Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND về tăng cường biện pháp đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phòng, chống oan, sai và nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và Thi hành án trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2017 và các năm tiếp theo

Nội dung toàn văn Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND tăng cường đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2016/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH, PHÒNG CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM; PHÒNG, CHỐNG OAN, SAI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ THI HÀNH ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2017 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII v tăng cường các biện pháp đu tranh phòng, chng tội phạm;

Căn cứ Nghị quyết s 111/2015/QH13, ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII v công tác phòng, chng vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kim sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2015/QH13, ngày 26/6/2015 của Quốc hội khóa XIII v tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động t tụng hình sự;

Xét Tờ trình s 2928TTr-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết “tăng cường công tác phòng, chng vi phạm pháp luật và tội phạm; phòng, chng oan, sai; công tác của Viện kim sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án năm 2017 và các năm tiếp theo; Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế Hội đông nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thng nhất của các đại biu Hội đng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tình hình thực hiện công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phòng, chống oan, sai; công tác của Viện kim sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án năm 2016

Năm 2016, y ban nhân dân tỉnh, Viện kim sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh đã trin khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án về cơ bản tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chất lượng ngày càng được nâng cao; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, kịp thời giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Kết quả công tác của các ngành đạt và vượt các chỉ tiêu trong Nghị quyết Quốc hội về công tác tư pháp, góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo được những chuyển biến bước đầu quan trọng theo tinh thần của Hiến pháp về thực hiện quyền tư pháp, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Tuy nhiên, hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án còn có những hạn chế nhất định. Tình hình tội phạm có xu hướng giảm nhưng một số tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe gia tăng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đạo đức xã hội và môi trường đầu tư của tỉnh. Tội phạm cý gây thương tích và trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao. Tình hình cán bộ cơ sở vi phạm pháp luật còn xảy ra, đặc biệt trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản. Vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn diễn biến phức tạp. Các tranh chấp trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, các khiếu kiện hành chính ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Sự hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân có mặt còn hạn chế...Chất lượng tranh tụng của kim sát viên trong một số phiên tòa chưa cao. Chất lượng xét xử các loại án ở cấp sơ thm còn hạn chế, còn tình trạng án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Một số việc thi hành án có giá trị phải thi hành lớn chưa được thi hành dứt đim, đúng tiến độ và cũng chưa có các giải pháp quyết liệt để khắc phục.

Điều 2. Thông qua những nội dung trọng tâm để tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phòng, chống oan, sai và nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

1. Mục tiêu chung:

Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và hỗ trợ tư pháp; kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ th:

a) Đối với y ban nhân dân tỉnh:

Tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương chấp hành nghiêm và tổ chức thực hiện đúng các chính sách, pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và thực hiện chính sách xã hội. Đi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn với tăng cường công tác kim tra, thanh tra trên các lĩnh vực; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. Làm tốt công tác lập hồ sơ đề nghị đưa người đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Chỉ đạo cơ quan Công an chủ động rà soát, phát hiện, xử lý giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm từ cơ s, những việc liên quan đến tình hình an ninh nông thôn, các vụ việc liên quan đến tôn giáo, hoạt động của các tổ chức phản động. Tập trung tấn công trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm hoạt động theo nhóm, sử dụng vũ khí nóng; kiềm chế tai nạn giao thông. Xử lý có hiệu quả tình trạng xe quá khổ, quá tải. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thương mại điện tử; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong năm 2017... Phấn đấu tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đạt 92%; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt 75% trên tổng số án khởi tố; đối với án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 92% trên tổng số án khởi tố.

b) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:

Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công t và kim sát hoạt động tư pháp, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm, đảm bảo cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật. Kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, xử lý tố giác, tin báo; tỷ lệ ra quyết định truy tố đúng thời hạn đạt trên 100% số án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố; tỷ lệ truy tố bị can đúng tội đạt 100%; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm các loại được Tòa án xử chấp nhận đạt 93%; tỷ lệ kiến nghị được Tòa án chấp nhận đạt 100%; tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 97%.

c) Tòa án nhân dân tỉnh:

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án; bảo đảm việc giải quyết, xét xử và ra bản án, quyết định có căn cứ, khách quan, đúng pháp luật; không để xảy ra việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải quyết các loại án; tỷ lệ xét xử các vụ án hình sự trong thời hạn luật định đạt 97,4% trở lên; giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động đạt 94% trở lên; xét xử các vụ án hành chính 88% trở lên; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân trong thời hạn luật định đạt 100%; kiểm tra công tác giải quyết, xét xử đối với Tòa án nhân dân cấp huyện đạt 100%; kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đạt 100%. Bảo đảm tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy dưới 0,28%; tỷ lệ bản án, quyết định bị sửa dưới 0,34%. Đảm bảo 100% các bản án hình sự có hiệu lực pháp luật được thi hành đúng thời hạn; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù có căn cứ và đúng pháp luật.

d) Cơ quan thi hành án dân sự

Đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án; đảm bảo chính xác, đúng pháp luật trong xác minh, phân loại các việc có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành. Phấn đấu tỷ lệ thi hành án dân sự xong đạt trên 74% về việc, trên 34% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; giảm án chuyn sang năm sau về việc 10%, về tiền 8%.

e) Cơ quan Thanh tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án và các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhằm tăng cường đấu tranh, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các tội phạm kinh tế, chức vụ, tham nhũng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm 100% các vụ việc khi thanh tra, kim toán có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển ngay đến cơ quan có thẩm quyền xem xét việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. y ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Định kỳ hằng năm, trong báo cáo công tác trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm, lồng ghép báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết; kịp thời biu dương, khen thưởng những đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả và chấn chỉnh, phê bình những đơn vị, địa phương còn tồn tại, hạn chế.

3. Đnghị y ban Mặt trận Tquốc các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc góp phần đảm bảo n định tình hình về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- y ban TVQH;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- BTV Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
y Ban MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Công an tỉnh; VKSND; TAND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND t
nh;
- TT HĐND,
UBND các huyện, thành phố;
- Công báo t
nh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

BẢNG PHỤ LỤC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH NĂM 2017 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam)

STT

Chỉ tiêu

Nghị quyết QH (S 37, 63, 111)

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cao

Tổng cục Thi hành án

Nghị quyết HĐND tnh

1

Xử lý t giác, tin báo vtội phạm

>90%

 

 

 

92%

2

Điều tra, khám phá các vụ án trên tng số án khởi t

>70%

 

 

 

75%

3

Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên tng số án khởi tố

>90%

 

 

 

92%

4

Kiểm sát số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố

100%

 

 

 

100%

5

Ra quyết định truy t đúng thi hạn đạt số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy t

>90%

 

 

 

100%

6

Tỷ lệ truy tố bị can đúng tội

>95%;

 

 

 

100%

7

Kháng nghị được Tòa án nhân dân chp nhận

>80%

 

 

 

≥93%

8

Kiến nghị được Tòa án nhân dân chp nhận

>80%

 

 

 

100%

9

Tỷ lệ bt giữ chuyn xử lý hình sự

 

>95%

 

 

97%

10

Bản án, quyết định bị hủy.

<1,5%

 

<1,16%

 

≤0,28%

11

Bản án, quyết định bị sửa.

<1,5%

 

<4,20%

 

≤0,34%

12

Xét xử các vụ án hình sự trong thời hạn luật định

 

 

>95%

 

≥97,4%

13

Giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động trong thi hạn luật định

 

 

>90%

 

≥94%

14

Xét xử các vụ án hành chính trong thời hạn luật định

 

 

>85%

 

≥88%

15

Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân trong thi hạn luật định

 

 

95%

 

100%

16

Kim tra công tác giải quyết, xét xử đi vi Tòa án nhân dân cp huyện

 

 

100%

 

100%

17

Kim tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

 

 

>80%

 

100%

18

Quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn luật định đi với người bị kết án

100%

 

 

 

100%

19

Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật

100%

 

 

 

100%

20

Tỷ lệ Thi hành án dân sự về việc và về tiền trên tng số án có điều kiện thi hành

 

 

 

>74% vviệc; 34% về tiền

>74% về việc; 34% về tiền

21

Giảm án tồn chuyn kỳ sau

 

 

 

7% về việc; 4% về tiền

10% về việc; 8% về tiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu44/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND tăng cường đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND tăng cường đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu44/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýPhạm Sỹ Lợi
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND tăng cường đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND tăng cường đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm Hà Nam

           • 08/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực