Nghị quyết 43/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 43/2010/NQ-HĐND quy định mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết 43/2010/NQ-HĐND mức chi nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật đã được thay thế bởi Nghị quyết 147/2014/NQ-HĐND mức chi phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 10/10/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/2010/NQ-HĐND mức chi nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2010/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐẶC THÙ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đề nghị ban hành Quy định mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang với các nội dung, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Là các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật ở ba cấp: Tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cấp tỉnh

a) Xây dựng và xét duyệt đề án, chương trình, kế hoạch dài hạn 5 năm trở lên:

- Xây dựng đề cương chi tiết: 900.000 đồng/đề cương.

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát: 1.200.000 đồng/đề cương.

- Họp xét duyệt đề án, chương trình, kế hoạch dài hạn 5 năm trở lên.

+ Chủ tịch Hội đồng: 150.000 đồng/người/buổi;

+ Thành viên Hội đồng, thư ký: 100.000 đồng/người/buổi;

+ Đại biểu được mời tham dự: 70.000 đồng/người/buổi;

+ Nhận xét, phản biện của Hội đồng: 200.000đồng/bài viết;

+ Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng: 150.000 đồng/bài viết.

- Lấy ý kiến thẩm định đề án, chương trình, kế hoạch dài hạn 5 năm trở lên bằng văn bản (trong trường hợp không thành lập Hội đồng họp xét duyệt): 300.000 đồng/bài viết.

b) Xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch hàng năm

- Xây dựng đề cương chi tiết: 700.000 đồng/đề cương.

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát: 1.000.000 đồng/đề cương.

c) Biên dịch tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số: 60.000 đồng/trang (Mỗi trang phải đạt 300 từ của văn bản gốc).

d) Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài): Tối đa 200% mức lương tối thiểu chung/ngày (tính theo lương ngày do nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính).

đ) Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch): Tối đa 130% mức lương tối thiểu chung/ngày (tính theo lương ngày do nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính).

Đối với nội dung chi được quy định tại điểm d, đ nêu trên chỉ áp dụng đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

e) Chi thù lao báo cáo viên: Mức thù lao theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính (tính theo trình độ của báo cáo viên).

g) Chi tổ chức các cuộc thi về phổ biến giáo dục pháp luật

- Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả câu hỏi và đáp án cuộc thi): 2.000.000 đồng/đề thi.

- Chi bồi dưỡng chấm thi cho ban giám khảo, xét công bố kết quả cuộc thi (tối đa không quá 7 người và không quá 5 ngày): 150.000 đồng/người/ngày.

- Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban Tổ chức cuộc thi: Chủ tịch; Phó chủ tịch; Thư ký; Thành viên Hội đồng thi: 150.000 đồng/người/ngày.

- Chi giải thưởng:

+ Giải nhất: Tập thể: 1.500.000 đồng/giải thưởng;

Cá nhân: 750.000 đồng/giải thưởng;

+ Giải nhì: Tập thể: 1.000.000 đồng/giải thưởng;

Cá nhân: 500.000 đồng/giải thưởng;

+ Giải ba: Tập thể: 800.000 đồng/giải thưởng;

Cá nhân: 400.000 đồng/giải thưởng;

+ Giải khuyến khích: Tập thể: 500.000 đồng/giải thưởng;

Cá nhân: 250.000 đồng/giải thưởng;

3. Mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cấp huyện; thành phố

a) Xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch hàng năm

- Xây dựng đề cương chi tiết: 600.000 đồng/đề cương.

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát: 800.000 đồng/ đề cương.

b) Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài): Tối đa 200% mức lương tối thiểu chung/ngày (tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính).

c) Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch): Tối đa 130% mức lương tối thiểu chung/ ngày (tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính).

* Đối với nội dung chi được quy định tại điểm b, c nêu trên chỉ áp dụng đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

d) Chi thù lao báo cáo viên: Mức thù lao theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính (tính theo trình độ của báo cáo viên).

đ) Chi tổ chức các cuộc thi về phổ biến giáo dục pháp luật

- Chi biên soạn đề thi (bao gồm cả câu hỏi và đáp án cuộc thi): 1.500.000 đồng/đề thi.

- Chi bồi dưỡng chấm thi cho ban giám khảo, xét công bố kết quả cuộc thi (tối đa không quá 7 người và không quá 5 ngày): 100.000 đồng/người/ngày.

- Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban tổ chức cuộc thi: Chủ tịch; Phó chủ tịch; Thư ký; Thành viên Hội đồng thi: 100.000 đồng/người/ngày.

- Chi giải thưởng:

+ Giải nhất: Tập thể: 1.000.000 đồng/giải thưởng;

Cá nhân: 600.000 đồng/giải thưởng;

+ Giải nhì: Tập thể: 800.000 đồng/giải thưởng;

Cá nhân: 400.000 đồng/giải thưởng;

+ Giải ba: Tập thể: 600.000 đồng/giải thưởng;

Cá nhân: 300.000 đồng/giải thưởng;

+ Giải khuyến khích: Tập thể: 400.000 đồng/giải thưởng;

Cá nhân: 200.000 đồng/giải thưởng.

4. Mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cấp xã

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm: 600.000 đồng.

b) Thù lao cho tuyên truyền viên, cộng tác viên, hòa giải viên trực tiếp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt và tổ hoà giải cơ sở: 80.000 đồng/người/buổi.

c) Tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách… phục vụ công tác hoà giải: 100.000 đồng/tổ hòa giải/tháng.

d) Thù lao cho các hòa giải viên: 150.000 đồng/vụ việc/tổ hòa giải (được thanh toán khi có xác nhận của UBND xã về số vụ việc nhận hoà giải của tổ hoà giải cơ sở).

đ) Chi hỗ trợ tiền ăn cho thành viên tham gia tại buổi ra mắt Câu lạc bộ pháp luật (Chỉ áp dụng đối với những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và không quá 1 ngày): 20.000 đồng/người/ngày.

e) Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt: 5.000 đồng/người/ngày.

5. Kinh phí

Kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành, được bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2010.

Các nội dung khác có liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XV- Kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2010
Ngày hiệu lực21/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 43/2010/NQ-HĐND mức chi nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 43/2010/NQ-HĐND mức chi nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu43/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Viết Xuân
        Ngày ban hành11/12/2010
        Ngày hiệu lực21/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 43/2010/NQ-HĐND mức chi nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/2010/NQ-HĐND mức chi nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật