Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND thu hút cán bộ giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2016/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG VÀ THU HÚT, ĐÀO TẠO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CHO PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI THANH HÓA, HƯỚNG TỚI THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật t chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định s 291/QĐ-TU ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII ban hành Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016- 2020;

Xét Tờ trình s 139/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa; Báo cáo thm tra s 804/BC- HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, ging viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa, nội dung như sau:

1. Mc tiêu hỗ tr

- Khuyến khích đối với cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội giảng dạy tại Phân hiệu Thanh Hóa.

- Thu hút, đào tạo đội ngũ cán bộ giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy, công tác lâu dài tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, từng bước phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho việc thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa trong thời gian tới.

- Hỗ trợ nguồn kinh phí đảm bảo cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa hoạt động n định, hiệu quả trong giai đoạn mới thành lập.

2. Đối tượng hỗ trợ

- Cán bộ, giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Y Hà Nội giảng dạy tại Phân hiệu Thanh Hóa; cán bộ, ging viên kiêm nhiệm Trường Đại học Y Hà Nội của các cơ sở y tế tuyến Trung ương được mời giảng dạy tại Phân hiệu Thanh Hóa.

- Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ y học; thạc sĩ y học, bác sĩ nội trú tốt nghiệp tại Trường Đại học Y Hà Nội; sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội trúng tuyn vào các khóa đào tạo bác sĩ nội trú do nhà trường tổ chức giai đoạn 2016 - 2025.

- Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa.

3. Nội dung hỗ trợ

a) Hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên:

- Cán b, ging viên của Trường Đại học Y Hà Nội công tác lâu dài tại Phân hiệu Thanh Hóa được hỗ trợ thu nhập thêm hàng tháng là 6,0 triệu đồng/giảng viên/tháng. Tiền hỗ trợ được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính chi phí đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

- Giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội; Cán bộ, giảng viên kiêm chức Trường Đại học Y Hà Nội của các cơ sở y tế tuyến Trung ương là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các khoa, bộ môn của Phân hiệu tại Thanh Hóa; giảng viên kiêm chức Trường Đại học Y Hà Nội của các cơ sy tế tuyến Trung ương được cử về Thanh Hóa tham gia giảng dạy các lớp đào tạo bác sĩ đa khoa và cử nhân điều dưỡng hệ chính quy tại Phân hiệu được hỗ trợ kinh phí đi lại, lưu trú, sinh hoạt phí theo quy định hiện hành.

- Giảng viên của Trường Đại học y Hà Nội; cán bộ, giảng viên kiêm chức Trường Đại học Y Hà Nội của các cơ sở y tế tuyển Trung ương được Trường Đại học Y Hà Nội mời tham gia giảng dạy các lớp đào tạo bác sĩ đa khoa và cử nhân điều dưỡng hệ chính quy tại Phân hiệu được hỗ trợ tiền giảng dạy với định mức như sau:

+ Giảng dạy lý thuyết: 120.000 đồng/tiết (căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức);

+ Giảng thực hành: 80.000 đồng/tiết.

b) Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Phân hiệu

Trong giai đoạn từ 2017 - 2021 do quy mô đào tạo còn nhnguồn kinh phí chi thường xuyên sẽ rất khó đảm bảo cho hoạt động của Phân hiệu, ngoài việc hỗ trợ cho cán bộ giảng viên theo định mức nêu trên tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ một phần kinh phí đchi các hoạt động thường xuyên (như chi phí điện nước, văn phòng phẩm, tiền mua vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm ở các phòng học...) đm bảo cho Phân hiệu hoạt động. Định mức 10 triệu đồng/học viên/năm.

c) Hỗ trợ thu hút cán bộ, giảng viên mới về công tác lâu dài tại Thanh Hóa.

- Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ y học; thạc sĩ y học, bác sĩ nội trú tốt nghiệp tại trường Đại học Y Hà Nội (không bao gồm cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội), cam kết phục vụ lâu dài cho Phân hiệu sau này là Đại học Y Thanh Hóa và được Hội đồng tuyển chọn sẽ được nhận hỗ trợ một lần bằng tiền mặt sau khi tuyển dụng theo các mức như sau:

+ Người có học hàm giáo sư độ tuổi dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ cam kết phục vụ tối thiểu 10 năm được htrợ một lần bằng tiền mặt là 1.000 triệu đồng;

+ Người có học hàm phó giáo sư độ tuổi dưới 57 tuổi đối với nam, dưới 52 tui đối với nữ cam kết phục vụ tối thiểu 10 năm được htrợ một lần bng tiền mặt là 600 triệu đồng;

+ Người có học vị tiến sĩ độ tuổi dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với ncam kết phục vụ tối thiểu 10 năm được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt là 400 triệu đồng;

+ Người đã tt nghiệp bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội, độ tuổi dưới 50 tuổi đối với nam, dưới 45 tuổi đi với nữ: Cam kết phục vụ tối thiểu 10 năm được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt là 300 triệu đồng.

+ Người có học vị thạc sĩ tốt nghiệp đại học chính quy và học cao học tại Trường Đại học Y Hà Nội, độ tuổi dưới 50 tuổi đi với nam, dưới 45 tuổi đi với nữ cam kết phục vụ ti thiểu 10 năm được hỗ trợ một lần bằng tiền mặt là 200 triệu đồng.

- Sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội trúng tuyển vào các khóa đào tạo bác sĩ nội trú do nhà trường tổ chức (giai đoạn 2016 - 2025) có nguyện vọng và cam kết phục vụ tối thiểu 10 năm tại Phân hiệu, được htrợ 100% chi phí đào tạo hàng năm bao gồm học phí, sinh hoạt phí, tiền tài liệu; mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/học viên/năm.

4. Thi gian thực hiện chính sách

a) Thời gian hỗ trợ ổn định thu nhập cho cán bộ, giảng viên và hỗ trợ hoạt động cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa là 05 năm (từ 2017 - 2021),

b) Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ thu hút cán bộ, giảng viên mới cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tối đa là 10 năm (từ 2016-2025). Chính sách sẽ hết hiệu lực khi thu hút đủ đội ngũ cán bộ, giảng viên theo nhu cầu cho Phân hiệu và đảm bo cho việc thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa sẽ quản lý bằng (bản gốc) và hồ sơ cán bộ có liên quan của cán bộ, giảng viên mới được thu hút trong thời gian công tác tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa và Trường Đại học Y Thanh Hóa sau này.

5. Kinh phí thực hiện

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách tạm tính là 78.000 triệu đồng (Bảy mươi tám tỷ đồng), bao gồm:

a) Hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên và hoạt động của Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa:

- Định mức hỗ trợ: 20 triệu đồng/sinh viên/năm.

- Tổng kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2017-2021 là: 39.000 triệu đồng với quy mô đào tạo 1.950 sinh viên. Phân kỳ theo các năm như sau:

+ Năm 2017 là: 4.000 triệu đồng, với quy mô đào tạo 200 sinh viên;

+ Năm 2018 là: 6.000 triệu đồng, với quy mô đào tạo 300 sinh viên;

+ Năm 2019 là: 8.000 triệu đồng, với quy mô đào tạo 400 sinh viên;

+ Năm 2020 là: 10.000 triệu đồng, với quy mô đào tạo 500 sinh viên;

+ Năm 2021 là: 11.000 triệu đồng, với quy mô đào tạo 550 sinh viên.

b) Hỗ trợ thu hút cán bộ giảng viên mới cho Phân hiệu giai đoạn 2016 - 2025, dự kiến là 39.000 triệu đồng (Ba mươi chín tỷ đồng), trong đó:

- Htrợ thu hút 5 giáo sư và 5 phó giáo sư: 8.000 triệu đng;

- Hỗ trợ thu hút 30 tiến sĩ: 12.000 triệu đồng;

- Hỗ trợ thu hút 30 bác sĩ nội trú: 9.000 triệu đồng;

- Htrợ thu hút 50 thạc sĩ: 10.000 triệu đồng;

c) Nguồn kinh phí hỗ trợ: Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách được btrí từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách cấp tỉnh hàng năm.

6. Hình thức hỗ trợ

Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ hằng năm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa thực hiện tự chủ trong quản lý sử dụng khoản hỗ trợ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước.

7. Quy định việc bồi hoàn kinh phí

a) Đối tượng phải bồi hoàn kinh phí:

- Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ thu hút cán bộ giảng viên mới không chấp hành sự phân công công tác theo cam kết, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, bỏ việc, tự ý thôi việc khi chưa phục vụ đủ thời gian theo quy định, vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự.

- Sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ thu hút cán bộ giảng viên mới đã đăng ký nhập học và đã được cấp hỗ trợ kinh phí đào tạo; nếu tự ý bỏ học thì không được cấp văn bng hoàn thành khóa học và bị đuổi học.

b) Mức bồi hoàn kinh phí:

- Đối với cán bộ, giảng viên đã được tuyển dụng không chp hành sự phân công công tác theo cam kết, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, bỏ việc, tự ý thôi việc khi chưa phục vụ đủ thời gian theo quy định, vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự thì mức bồi hoàn được tính như sau:

Mc bồi hoàn = (Thời gian cam kết phục vụ - Thời gian đã phục vụ sau tuyển dụng) x Tổng chi phí được tỉnh hỗ trợ/Thời gian cam kết phục vụ.

- Đi với sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ thu hút cán bộ giảng viên mới đã đăng ký nhập học và đã được cấp hỗ trợ kinh phí đào tạo; tự ý bỏ học; không được cấp văn bằng hoàn thành khóa học, bị đuổi học thì phải bồi hoàn kinh phí với mức gấp 05 lần chi phí đào tạo của khóa học được tỉnh hỗ trợ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao y ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết và các quy định của pháp luật hiện hành tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghquyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khoá XVII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu44/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực19/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND thu hút cán bộ giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND thu hút cán bộ giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu44/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrịnh Văn Chiến
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực19/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND thu hút cán bộ giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND thu hút cán bộ giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa

            • 08/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực