Nghị quyết 43/NQ-HĐND

Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/NQ-HĐND 2019 sáp nhập đổi tên các thôn tổ dân phố tỉnh Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP VÀ ĐỔI TÊN CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình, tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

1. Sáp nhập 274 thôn, tổ dân phố để thành lập 131 thôn, tổ dân phố (có danh sách kèm theo).

2. Đổi tên 21 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh

 

DANH SÁCH

SÁP NHẬP CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Kèm theo Nghị quyết số: 43/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh)

I - Thành phố Vĩnh Yên:

1. Phường Đồng Tâm

- Sáp nhập tổ dân phố Đông Cường 1 với tổ dân phố Đông Cường 2 thành tổ dân phố Đông Cường.

- Sáp nhập tổ dân phố Phố 1 với tổ dân phố Phố 2 thành tổ dân phố Hùng Vương.

2. Phường Ngô Quyền

- Sáp nhập tổ dân phố Ngô Quyền với tổ dân phố Tân Phúc thành tổ dân phố Tân Phúc.

- Sáp nhập tổ dân phố Vĩnh Tân với tổ dân phố Trần Quốc Tuấn thành tổ dân phố Vĩnh Tân.

3. Phường Tích Sơn

- Sáp nhập tổ dân phố Khâu 2 với tổ dân phố Đồng Khâu thành tổ dân phố Đồng Khâu.

- Sáp nhập tổ dân phố Vĩnh Thịnh 4 với tổ dân phố Vĩnh Thịnh 5 thành tổ dân phố Vĩnh Thịnh 4.

4. Phường Liên Bảo

- Sáp nhập tổ dân phố Nguyễn Trãi với tổ dân phố Mê Linh thành tổ dân phố Mê Linh.

- Sáp nhập tổ dân phố Láp Dưới với tổ dân phố An Lập thành tổ dân phố An Lập.

5. Xã Định Trung

- Sáp nhập thôn Gò với thôn Nọi thành thôn Gò Nọi.

- Sáp nhập thôn Chám với thôn Sứ thành thôn Chám.

II - Thành phố Phúc Yên

1. Phường Trưng Nhị

- Sáp nhập tổ dân phố số 2 với tổ dân phố số 3 thành tổ dân phố số 2.

- Sáp nhập tổ dân phố số 4 với tổ dân phố số 7 thành tổ dân phố số 3.

2. Phường Hùng Vương

- Sáp nhập tổ dân phố số 1 với tổ dân phố số 2 thành tổ dân phố số 1.

- Sáp nhập tổ dân phố số 3 với tổ dân phố số 4 thành tổ dân phố số 2.

- Sáp nhập tổ dân phố số 5 với tổ dân phố số 6 thành tổ dân phố số 3.

- Sáp nhập tổ dân phố số 8 với tổ dân phố số 9 thành tổ dân phố số 5.

- Sáp nhập tổ dân phố số 10 với tổ dân phố số 11 thành tổ dân phố số 6.

- Sáp nhập tổ dân phố số 12 với tổ dân phố số 13 thành tổ dân phố số 7.

- Sáp nhập tổ dân phố số 14 với tổ dân phố số 15 thành tổ dân phố số 8.

3. Phường Tiền Châu

- Sáp nhập tổ dân phố Phú Thứ với tổ dân phố 2 Đạm Nội thành tổ dân phố Đạm Phú.

- Sáp nhập tổ dân phố Kim Tràng với tổ dân phố Đạm Xuyên thành tổ dân phố Kim Xuyên.

- Sáp nhập tổ dân phố Tiên Non với tổ dân phố Thịnh Kỷ thành tổ dân phố Tiên Thịnh.

4. Phường Đồng Xuân

- Sáp nhập tổ dân phố 1 với tổ dân phố 2 thành tổ dân phố 1.

- Sáp nhập tổ dân phố Đồng Quỳ 1 với tổ dân phố Đồng Quỳ 2 thành tổ dân phố Đồng Quỳ.

5. Phường Xuân Hòa

- Sáp nhập tổ dân phố số 3 với tổ dân phố số 4 thành tổ dân phố số 3.

- Sáp nhập tổ dân phố số 10 với tổ dân phố số 11 thành tổ dân phố số 4.

- Sáp nhập tổ dân phố số 5 với tổ dân phố số 9 thành tổ dân phố số 5.

6. Xã Ngọc Thanh

- Sáp nhập thôn Thanh Lộc với thôn Thọ An thành thôn Thanh Lộc.

- Sáp nhập thôn Tân An với thôn Bắc Ái thành thôn Đại Lộc.

- Sáp nhập thôn Đồng Chằm với thôn Đồng Tâm thành thôn Đồng Chằm.

- Sáp nhập thôn Đồng Câu với thôn Gốc Duối và thôn Ngọc Quang thành thôn Đại Quang.

- Sáp nhập thôn Lập Đinh với thôn An Bình và thôn An Thịnh thành thôn Lập Đinh.

- Sáp nhập thôn An Ninh với thôn Đồng Cao thành thôn An Đồng.

7. Phường Nam Viêm

- Sáp nhập tổ dân phố Cẩm Đoài với tổ dân phố Cẩm Đông thành tổ dân phố Khả Do.

- Sáp nhập tổ dân phố Minh Đức với tổ dân phố Tân Tiến thành tổ dân phố Tân Minh.

III - Huyện Yên Lạc

1. Xã Liên Châu

- Sáp nhập thôn Nhật Chiêu 2 với thôn Nhật Chiêu 3 thành thôn Nhật Chiêu 2.

- Sáp nhập thôn Nhật Chiêu 5 với thôn Nhật Chiêu 6 và thôn Nhật Chiêu 7 thành thôn Nhật Chiêu 3 Trại.

2. Xã Đại Tự

- Sáp nhập thôn Tam Kỳ 5 với thôn Tam Kỳ 6 thành thôn Tam Kỳ 56.

- Sáp nhập thôn Đại Tự 5 với thôn Đại Tự 6 thành thôn Đại Tự 56.

3. Xã Nguyệt Đức

Sáp nhập thôn Mới với thôn Văn Chỉ thành thôn Đinh Xá 1.

4. Xã Trung Hà

- Sáp nhập thôn 2 với thôn 3 thành thôn 2.

- Sáp nhập thôn 9 với thôn 10 thành thôn 8.

IV - Huyện Bình Xuyên

1. Xã Trung Mỹ

Sáp nhập thôn Đông Thành với thôn Cơ Khí và thôn Tam Sơn thành thôn Tam Thành.

2. Xã Thiện Kế

- Sáp nhập thôn Thiện Kế với thôn Rừng Sằm với thôn Cầu Mán và thôn Gò Cao thành thôn Thiện Kế.

- Sáp nhập thôn Quảng Thiện với thôn Phục Khải và thôn Đồng Nhạn thành thôn Quang Khải.

- Sáp nhập thôn Ngũ Hồ với thôn Ao Trạch thành thôn Ngũ Hồ.

- Sáp nhập thôn Hương Đà với một phần của thôn Rừng Cuông thành thôn Hương Đà.

- Sáp nhập thôn Quảng Khai với một phần của thôn Rừng Cuông thành thôn Quảng Khai.

- Sáp nhập thôn Hiệp Hải với thôn Gò Dẫu thành thôn Gò Dẫu.

3. Xã Tam Hợp

- Sáp nhập thôn Đồi Chùa với thôn Tây Đình thành thôn Nội Phật.

- Sáp nhập thôn Hữu Bằng 1 với thôn Hữu Bằng 2 thành thôn Hữu Bằng.

4. Thị trấn Hương Canh

Sáp nhập tổ dân phố Bờ Đáy với tổ dân phố Nhất Nhị thành tổ dân phố Nhị Bờ.

5. Thị trấn Gia Khánh

Sáp nhập tổ dân phố Quang Hà với tổ dân phố Gò Châu thành tổ dân phố Hà Châu.

6. Xã Phú Xuân

- Sáp nhập thôn Can Bi 1 với thôn Can Bi 2 và một phần thôn Can Bi 3 thành thôn Can Bi 1.

- Sáp nhập thôn Can Bi 4 với một phần thôn Can Bi 3 thành thôn Can Bi 2.

V - Huyện Tam Dương

1. Xã Hoàng Lâu

- Sáp nhập thôn Gia với thôn Cây Da thành thôn Gia.

- Sáp nhập thôn Lau với thôn Vườn Chùa thành thôn Lau.

- Sáp nhập thôn Lực Điền với thôn Đồng Ké thành thôn Đồng Lực.

2. Xã Hoàng Đan

Sáp nhập thôn Đoài với thôn Đỗ thành thôn Đoài Đỗ.

3. Xã Hướng Đạo

Sáp nhập thôn Bồ Yên với thôn Trại Gà thành thôn Bồ Yên.

4. Thị trấn Hợp Hòa

Sáp nhập tổ dân phố Bầu với tổ dân phố Mới thành tổ dân phố Bầu Mới.

5. Xã Kim Long

- Sáp nhập thôn Đồng Bông với thôn Chợ thành thôn Đồng Bông.

- Sáp nhập thôn Gô với thôn Hợp Minh thành thôn Gô.

- Sáp nhập thôn 7 với thôn Đồng Mận thành thôn 7.

6. Xã Thanh Vân

- Sáp nhập thôn Viên Du với thôn Cộng Hòa thành thôn Viên Du Hòa.

- Sáp nhập thôn Giềng với thôn Trại thành thôn Trại Giềng.

- Sáp nhập thôn Xuân Trường với thôn Mới thành thôn Xuân Mới.

7. Xã Đạo Tú

- Sáp nhập thôn Giềng với thôn Long Sơn thành thôn Long Sơn Giềng.

- Sáp nhập thôn Đoàn Kết 1 với thôn Đoàn Kết 2 thành thôn Đoàn Kết.

- Sáp nhập thôn Hủng 2 với thôn Guột thành thôn Hủng Guột.

VI - Huyện Vĩnh Tường

1. Thị trấn Vĩnh Tường

Sáp nhập tổ dân phố Cầu Quan với tổ dân phố Hồ Xuân Hương thành tổ dân phố Hồ Xuân Hương.

2. Xã Vân Xuân

- Sáp nhập thôn Xuân Húc 1 với thôn Xuân Húc 2 thành thôn Xuân Húc 1.

- Sáp nhập thôn Xuân Húc 3 với thôn Xuân Húc 4 thành thôn Xuân Húc 2.

- Sáp nhập thôn Đông với thôn Đình thành thôn Đông Đình.

- Sáp nhập thôn Bắc với thôn Trại thành thôn Bắc Trại.

3. Xã Vĩnh Thịnh

- Sáp nhập thôn An Lão giữa với thôn An Lão Trên thành thôn An Lão.

- Sáp nhập thôn Hoàng Xá Đông với thôn Hoàng Xã Đình và thôn Hoàng Xá Ngược thành thôn Hoàng Xá.

4. Xã Ngũ Kiên

Sáp nhập thôn Thượng 1 với thôn Thượng 2 thành thôn Thượng.

5. Xã Yên Lập

Sáp nhập thôn Hội Chữ với thôn Bến Cả thành thôn Bến Hội.

6. Xã Bồ Sao

Sáp nhập thôn Chùa với thôn Máy Gạch thành thôn Chùa.

VII - Huyện Lập Thạch

1. Thị trấn Lập Thạch

Sáp nhập tổ dân phố Thạc Trục với tổ dân phố Văn Thịnh thành tổ dân phố Hưng Thịnh.

2. Thị trấn Hoa Sơn

Sáp nhập tổ dân phố Hoa Lư với tổ dân phố Tân Thái thành tổ dân phố Hoa Lư.

3. Xã Quang Sơn

- Sáp nhập thôn Chuối Ngoài với thôn Chuối Trong thành thôn Trại Chuối.

- Sáp nhập thôn Quảng Cư với thôn Ấp Mới thành thôn Quảng Cư.

4. Xã Ngọc Mỹ

Sáp nhập thôn Nghệ Oản với thôn Ngọc Trung thành thôn Nghệ Oản Trung.

5. Xã Vân Trục

- Sáp nhập thôn Vân Hội với thôn Song Vân thành thôn Song Vân.

- Sáp nhập thôn Thanh Vân với thôn Vân Trục thành thôn Vân Trục.

- Sáp nhập thôn Móc Lép với thôn Đồng Vẫn thành thôn Vân Nam.

6. Xã Xuân Lôi

Sáp nhập thôn Tiền Phong với thôn Nghĩa An thành thôn Nghĩa An.

7. Xã Văn Quán

- Sáp nhập thôn Sa Phùng với thôn Sa Sơn thành thôn Sơn Phùng.

- Sáp nhập thôn Tương Kế với thôn Đông Xuân thành thôn Lai Châu.

- Sáp nhập thôn Mỹ Ân với thôn Đức Lễ thành thôn Mỹ Đức.

- Sáp nhập thôn Xuân Lan với thôn Lan Hùng thành thôn Lan Hùng.

- Sáp nhập thôn Xuân Quang với thôn Xuân Quang Nam thành thôn Xuân Quang.

- Sáp nhập thôn Nhật Tân với thôn Nhật Tân Đông thành thôn Nhật Tân.

- Sáp nhập thôn Làng Nam với thôn Nam Đông thành thôn Nam.

- Sáp nhập thôn Làng Cầu với thôn Làng Cả thành thôn Sơn Bình.

8. Xã Đình Chu

- Sáp nhập thôn Tiền Phong với thôn Tự Do thành thôn Bình Minh.

- Sáp nhập thôn Kiến Thiết với thôn Phấn Khởi thành thôn Phấn Kiến.

- Sáp nhập thôn Thái Bình với thôn Đông Sơn và thôn Bắc Sơn thành thôn Thái Sơn.

9. Xã Tiên Lữ

- Sáp nhập thôn Đình với thôn Xuôi thành thôn Tân Thành.

- Sáp nhập thôn Chùa với thôn Nương Cầu thành thôn Vinh Quang.

10. Xã Thái Hòa

Sáp nhập thôn Móng Cầu với thôn Làng Sen thành thôn Làng Sen.

11. Xã Liên Hòa

Sáp nhập thôn Phú Lộc với thôn Phú Thụ thành thôn Phú Thụ.

VIII - Huyện Sông Lô

1. Xã Nhạo Sơn

Sáp nhập thôn Đồng Đạo với thôn Làng Giàng thành thôn Hưng Đạo.

2. Xã Yên Thạch

Sáp nhập thôn Trung Kiên với thôn Mỹ Ngọc thành thôn Hoa Mỹ.

3. Xã Tứ Yên

- Sáp nhập thôn Phú Thịnh với thôn Phú Hạ thành thôn Yên Phú.

- Sáp nhập thôn Yên Lập với thôn Yên Kiều thành thôn Yên Kiều.

4. Xã Quang Yên

- Sáp nhập thôn Đồng Dạ với thôn Đá Đứng thành thôn Đồng Dạ.

- Sáp nhập thôn Gò Chùa với thôn Yên Thiết thành thôn Yên Thiết.

- Sáp nhập thôn Làng Đồng với thôn Đức Thịnh thành thôn Đức Thịnh.

- Sáp nhập thôn Đồng Nùng với thôn Đồng Chùa thành thôn Đồng Nùng.

- Sáp nhập thôn Đá Đen với thôn Đồng Chằm thành thôn Đá Đen.

- Sáp nhập thôn Xóm Mới với thôn Đồng Găng thành thôn Xóm Mới.

- Sáp nhập thôn Đồng Tâm với thôn Đá Bụt thành thôn Đồng Tâm.

5. Thị trấn Tam Sơn

- Sáp nhập tổ dân phố Bình Sơn Thượng với tổ dân phố Bình Sơn thành tổ dân phố Bình Sơn.

- Sáp nhập tổ dân phố Sơn Cầu với tổ dân phố Then thành tổ dân phố Then.

6. Xã Hải Lựu

- Sáp nhập thôn Dừa Lẽ với thôn Đồng Soi thành thôn Đồng Dừa.

- Sáp nhập thôn Gò Dùng với thôn Dân Chủ và thôn Đoàn Kết thành thôn Dân Chủ.

- Sáp nhập thôn Trung Kiên với thôn Khu Sơn thành thôn Trung Kiên.

- Sáp nhập thôn Hòa Bình với thôn Dốc Đỏ thành thôn Hòa Bình.

- Sáp nhập thôn Lòng Thuyền với thôn Đồng Chăm thành thôn Thống Nhất.

- Sáp nhập thôn Làng Len với thôn Giếng Trẹo thành thôn Làng Len.

- Sáp nhập thôn Lũng Lợn với thôn Đồng Vằm và thôn Đồng Chổ thành thôn Đồng Tâm.

7. Xã Đức Bác

- Sáp nhập thôn Thượng Trưng với thôn Thượng Đức thành thôn Thượng Trưng.

- Sáp nhập thôn Giáp Thượng với thôn Giáp Trung và thôn Giáp Hạ thành thôn Giáp Trung.

- Sáp nhập thôn Thọ Cương với thôn Thọ Lão thành thôn Khoái Thọ.

8. Xã Đồng Thịnh

Sáp nhập thôn Thắng Lợi với thôn Thiều Xuân và thôn Cương Quyết thành thôn Thiều Xuân.

9. Xã Tân Lập

- Sáp nhập thôn Cẩm Bình với thôn Cẩm Bình Kha thành thôn Cẩm Bình.

- Sáp nhập thôn Xy Thượng với thôn Xy thành thôn Xy.

IX - Huyện Tam Đảo

1. Xã Tam Quan

Sáp nhập thôn Quan Ngoại với thôn Phố Chợ thành thôn Quan Ngoại./.

 

DANH SÁCH

ĐỔI TÊN CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Kèm theo Nghị quyết số: 43/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh)

I - Huyện Yên Lạc:

1. Xã Nguyệt Đức

- Đổi tên thôn Lồ thành thôn Phố Lồ.

- Đổi tên thôn Cả thành thôn Đinh Xá 2.

- Đổi tên thôn Đình thành thôn Đinh Xá 3.

- Đổi tên thôn Cuối thành thôn Đinh Xá 4.

- Đổi tên thôn Đồng thành thôn Đinh Xá 5.

- Đổi tên thôn Hội Trung thành thôn Nghinh Tiên 1.

- Đổi tên thôn Trại thành thôn Nghinh Tiên 2.

- Đổi tên thôn Bầu thành thôn Nghinh Tiên 3.

2. Xã Trung Hà

- Đổi tên thôn 4 thành thôn 3.

- Đổi tên thôn 5 thành thôn 4.

- Đổi tên thôn 6 thành thôn 5.

- Đổi tên thôn 7 thành thôn 6.

- Đổi tên thôn 8 thành thôn 7.

II - Thành phố Phúc Yên:

1. Phường Hùng Vương

- Đổi tên tổ dân phố số 7 thành tổ dân phố số 4.

- Đổi tên tổ dân phố số 16 thành tổ dân phố số 9.

2. Phường Trưng Nhị

- Đổi tên tổ dân phố số 5 thành tổ dân phố số 4.

- Đổi tên tổ dân phố số 6 thành tổ dân phố số 5.

- Đổi tên tổ dân phố số 8 thành tổ dân phố số 6.

- Đổi tên tổ dân phố số 9 thành tổ dân phố số 7.

- Đổi tên tổ dân phố số 10 thành tổ dân phố số 8.

III - Huyện Sông Lô

1. Thị trấn Tam Sơn

Đổi tên tổ dân phố Sơn Cầu Nam thành tổ dân phố Sơn Cầu./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2019
Ngày hiệu lực15/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 43/NQ-HĐND 2019 sáp nhập đổi tên các thôn tổ dân phố tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 43/NQ-HĐND 2019 sáp nhập đổi tên các thôn tổ dân phố tỉnh Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu43/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành15/07/2019
        Ngày hiệu lực15/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 43/NQ-HĐND 2019 sáp nhập đổi tên các thôn tổ dân phố tỉnh Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/NQ-HĐND 2019 sáp nhập đổi tên các thôn tổ dân phố tỉnh Vĩnh Phúc

            • 15/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực