Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ Sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy định tại Nghị định 64/2014/NĐ-CP do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND chi người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn 64/2014/NĐ-CP Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2017/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HOẶC ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2014/NĐ-CP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật T cáo năm 2011; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hưng dn thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính về quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình s 326/TTr-UBND ngày 03/7/2017; Báo cáo thẩm tra số 201/BC-HĐND ngày 17/7/2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến tho luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ Sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 21, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP khi làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh tại trụ Sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân thuộc địa phương qun lý thì được hưng mức bồi dưỡng:

1.1. Trường hợp chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề:

- Cấp tỉnh: 120.000 đồng /ngày/người.

- Cấp huyện, cấp xã: 100.000 đồng /ngày/người.

1.2. Trường hợp đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề:

- Cấp tỉnh: 95.000 đồng /ngày/người.

- Cấp huyện, cấp xã: 80.000 đồng /ngày/người.

2. Các đối tượng quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 21 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP thì được hưởng mức bồi dưỡng: 50.000 đồng/ngày/người.

3. Nguồn kinh phí: Được giao trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có cán bộ thuộc đối tượng quy định tại Điều 21, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; VP Ch
tịch nước; VP Chính phủ;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ tỉnh ủy;
- TT HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- VP: Tỉnh
y, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT H
uyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm công báo tỉnh; Chi cục VTLT t
nh;
- HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu; VT, PC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu44/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND chi người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn 64/2014/NĐ-CP Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND chi người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn 64/2014/NĐ-CP Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu44/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành21/07/2017
       Ngày hiệu lực01/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND chi người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn 64/2014/NĐ-CP Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND chi người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn 64/2014/NĐ-CP Sơn La

           • 21/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực