Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND về mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND mức chi đảm bảo hoạt động giám sát phản biện xã hội Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2017/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Xét Tờ trình số 3101/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1. Mức chi tổ chức đối thoại, tọa đàm, hội thảo về công tác giám sát, phản biện xã hội ngoài các khoản chi theo quy định hiện hành về chế độ tổ chức các cuộc hội nghị thì được chi một số khoản sau:

a) Cấp tỉnh:

Chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/cuộc họp;

Thành viên tham dự cuộc họp: 100.000 đồng/người/cuộc họp;

Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng: 500.000 đồng/bài viết.

b) Cấp huyện:

Chủ trì cuộc họp: 120.000 đồng/người/cuộc họp;

Thành viên tham dự cuộc họp: 80.000 đồng/người/cuộc họp;

Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng: 400.000 đồng/bài viết.

c) Cấp xã:

Chủ trì cuộc họp: 100.000 đồng/người/cuộc họp;

Thành viên tham dự cuộc họp: 60.000 đồng/người/cuộc họp;

Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng: 300.000 đồng/bài viết.

2. Mức chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập:

Trường hợp thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nội dung phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh quyết định việc thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng công việc, có sản phẩm chất lượng được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì quyết định, nhưng tối đa không quá 05 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Mức chi cụ thể như sau:

a) Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn;

b) Cấp huyện: 800.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn;

c) Cấp xã: 600.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

3. Mức chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành:

a) Thành viên chính thức của đoàn giám sát:

Cấp tỉnh: 120.000 đồng/người/ngày;

Cấp huyện: 100.000 đồng/người/ngày;

Cấp xã: 80.000 đồng/người/ngày.

b) Các thành viên khác:

Cấp tỉnh: 80.000 đồng/người/ngày;

Cấp huyện: 60.000 đồng/người/ngày;

Cấp xã: 50.000 đồng/người/ngày.

4. Mức chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo theo định kỳ, báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội theo chuyên đề được giao); văn bản kiến nghị (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý):

a) Mức chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát:

- Cấp tỉnh: 500.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản;

- Cấp huyện: 250.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản;

- Cấp xã: 100.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản.

b) Mức chi xây dựng báo cáo kết quả phản biện xã hội:

- Cấp tỉnh: 1.600.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản;

- Cấp huyện: 1.300.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản;

- Cấp xã: 1.000.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản.

5. Các khoản chi khác: Trong phạm vi kinh phí phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định việc chi tiêu cho các nội dung công việc thực tế phát sinh, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

6. Nguồn kinh phí chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thuộc ngân sách cấp nào thì ngân sách cấp đó chi trả.

7. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện theo Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp;
- HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Tây Ninh;
- Lưu: VT, VP.HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu44/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND mức chi đảm bảo hoạt động giám sát phản biện xã hội Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND mức chi đảm bảo hoạt động giám sát phản biện xã hội Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu44/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thành Tâm
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND mức chi đảm bảo hoạt động giám sát phản biện xã hội Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND mức chi đảm bảo hoạt động giám sát phản biện xã hội Tây Ninh

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực