Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Hải Dương quản lý năm học 2017-2018, lộ trình đến năm học 2020-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND mức học phí đại học cao đẳng mầm non phổ thông Hải Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 42/2017/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP THUỘC TỈNH QUẢN LÝ NĂM HỌC 2017- 2018, LỘ TRÌNH ĐẾN NĂM HỌC 2020-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
 KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối vớisở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách min, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư Liên tịch s 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thng giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung Cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phthông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017-2018, lộ trình đến năm học 2020- 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017-2018, lộ trình đến năm học 2020-2021.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

Riêng các trường mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao thuộc các huyện, thị xã, thành phố, giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể mức thu học phí từng năm học theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thng giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và theo lộ trình tự chủ.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ năm học 2017-2018, lộ trình đến năm học 2020-2021.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XVI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội; (để báo cáo)
- Chính phủ;
(để báo cáo)
- Bộ Tài chính
; (Để báo cáo)
- Bộ Giáo dục - Đào tạo;
(để báo cáo)
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB);
(để báo cáo)
- Ban Công tác Đại biểu;
(để báo cáo)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
(để báo cáo)
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐB
QH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo và
CV VP HĐND tỉnh;
- VP: T
nh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở
, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

PHỤ LỤC

MỨC THU HỌC PHÍ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP THUỘC TỈNH QUẢN LÝ NĂM HỌC 2017-2018, LỘ TRÌNH ĐẾN NĂM HỌC 2020-2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

1. Học phí giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học:

TT

Tên trường

Nhóm ngành

Mức thu (đồng/học sinh/tháng)

Năm học 2017-2018

Năm học 2018 -2019

Năm học 2019 - 2020

Năm học 2020 -2021

1

 Đại học Hải Dương

 

 

 

 

 

Đại học

 Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông nghiệp

740.000

810.000

890.000

980.000

 Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; khách sạn, du lịch

870.000

960.000

1.060.000

1.170.000

Cao đẳng chuyên nghiệp

 Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông nghiệp

590.000

650.000

710.000

780.000

 Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; khách sạn, du lịch

700.000

770.000

850.000

940.000

2

 Cao đẳng Hải Dương

 

 

 

 

 

Cao đng chuyên nghiệp

 Khoa học xã hội, kinh tế; nông nghiệp, thủy sản

590.000

650.000

710.000

780.000

 Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

700.000

770.000

850.000

940.000

Trung cấp chuyên nghiệp

 Khoa học xã hội, kinh tế; nông nghiệp, thủy sản

520.000

570.000

620.000

690.000

 Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

610.000

670,000

740.000

820.000

3

 Cao đẳng Y tế Hải Dương

 

 

 

 

 

 Y dược Cao đẳng

860.000

940.000

1.040.000

1.140.000

 

 Y dược Trung cấp

750.000

830.000

910.000

1.000.000

4

 Cao đẳng nghề Hải Dương

 

 

 

 

 

 Cao đng nghề

380.000

450.000

540.000

650.000

 

 Trung cấp nghề

330.000

400.000

480.000

580.000

5

Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Hi Dương

Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch

200.000

240.000

290.000

350.000

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đào tạo thạc s: Mức thu học phí gấp 1,5 lần mức thu học phí đại học nêu trên.

2. Học phí mầm non và giáo dục phổ thông công lập:

TT

Cấp học

Mức thu ng/học sinh/tháng)

Năm học
2017-2018

Năm học
2018-2019

Năm học
2019-2020

Năm học
2020-2021

1

 Nhà trẻ

 

 

 

 

 

 - Thành thị

150.000

155.000

160.000

165.000

 - Miền núi

60.000

60.000

60.000

60.000

 - Nông thôn và các khu vực còn lại

110.000

115.000

120.000

125.000

2

 Mẫu giáo

 

 

 

 

 

 - Thành thị

120.000

125.000

130.000

135.000

 - Miền núi

60.000

60.000

60.000

60.000

 - Nông thôn và các khu vực còn lại

90.000

95.000

100.000

105.000

3

 Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

- Thành thị

90.000

95.000

100.000

105.000

- Miền núi

50.000

55.000

60.000

60.000

 - Nông thôn và các khu vực còn lại

70.000

75.000

80.000

85.000

4

 Trung học phổ thông

 

 

 

 

 - Thành thị

120.000

125.000

130.000

135.000

 - Miền núi

60.000

60.000

60.000

60.000

 - Nông thôn và các khu vực còn lại

90.000

95.000

100.000

105.000

5

 Bổ túc Trung học phổ thông

 

 

 

 

 - Thành thị

120.000

125.000

130.000

135.000

 

 - Miền núi

60.000

60.000

60.000

60.000

 

 - Nông thôn và các khu vực còn lại

90.000

95.000

100.000

105.000

6

 Hướng nghiệp

 

 

 

 

 

 - Thành thị

30.000

30.000

35.000

35.000

 

 - Miền núi

20.000

20.000

25.000

25.000

 

 - Nông thôn và các khu vực còn lại

25.000

25.000

30.000

30.000

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú:

- Khu vực thành thị gồm các phường của thành phố Hải Dương và các phường của thị xã Chí Linh.

- Khu vực miền núi gồm:

+ Các xã thuộc thị xã Chí Linh: Hoàng Tiến, Văn Đức, Lê Lợi, Tân Dân, Hưng Đạo, Đồng Lạc, An Lạc, Nhân Huệ, Cố Thành, Hoàng Hoa Thám, Bắc An, Kênh Giang;

+ Các xã, thị trấn thuộc huyện Kinh Môn: thị trấn Kinh Môn, Hiệp An, Phúc Thành, An Phụ, Hiệp Hòa, Thượng Quận, Phạm Mệnh, An Sinh, Thất Hùng, Thái Sơn, Hiệp Sơn, Bạch Đằng, Lê Ninh, Duy Tân, thị trấn Phú Thứ, Tân Dân, Hoành Sơn, thị trấn Minh Tân./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND mức học phí đại học cao đẳng mầm non phổ thông Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND mức học phí đại học cao đẳng mầm non phổ thông Hải Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu42/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Mạnh Hiển
        Ngày ban hành11/07/2017
        Ngày hiệu lực01/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND mức học phí đại học cao đẳng mầm non phổ thông Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND mức học phí đại học cao đẳng mầm non phổ thông Hải Dương

            • 11/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực