Nghị quyết 44/NQ-HĐND

Nghị quyết 44/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 44/NQ-HĐND 2019 chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát năm 2020 các nội dung sau đây:

1. Tại kỳ họp giữa năm 2020

a) Xem xét báo cáo:

- Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp cuối năm 2019;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020;

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm 2019.

- Báo cáo của thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh năm 2019.

b) Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp.

c) Giám sát chuyên đề: Giám sát tình hình triển khai các dự án đã được giao, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh nhưng không triển khai thực hiện theo đúng hợp đồng cam kết.

2. Tại kỳ họp cuối năm 2020

a) Xem xét báo cáo:

- Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương năm 2018;

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thi hành hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2020;

- Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp giữa năm 2020;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2020;

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm 2020.

b) Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp.

c) Giám sát chuyên đề: Việc thực hiện các quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại UBND và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ điều kiện và tình hình thực tế để xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; hướng dẫn các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả việc thực hiện chương trình giám sát năm 2020 tại kỳ họp giữa năm 2021.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát có trách nhiệm thực hiện đầy đủ kế hoạch, nội dung, yêu cầu giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ của mình; báo cáo trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giám sát; thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, Kỳ họp thứ 12, thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu44/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2019
Ngày hiệu lực15/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 44/NQ-HĐND 2019 chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 44/NQ-HĐND 2019 chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu44/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành15/07/2019
        Ngày hiệu lực15/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 44/NQ-HĐND 2019 chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 44/NQ-HĐND 2019 chương trình hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

           • 15/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực