến việc thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Thực hiện tốt các nội dung về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo"; phát triển toàn diện năng lực thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Thực hiện tự chủ tài chính đối với một số trường học ở những nơi có điều kiện.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp hoàn thiện các trạm y tế xã phường thị trấn trên toàn tỉnh, trong đó ưu tiên 4 xã chưa đạt chuẩn quốc gia về trạm y tế ở 2 huyện A Lưới và Phong Điền. Kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe ban đầu với các dịch vụ y tế chuyên sâu, dịch vụ y tế kỹ thuật cao, giữa y học cổ truyền với y học hiện đại. Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế; sáp nhập các đơn vị làm nhiệm vụ dự phòng tuyến tỉnh thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, chuyển nhiệm vụ điều trị sang các bệnh viện. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân.

Thực hiện quy hoạch và kế hoạch thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, triển khai chiến lược phát triển thương hiệu các đặc sản tỉnh... Xây dựng tối thiểu 02 sản phẩm được đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Chuyển dịch việc làm khu vực nông nghiệp theo hướng phi nông nghiệp. Phổ biến chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động (phấn đấu đưa 500 lao động xuất khẩu). Xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động.

Tiếp tục thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo theo tiếp cận đa chiều, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5%. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các chế độ ưu đãi người có công. Chú trọng các phong trào, kế hoạch bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực, xâm hại trẻ em...

e) Quản lý tài nguyên và môi trường, thích nghi biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và cấp đổi giấy chứng nhận. Thực hiện các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đất đai.

Triển khai các đề án thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản, tài nguyên và môi trường biển và hải đảo; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án lĩnh vực quản lý tài nguyên nước; hoàn thành đề án Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu, Xây dựng nhóm truyền thông cơ sở hỗ trợ thông tin cho cộng đồng dân cư miền núi và ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế không rác thải”. Thực hiện kế hoạch phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp; chủ động phòng chống khô hạn, lụt bão,...

g) Công tác đối ngoại, quốc phòng an ninh

Thúc đẩy hội nhập quốc tế và tăng cường công tác ngoại giao, hợp tác quốc tế. Kết hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại với quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; chủ động kêu gọi, vận động nguồn viện trợ và triển khai hiệu quả các chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ. Duy trì quan hệ truyền thống với các địa phương của nước bạn Lào.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Mở các đợt cao điểm vận động quần chúng tấn công, kiềm chế các loại tội phạm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường phòng, chống cháy, nổ. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng, đặc biệt là Festival Huế năm 2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực, tạo chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, hướng đến hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu


PHỤ LỤC 1:

CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NĂM 2018 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số

TT

Tên dự án đầu tư

Nhà đầu tư/chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Thời gian KC-HT

Quy mô đầu tư

Tổng mức đầu tư

Ước lũy kế thực hiện

đến 2017

KH năm 2018

Ghi chú

 

Tổng số

 

 

 

 

6.250.378

1.348.017

813.589

 

I

Các dự án hoàn thành năm 2018

 

 

 

 

674.613

394.827

54.500

 

1

Nâng cấp đê Tây phá Tam Giang đoạn Km11+476 đến Km33+043

Ban QLDA ĐTXD công trình NN và PTNT tỉnh TTH

Q.Đ-H.Tr

2015-2018

21,6km

225.174

35.500

2.500

Hoàn thành giai đoạn 1 là 39,7 tỷ. NSTW 35,5 tỷ

2

Đường nối từ đường Phạm Văn Đồng đến đường thủy Dương - Thuận An

Ban QL khu vực PT đô thị tỉnh TTH

Huế

2013-2017

 

27.339

114.530

5.500

 

3

Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và CN tỉnh TTH

Huế

2014-2018

3,2ha; 112lô

48.012

34.307

5.000

 

4

Hạ tầng kỹ thuật khu TĐ4 thuộc khu B- An Vân Dương.

Ban QL khu vực PT đô thị tỉnh TTH

H.thủy

2016-2020

3,74ha

38.173

28.610

3.000

 

5

Chỉnh trang một phần khu đất CTR4 thuộc khu A-Đô thị mới An Vân Dương

Ban QL khu vực PT đô thị tỉnh TTH

Huế

2016-2019

2,87ha

25.723

12.350

4.500

 

6

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải và chất thải tại Trung tâm y tế thị xã Hương thủy, Trung tâm y tế huyện Nam Đông và Bệnh viện Đa khoa Bình Điền

Sở Y tế

H.thủy-N.Đông, H.Trà

2017-2020

 

30.680

20.000

10.000

Vốn SN

7

Bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lăng Tự Đức

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

Huế

2015-2018

 

105.406

92.030

13.000

 

8

Bồi thường, GPMB khu đất xây dựng khu đô thị hành chính tỉnh TTH

Ban QL khu vực PT đô thị tỉnh TTH

Huế

2016-2018

17,2ha

24.176

18.500

5.000

 

9

Đường từ xã A Roàng ra biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

A.Lưới

2015-2018

 

49.930

39.000

6.000

 

II

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2018

 

 

 

 

3.004.747

922.080

212.034

 

1

Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp mở rộng cảng cá Thuận An

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

P.Vang

2015-2019

500 chiếc/300 CV

178.170

30.000

4.000

Hoàn thành GĐ1 là 39,8 tỷ. Tr.đó NST W 29 tỷ

2

Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà và xã thủy Bằng, thị xã Hương Thủy

Ban QLDA ĐTXD công trình NN và PTNT tỉnh TTH

H-H.Trà

2018-2020

3,49km

82.810

14.850

11.989

TTKLHT giai đoạn 1 là 3.989 tr.đ

3

Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công, huyện Quảng Điền

Ban QLDA ĐTXD công trình NN và PTNT tỉnh TTH

Q.Điền

2016-2020

7,4km

274.633

63.495

25.000

Hoàn thành giai đoạn 1 là 130 tỷ đồng

4

Đường cứu hộ cứu nạn Thủy phù - Vinh Thanh

Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh TTH

H.Th-PV

2018-2020

14,5 km

155.806

72.000

15.000

 

5

Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc(giai đoạn 1)

Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh TTH

P.Điền

2018-2020

17km

671.988

162.000

10.000

Giai đoạn 1 là 212 tỷ đồng

6

Đường mặt cắt 36m, nối từ đường Nguyễn Lộ Trạch đến đường ra sông Phát Lát nối dài

Ban QL khu vực PT đô thị tỉnh TTH

Huế

2016-2019

530m

42.402

9.450

4.000

 

7

Dự án Cầu bắc qua sông Lợi Nông(nối từ đường 26m khu nhà ở An Đông sang đường 100 khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương)

Ban QL khu vực PT đô thị tỉnh TTH

Huế

2017-2020

D:50m; R: 26m

32.000

4.250

5.000

 

8

DA cải thiện môi trường nước thành phố Huế

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế

Huế

2008-2019

 

659.983

231.557

40.045

Đối ứng ODA

9

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư TĐC2 - đô thị mới An Vân Dương

Ban QL khu vực PT đô thị tỉnh TTH

Huế

2015-2020

9,1ha;248 lô

123.782

17.466

5.000

 

10

Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá, giai đoạn 4

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và CN tỉnh TTH

Huế

2017-2020

4ha

69.935

7.060

7.000

 

11

HT kỹ thuật khu tái định cư Hương Sơ, giai đoạn 4

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và CN tỉnh TTH

Huế

2016-2020

13,7ha

114.411

16.350

8.000

 

12

Dự án HTKT khu TĐC thủy Thanh giai đoạn 3

Ban QL khu vực PT đô thị tỉnh TTH

H.thủy

2016-2020

8,8 ha

99.429

45.860

7.000

 

13

Dự án HTKT khu TĐC thủy Dương giai đoạn 3

Ban QL khu vực PT đô thị tỉnh TTH

H.thủy

2016-2020

8,9 ha

113.110

60.507

7.000

 

14

Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải khu công nghiệp và khu phi thuế quan

Ban QL Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh TTH

P.Lộc

2016-2018

 

268.710

171.725

42.000

 

15

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực Hoàng Thành

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

Huế

2016-2020

 

54.578

8.510

14.000

 

16

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh TTH

Sở Y tế

Huế

2016-2020

3,7ha

63.000

7.000

7.000

Giai đoạn 1 là 45 tỷ.

III

Các dự án khởi công mới năm 2018

 

 

 

 

2.571.018

31.109

547.055

 

1

Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và CN tỉnh TTH

tỉnh

2018-2020

 

85.790

60

6.000

 

2

Kè chống sạt lở sông Bồ đoạn qua các xã Phong An, Phong Sơn thuộc huyện Phong Điền và các phường Hương Văn, Tứ Hạ, Hương Xuân và Hương Toàn thuộc thị xã Hương Trà

Ban QLDA ĐTXD công trình NN và PTNT tỉnh TTH

P.Đ-H.Trà

2017-2020

4,75km

81.906

50

7.000

 

3

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập(WB8)-Tiểu dự án tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban QLDA sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh TTH (gửi về ban NN và PTNT)

tỉnh

2017-2020

 

124.930

139

1.500

Đối ứng ODA

4

Đường Chợ Mai - Tân Mỹ, huyện Phú Vang

Ban QL khu vực PT đô thị tỉnh TTH

P.Vang

2018-2021

4,83km

195.821

2.090

16.355

 

5

Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang

Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh TTH

P.Vang

2018-2022

4,13km

344.985

1.540

30.000

giai đoạn 1 là 247,9 tỷ

6

Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Phú Lộc

P.Lộc

2018-2021

2,8km

82.731

80

10.000

 

7

Đê chắn sóng cảng Chân Mây

Ban QL Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh TTH

P.Lộc

20172020

750m

849.950

4.530

406.200

 

8

Đường phía Đông đầm Lập An

Ban QL Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh TTH

P.Lộc

2018-2020

4,5km

157.789

110

25.000

 

9

Dự án "Chương trình phát triển các đô thị loại II(các đô thị xanh)-tiểu dự án Thừa Thiên Huế

Ban QLDA ĐTXD Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)

Huế -H.thủy

2016-2020

 

254.194

19.000

20.000

 

10

Phục hồi Điện Kiến Trung-Tử Cấm Thành

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế

Huế

2017-2020

 

123.788

1.310

10.000

 

11

Văn phòng làm việc một số cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban QL khu vực PT đô thị tỉnh TTH

Huế

2018-2020

11.783m2

269.134

2.200

15.000

Giai đoạn 1 là 114 tỷ (Tr.đó: DP 15 tỷ)

 

PHỤ LỤC 2:

CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐANG TRIỂN KHAI VÀ CHUẨN BỊ KHỞI CÔNG 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên dự án đầu tư

Nhà đầu tư/

chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Thời gian KC-HT

Quy mô
đầu tư

Tổng mức đầu tư

Ước Lũy kế thực hiện đến năm 2017

KH năm 2018

Ghi chú

A

Các dự án ngoài KCN, KKT, Khu đô thị mới

 

 

 

 

20.991.501

3.902.500

3.700.000

 

I

Các thuộc lĩnh vực công nghiệp

 

 

 

 

4.561.714

1.886.500

1.670.000

 

1

Các dự án đang triển khai, khởi công 2017

 

 

 

 

3.623.427

1.836.500

1.300.000

 

1.1

Nhà máy thủy điện Thượng Nhật

Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền trung Việt Nam

Huyện Nam Đông

Quý III/2016 - Quý I/2018

Công suất lắp máy: 7 MW

259.880

163.000

100.000

Dự kiến đưa vào hoạt động quý II/2018

1.2

Nhà máy thủy điện Alin B2

Công ty Cổ phần Thủy điện ALin 2

Xã Phong Mỹ, Phong Điền và Hồng Vân, A Lưới

Quý I/2016 - Quý IV/2018

Công suất lắp máy 20MW, điện lượng trung bình hàng năm 80,65 triệu Kwh/năm

600.000

450.000,0

80.000

 

1.3

Nhà máy thủy điện A Lin B1

Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú

Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền và xã Hồng Trung, Hồng Vân, huyện A Lưới

30/8/2010 - Quý IV/2018

Công suất lắp máy 42 MW, điện lượng trung bình hàng năm 177,42 triệu KWh

917.500

591.000,0

300.000

 

1.4

Nhà máy thủy điện A Lin thượng

Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú

Xã Hồng Trung
và xã Hồng Vân, huyện A Lưới

Quý III/2016 - Quý IV/2017

Công suất lắp máy 2,5MW, điện lượng trung bình hàng năm 8,043 triệu KWh/năm

73.347

22.500,0

40.000

 

1.5

Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4

Công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng 4

Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Quý I/2016 - Quý III/2018

Công suất thiết kế 14MW, điện năng trung bình hàng năm 46,294 triệu KWh

494.000

270.000,0

100.000

 

1.6

Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3

Công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng 3

Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Quý II/2016 - Quý IV/2018

Công suất lắp máy 13 MW, điện lượng trung bình hàng năm 42,132x106 Kwh

408.700

150.000

80.000

 

1.7

Nhà máy điện mặt trời

Phong Điền

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai

Huyện Phong Điền

Quý IV/2017 Quý IV/2018

Công suất lắp máy: 35 MW

870.000

190.000

600.000

Dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2018

2

Các dự án đang triển khai dự kiến khởi công 2018

 

 

 

 

938.287

50.000

370.000

 

2.1

Nhà máy Thủy điện Sông Bồ

Công ty cổ phần thủy điện Sông Bồ

Huyện A Lưới

Quý III/2017 Quý III/2019

Công suất lắp máy: 15 MW

480.000

50.000

50.000

 

2.2

Trạm nghiền xi măng số 2 công suất 900.000 tấn xi măng/năm - Nhà máy xi măng Đồng Lâm

Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đồng Lâm

Huyện Phong Điền

Quý II/2018 - Quý II/2019

công suất 900.000 tấn xi măng/năm

458.287

 

320.000

 

II

Các dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ thương mại

 

 

 

 

10.274.190

1.025.000

1.175.000

 

1

Các dự án đang triển khai, khởi công 2017

 

 

 

 

1.531.560

920.000

565.000

 

1.1

Trung tâm thương mại khách sạn 05 sao Vincom-Vinpeal

Công ty CP Tập đoàn Vingroup

Thành phố Huế

Quý IV/2016-Quý II/2018

 

1.200.000

840.000

460.000

Dự kiến đến cuối quý II/2018 hoàn thành

1.2

Khu nghỉ dưỡng NAMA

Công ty TNHH đầu tư du lịch Kinh Thành

Thành phố Huế

Quý IV/2017-Quý IV/2018

 

196.560

40.000

50.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2017/NQ-HĐNĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/2017/NQ-HĐNĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2017/NQ-HĐNĐ

Lược đồ Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐNĐ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Huế 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐNĐ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Huế 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu42/2017/NQ-HĐNĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành09/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2019
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐNĐ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Huế 2018

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐNĐ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Huế 2018