Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng Quảng Bình 2020 2030


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2018/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP , ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ;

Căn cứ Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất;

Căn cứ Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg , ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch ba loại rừng;

Căn cứ Thông tư số 24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 30/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu;

Qua xem xét Tờ trình số 1940/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau:

Tổng diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: 615.530,15 ha.

Trong đó, cơ cấu diện tích 3 loại rừng cụ thể như sau:

- Đất rừng đặc dụng: 144.310,83 ha.

- Đất rừng phòng hộ: 151.888,88 ha.

- Đất rừng sản xuất: 319.330,44 ha.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Đăng Quang

 

PHỤ LỤC 01

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 8)

TT

Loại rừng

Quy hoạch 3 loại rừng trước khi điều chỉnh

Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tăng (+), giảm (-) diện tích
(ha)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
 (%)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
 (%)

 

Tổng

641.132

100

615.530,15

100

- 25.601,85

1

Đất rừng đặc dụng

123.462

19.3

144.310,83

23,44

+ 20.848,83

2

Đất rừng phòng hộ

174.387

27.2

151.888,88

24,68

- 22.498,12

3

Đất rừng sản xuất

343.283

53.5

319.330,44

51,88

- 23.952,56

 

PHỤ LỤC 02

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030  PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 8)

Đơn vị tính: Ha

STT

Tên huyện, TP, TX

Phòng hộ

Đặc dụng

Sản xuất

Cộng

1

H. Bố Trạch

20.615,71

90.639,91

53.736,85

164.992,47

2

H. Minh Hóa

34.735,66

30.685,48

58.448,85

123.869,99

3

H. Lệ Thủy

3.519,45

22.350,49

72.604,51

98.474,45

4

H. Quảng Ninh

45.097,17

125,53

52.677,60

97.900,30

5

H. Tuyên Hóa

30.747,40

509,42

63.011,57

94.268,39

6

H. Quảng Trạch

11.797,35

 - 

12.517,25

24.314,60

7

TP. Đồng Hới

4.069,53

-

1.831,22

5.900,75

8

TX. Ba Đồn

1.306,61

 - 

4.502,59

5.809,20

 

Tổng cộng

151.888,88

144.310,83

319.330,44

615.530,15

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2018
Ngày hiệu lực18/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng Quảng Bình 2020 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng Quảng Bình 2020 2030
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu43/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýHoàng Đăng Quang
        Ngày ban hành08/12/2018
        Ngày hiệu lực18/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng Quảng Bình 2020 2030

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng Quảng Bình 2020 2030

            • 08/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực