Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND mức chi phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2019/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MT SỐ MỨC CHI, NỘI DUNG CHI ĐỐI VI PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật ngân sách nhà nước;

Thực hiện Chỉ thị s 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ v t chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyn lãnh th, an ninh biên giới quc gia trong tình hình mới;

Thực hiện Hướng dẫn số 7210/HD-BQP ngày 13/8/2015 của Bộ Quốc phòng v t chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyn lãnh th, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”;

Xét Tờ trình s 5272/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh “V việc ban hành Nghị quyết quy định một s mức chi, nội dung chi đi với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyn lãnh th, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”; Báo cáo thm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biu Hội đng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về một số mức chi, nội dung chi đối với các tập thể, cá nhân tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tập thể là tổ chức cơ sở của các đoàn thể chính trị - xã hội; doanh nghiệp; thôn, bản, tổ dân phố; hợp tác xã; nghiệp đoàn nghề cá, tổ, đội sản xuất, tổ, đội tàu thuyền cùng sinh hoạt cùng làm việc chung với nhau được tập hợp có tổ chức ở khu vực biên giới, ven biển và hải đảo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập.

b) Cá nhân là công dân Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định huy động tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Điều 2. Mức chi, nội dung chi, nguồn kinh phí đảm bảo

1. Mức chi

a) Chi hỗ trợ đối với cá nhân tham gia tuần tra bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới: 50.000 đồng/người/ngày;

b) Chi hỗ trợ Tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới, biển, đảo: 2.000.000 đồng/Tổ tự quản/năm;

c) Chi hỗ trợ Tổ tự quản tàu thuyền an toàn: 4.000.000 đồng/Tổ tự quản/năm.

2. Nội dung chi

a) Chi tiền nước ung, dầu, điện ánh sáng họp bàn biện pháp triển khai vận động nhân dân;

b) Chi thông tin, tuyên truyền tại cộng đồng dân cư;

c) Chi tiền xăng, xe đi công tác vận động;

d) Chi văn phòng phẩm và các khoản chi khác;

đ) Hỗ trợ đi với cá nhân tham gia tuần tra bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới.

3. Nguồn kinh phí

a) Ngân sách tỉnh hỗ trợ, được giao trong dự toán ngân sách của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

b) Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phi hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ Mười Ba thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VP: Ch
tịch nước, Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- BTL Quân khu 4;
- Thường vụ T
nh ủy;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh, TAND tnh, VKSND tỉnh;
- Các VP: T
ỉnh ủy, HĐND, UBND tnh;
- BCHQS, BCHBĐBP, Công an t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các
huyện, thị xã, thành phố;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: Văn thư.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(01/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND mức chi phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND mức chi phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu42/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực01/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (01/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND mức chi phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quảng Trị

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND mức chi phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quảng Trị

         • 06/12/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2020

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực