Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục, thể thao tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục thể thao Thanh Hóa


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2016/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI HỌC SINH NĂNG KHIẾU THỂ DỤC, THỂ THAO TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Xét Tờ trình s 154/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục, thể thao tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 801/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục, thể thao tỉnh Thanh Hóa, nội dung như sau:

1. Đối tượng:

Học sinh năng khiếu thể dục, thể thao trong các cơ sở đào tạo thuộc các trường đại học, cao đẳng thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, chương trình, kế hoạch tuyn chọn, đào tạo, huấn luyện các môn thể thao phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát trin thể dục, thể thao của tỉnh đã được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu đào tạo hàng năm.

2. Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ trang phục: Mức hỗ trợ 1.200.000 đồng/người/năm.

- Hỗ trợ dụng cụ tập luyện: Mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/người/năm.

- Htrợ tiền ăn: Mức hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày.

Thời gian được hưng theo sngày thực tế tập trung học tập; cơ sở đào tạo theo dõi số ngày tập trung học tập, thi đấu và thanh toán trực tiếp cho học sinh.

3. Nguồn kinh phí:

- Kinh phí thực hiện chính sách đối với học sinh năng khiếu thể dục, thể thao được cân đối từ ngun kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách cấp tỉnh.

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn đơn vị đào tạo học sinh năng khiếu lập dự toán chi chính sách hỗ trợ học sinh năng khiếu thể dục ththao hàng năm; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

4. Thi gian áp dụng chính sách:

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, ban hành quyết định về chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục, thể thao tỉnh Thanh Hóa; thể hiện rõ phương thức hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và không trái với các quy định của pháp luật; định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quc hội; Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Thưng trc Tỉnh ủy: HĐND tnh: UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực19/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục thể thao Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục thể thao Thanh Hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu43/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrịnh Văn Chiến
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực19/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục thể thao Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục thể thao Thanh Hóa

            • 08/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực