Nghị quyết 44/NQ-HĐND18

Nghị quyết 44/NQ-HĐND18 năm 2017 phê duyệt đề án xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030

Nội dung toàn văn Nghị quyết 44/NQ-HĐND18 2017 mô hình thành phố thông minh Bắc Ninh 2017 2022 đến 2030


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/NQ-HĐND18

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 04 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRIỂN KHAI MÔ HÌNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2017 - 2022, TẦM NHÌN ĐẾN 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đi mới mô hình tăng trưng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020;

Căn c Thông báo s132/TB-VPCP ngày 13/3/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Kết luận s71-KL/TU ngày 03/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án xây dựng trin khai mô hình thành phthông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét Tờ trình s90/TTr-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị V/v Phê duyệt đề án xây dựng triển khai mô hình thành ph thông minh tnh Bc Ninh giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn đến 2030; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đề án xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn đến 2030 với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Đưa giải pháp xây dựng thành phthông minh là giải pháp đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn từ nay đến năm 2030;

2. Xây dựng mô hình thành phthông minh tỉnh Bắc Ninh:

a) Với 6 lĩnh vực cốt lõi:

- Nn kinh tế thông minh;

- Cư dân thông minh;

- Quản trị thông minh;

- Dịch chuyển thông minh;

- Môi trường thông minh;

- Cuộc sng thông minh.

b) Với 27 phạm vi, lĩnh vực chính với 90 chỉ tiêu cụ thể (theo Phụ lục 1 đính kèm).

3. Mc tiêu xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn đến 2030 (theo Phụ lục 2 đính kèm).

4. Lộ trình triển khai các dự án trọng điểm xây dựng mô hình thành phthông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2022 tầm nhìn đến 2030 với trọng tâm trong năm 2017 là các lĩnh vực An ninh, Y tế, Giáo dục, Tài nguyên - Môi trường, Quy hoạch, Xây dựng, Công nghiệp, Thông tin truyền thông (theo Phụ lục 3 đính kèm).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 12/4/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/5/2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH; CP (b/c);
- Bộ TP (b/c) ;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP. TU, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh, Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: LĐVP, phòng Tổng hợp, lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Thu

 

PHỤ LỤC 1

CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2017 - 2022, TẦM NHÌN ĐẾN 2030
(Kèm theo
Nghị quyết số 44/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Phạm vi, lĩnh vực

Chỉ tiêu

I

Kinh tế thông minh

1

Tinh thần sáng tạo

Tỷ lệ % GDP chi cho nghiên cứu và phát triển

Tỷ lệ lao động làm việc trong các lĩnh vực có đòi hỏi kỹ thuật cao/nghìn dân

Số bằng sáng chế/triệu dân

2

Tinh thần khởi nghiệp

Tỷ lệ tự tạo việc làm

Tỷ lệ doanh nghiệp nội địa/trên tổng số doanh nghiệp

Doanh nghiệp mới đăng ký

3

Bức tranh kinh tế

Có các trung tâm ra quyết định (ví dụ hội sở của công ty, tập đoàn,...)

Các công ty có trụ sở tại thành phố được niêm yết trên sàn chứng khoán quốc gia

4

Sản xuất

GDP trên đầu người có việc làm

Tỷ lệ sản xuất đơn lẻ

Tỷ lệ sản xuất kết nối

5

Thị trường lao động

Tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ người có việc làm bán thời gian

6

Gn kết quốc tế

Hành khách di chuyển bằng hàng không

Vận tải hàng hóa bằng hàng không

II

Cư dân thông minh

1

Giáo dục

Tlệ dân số đạt chuẩn ISCED mức 5-6 (được đào tạo trình độ cao đẳng trở lên)

Có các trung tâm tri thức (trung tâm nghiên cứu, trường đại học tốp đầu,....)

Kỹ năng ngoại ngữ

2

Học tập suốt đời

Sách mượn trên mỗi người dân

Tỷ lệ tham gia học tập suốt đời

3

Đa sc tộc

Sự đóng góp của người nước ngoài

Sự đóng góp của các công dân thành phố ở nước ngoài

4

Sự công bằng

Nhn thức được việc làm mới

Chia sẻ của những người làm việc trong ngành công nghiệp sáng tạo

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử

Tham gia vào các công việc tình nguyện

III

Quản trị thông minh

1

Nhận thức chính trị

Số đại biểu Hội đồng nhân dân/nghìn dân

Hoạt động chính trị của người dân

Sự đóng góp của phụ nữ cho các hoạt động của thành phố

2

Dịch vụ công và dch vxã hội

Chi tiêu của các cơ quan quản lý/người dân trong các dch vxã hội

Tỷ lệ trẻ em được đến trường

Sự hài lòng với chất lượng của các trường học

3

Quản lý hiệu quả và minh bạch

Sự hài lòng với sự minh bạch của bộ máy nhà nước

Sự hài lòng với cuộc chiến chng tham nhũng

Tính minh bạch trong việc cung cấp thông tin của thành phố

Sự linh hoạt trong điều hành của hệ thống lãnh đạo

IV

Dịch chuyển thông minh

1

Hệ thống giao thông vận tải của tỉnh

Mạng lưới giao thông công cộng/đầu người

Sự hài lòng với quyền truy cập các dịch vụ vận chuyn công cộng

2

Khả năng tiếp cận quốc gia

Sự hài lòng với chất lượng vận chuyển công cộng quốc tế

3

Cơ sở hạ tầng công nghthông tin và truyền thông

Máy tính trong các hộ gia đình

Khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu

Hệ thống giám sát thời gian thực

Truy cập internet băng thông rộng tại các gia đình

4

Tính bền vững của hệ thống giao thông

Tham gia của các di động xanh (giao thông cá nhân không có động cơ)

Lượng khí thải CO2 của giao thông công cộng

An toàn giao thông

Mức phí giao thông công cộng/tháng

Tỷ lệ sử dụng phương tiện cá nhân/dân s

Sử dụng ô tô tiết kiệm

V

Môi trường thông minh

1

Chất lượng không khí (không gây ô nhiễm)

Giờ chiếu sáng của mặt trời

Khoảng không xanh

Khói bụi (ozon)

Bệnh hô hấp mãn tính gây tử vong/đầu người

2

Nhận thức sinh thái

Những nỗ lực cá nhân về bảo vệ thiên nhiên

Ý kiến về bảo v thiên nhiên

Nhn thức về biến đổi khí hu

Cách tiếp cận toàn diện đến các vấn đề môi trường

3

Quản lý tài nguyên bền vững

Sử dụng hiệu quả nguồn nước (sử dụng/GDP)

Sử dụng hiệu quả nguồn điện (sử dụng/GDP)

VI

Cuộc sống thông minh

1

Các cơ sở văn hóa và giải trí

Số người đến rạp chiếu phim/dân số

Khách tham quan bảo tàng/nghìn dân

Số người đến rạp hát/nghìn dân

Số người đến luyện tập tại các trung tâm thể thao/ nghìn dân

Số người đến thư viện/nghìn dân

Số điểm văn hóa tập trung/nghìn dân

2

Tình trạng sức khỏe

Tuổi thọ người dân

Số giường bệnh viện/nghìn dân

Số bác sỹ/nghìn dân

Sự hài lòng của các nhân viên y tế

Sự hài lòng của người dân với chất lượng hệ thống chăm sóc sức khỏe

3

An toàn cá nhân

Tỷ lệ tội phạm

Tỷ lệ tử vong do hành hung

Sự hài lòng với sự an toàn cá nhân

4

Chất lượng nhà

Nhà ở hoàn thành tiêu chuẩn tối thiểu

Diện tích ở bình quân dân cư

Sự hài lòng với nhà ở cá nhân

Tỷ lệ đô thị hóa

5

Các cơ sở giáo dục

Số sinh viên/dân số

Sự hài lòng với việc sử dụng các dịch vụ đào tạo

Số lượng cơ sở giáo dục các cấp/dân số

Tỷ lệ cơ sở giáo dục đạt chuẩn

6

Hấp dẫn du lịch

Số lượng các điểm du lịch được xếp hạng

Số ngày nghỉ qua đêm/năm/khách du lịch

Tỷ lệ du khách/dân s

Số lượng các điểm du lịch được bảo tồn

Tỷ lệ du khách đến các điểm du lịch qua thông tin quảng bá

7

Gắn kết xã hội

Nhận thức cá nhân về nguy cơ đói nghèo

Tỷ lệ đói nghèo

Tỷ lệ dân stuân theo các quy tắc xã hội

Tỷ lệ chia sẻ xã hội (số người chia sẻ/dân số)

 

PHỤ LỤC 2

MỤC TIÊU CỦA CÁC LĨNH VỰC TRONG VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÀNH PHỐ THÔNG MINH TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2017-2022, TẦM NHÌN ĐẾN 2030
(Kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Công nghệ thông tin:

- Xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) cho thành ph thông minh;

- Xây dựng hệ thống Trung tâm điều hành để hỗ trợ cho quản lý điều hành;

- Kiểm tra giám sát chất lượng ứng dụng CNTT trên toàn tỉnh, đảm bảo xây dựng một nền tảng tích hợp cho các ứng dụng chính quyền điện tử và các ứng dụng thành ph thông minh;

- Tăng cường an ninh - an toàn bảo mật cho toàn bộ hệ thống;

- Đào tạo nâng cao năng lực CNTT cho cán bộ và người dân trên toàn tỉnh.

2. Y tế:

- Đưa tỉnh Bắc Ninh thành một trong những tỉnh có ngành y tế hàng đầu Việt Nam;

- Đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin với quy hoạch thống nhất trong toàn ngành y tế Bắc Ninh;

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân quản lý hồ sơ sức khỏe và liên thông dữ liệu toàn tỉnh;

- Nâng cao công tác chăm sóc sc khỏe ban đầu;

- Nâng cao công tác khám chữa bệnh, triển khai kthuật chuyên sâu ngang tầm quốc tế.

3. Giáo dục và đào tạo:

- ng dụng CNTT đẩy mạnh phát triển năng lực người học toàn diện góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người của tỉnh, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo cơ cấu hợp lý ngành nghề và trình độ trong các lĩnh vực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Nâng cao trình độ CNTT cho đội ngũ cán bộ giáo dục phục vụ công tác quản lý điều hành và công tác chuyên môn;

- ng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo điều hành 100% hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác giáo dục;

- 100% các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở và Tiểu học xây dựng các phòng máy tính, có kết nối internet băng rộng;

- Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý giáo dục cho từng trường học kết nối với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cấp tỉnh, cấp huyện;

- Tổ chức việc thu thập, trao đổi thông tin quản lý giáo dục qua mạng. Đưa các thông tin về giáo dục và đào tạo lên website của ngành giáo dục và đào tạo website của các trường và hình thành mạng giáo dục đào tạo từ xa xứng tầm các nước trong khu vực và quốc tế.

4. An ninh, an toàn:

- ng dụng CNTT xây dựng trung tâm giám sát an ninh đhỗ trợ công tác nắm bắt trước thông tin về những sự kiện xấu có thể diễn ra, sẵn sàng ứng phó và trấn áp mọi loại hình tội phạm trên địa bàn tỉnh, kiểm soát và duy trì các điều kiện để cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng hệ thống camera đảm bảo giám sát an ninh, giao thông và các địa điểm văn hóa xã hội trọng yếu;

- Giám sát tình hình trật tự, đảm bảo an ninh cho các cơ quan đảng, chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện, góp phần thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan này.

- Tăng cường công tác giám sát an ninh cho các đơn vị, các công trình trọng yếu (nhà máy sản xuất quan trọng, nhà máy cấp nước, công trình thiết yếu, khu du lịch đông người...) góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

5. Tài nguyên môi trường:

- Xây dựng trung tâm điều hành và quản lý tập trung: Đảm bảo vận hành hiệu quả và quản lý tập trung toàn bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; hỗ trợ hiệu quả công tác giám sát, thanh kiểm tra, công tác báo cáo (với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường), chia sẻ thông tin môi trường, ứng phó sự cố cũng như kết nối với doanh nghiệp, người dân trong việc công khai thông tin về chất lượng môi trường và tài nguyên của tỉnh;

- ng dụng CNTT nâng cao năng lực hoạt động xử lý môi trường, thu gom vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh;

- ng dụng CNTT nâng cao hiệu quả mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh. Hệ thống tự động, tiên tiến, đạt tiêu chuẩn quốc tế; kết ni trực tuyến về trung tâm điều hành, cung cấp khả năng giám sát, cảnh báo sớm và hỗ trợ việc ban hành quyết định cho nhà quản lý;

- ng dụng CNTT trong quản lý nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ và viễn thám.

6. Khoa học công nghệ:

- Xây dựng vườn ươm để ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp: 100% doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ được tư vấn, ươm tạo;

- ng dụng CNTT để xây dựng phát triển thị trường công nghệ, quảng bá các sản phẩm khoa học công nghệ;

- Đến năm 2020 số doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được thành lập là 100 đơn vị.

Hình thành và phát triển khoảng 20 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển và khoảng 10 doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

7. Đào tạo nguồn nhân lực:

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưng hướng tới xây dựng đội ngũ nhân lực tỉnh Bắc Ninh có quy mô, cơ cấu, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập; tạo ra lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng, kthuật ngày càng cao đáp ứng nhu cầu lao động qua đào tạo cho các chương trình kinh tế xã hội trọng tâm của tỉnh và cho doanh nghiệp trên địa bàn. Đào tạo cán bộ công chức, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý có phẩm chất và năng lực, có phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có khả năng hội nhập kinh tế quốc tế để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

- Xây dựng trung tâm kiểm tra đánh giá nguồn nhân lực đạt tiêu chuẩn quốc tế;

- Đào tạo 100% công chức, viên chức của địa phương đáp ứng được yêu cầu công việc theo từng ngành nghề cụ thể.

- 100% cán bộ chuyên môn CNTT sử dụng thành thạo các kỹ năng cần thiết ứng dụng của thành phthông minh, vận hành tốt hệ thống và đào tạo các đối tượng khác sử dụng.

8. Văn hóa, thể thao và du lịch:

- Xây dựng trung tâm quản lý điều hành thông minh về các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch kiểm soát, điều hành, lưu trvà luôn cập nhật những thông tin liên quan đến các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh;

- Xây dựng và hoàn thiện toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch, thể thao và văn hóa đạt chuẩn Việt Nam và quốc tế;

- Phát triển quan hệ hợp tác nội địa với các đối tác trên toàn quốc, hp tác quốc tế với 5 nước trong khu vực và 10 nước phát triển;

- Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa tâm linh, làng nghề và văn hóa phi vật thể của tỉnh;

- Đưa phong trào thể thao rèn luyện sức khỏe đến với tất cả người dân trong toàn tỉnh.

9. Giao thông:

- Xây dựng trung tâm điều hành hệ thống quản lý điều hành giao thông thông minh của tỉnh hiện đại ở mức độ tự động hóa cao để nâng cao năng lực, chất lượng kiểm soát, tổ chức giao thông và quy hoạch giao thông;

- Xây dựng mạng lưới camera và thiết bị đo mật độ giao thông để giám sát giao thông tại các nút, đường giao thông quan trọng của tỉnh hỗ trợ công tác điều khin giao thông, xử lý vi phạm luật giao thông, xử lý tai nạn giao thông;

- Nâng cao hiệu quả của dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng: Xây dựng hệ thống quản lý phương tiện giao thông công cộng kết nối vào trung tâm điều hành giúp giám sát các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng đảm bảo đúng lộ trình, đúng thời gian... Mặt khác, cung cấp những thông tin giao thông giúp phân tuyến, thay đổi tuyến hợp lý hơn;

- Chia sẻ thông tin giao thông tiện ích cho các nhóm đối tượng khác nhau như người tham gia giao thông, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, dịch vụ cấp cứu, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, các cơ quan nghiên cứu hoạch định chính sách, các đơn vị vận tải, các tổ chức sản xuất kinh doanh để có phương án phù hợp nhất với thực trạng giao thông hiện hữu.

10. Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến có năng suất cao, chất lượng tốt, mang lại hiệu quả cao cho xã hội và mang lại lợi ích cho nông dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp dựa trên nền tảng ứng dụng các công nghệ mới.

- 100% sản phẩm sản xuất ra đạt tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm sạch (VSATTP);

- Triển khai thành công mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến trên địa bàn tỉnh;

- Đào tạo nâng cấp trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn với 80% đạt chuẩn quốc gia, 20% đạt chuẩn quốc tế;

- Đào tạo trình độ cơ bản cần thiết cho đội ngũ nông dân trong tỉnh các kiến thc cơ bản về sản xuất nông nghiệp để tạo ra sản phẩm sạch, năng suất cao.

11. Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn:

- ng dụng CNTT hỗ trợ công tác quản lý điều hành phòng cháy, cha cháy và cứu hộ, cứu nạn: Tiến tới quản lý thông tin tập trung, tăng cường sự phối hợp, liên kết chia sẻ thông tin giữa lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn với các đơn vị khác để có phương án kịp thời;

- ng dụng CNTT trong quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn;

- ng dụng CNTT để đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo cộng đồng nâng cao ý thức của người dân đối với hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

12. Xây dựng:

- Kiểm soát và giám sát hiệu quả công tác quản lý xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh chia sẻ thông tin với cộng đồng thông qua hệ thống ứng dụng CNTT hướng tới xây dựng môi trường sống thông minh đạt tiêu chuẩn quốc tế;

- Hoàn thiện mô hình quản lý đô thị, chương trình cấp phép xây dựng và cấp phép hoạt động trong ngành xây dựng, quản lý cấp thoát nước ứng dụng CNTT đảm bảo tính minh bạch và chia sẻ thông tin đến người dân qua hệ thống mạng, vô tuyến truyền hình trực tuyến;

- Hoàn thiện và tích hợp các cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực quản lý xây dựng phục vụ công tác quản lý nhà nước, chia sẻ thông tin và phối hợp liên ngành cũng như kết nối và giao lưu quốc tế.

13. Truyền hình:

- Đưa Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Bắc Ninh thuộc nhóm đài phát thanh và truyền hình hàng đầu cả nước. Trong đó việc giao lưu hợp tác với các đài trong nước và các đài quốc tế là nền tảng cho sự phát triển. Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và vận hành là điểm đột phá trong thời gian tới;

Nâng cấp tổng thể hệ thống của đài phát thanh và truyền hình lên chuẩn HD và phát sóng theo chuẩn HD, số hóa hệ thống phát thanh truyền hình theo lộ trình số hóa của Chính phủ.

14. Lao động thương binh và xã hội, đào tạo nghề:

- Quản lý cập nhật toàn bộ số liệu dạy nghề trên toàn tỉnh;

- Kết nối với nhà đầu tư và các tổ chức nhu cầu tiếp nhận lao động trên địa bàn tỉnh, trên lãnh thổ Việt Nam và các nước tiên tiến trong khu vực;

- Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cao của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng kho dữ liệu học liệu dùng chung về các nội dung đào tạo cần thiết cung cấp cho toàn tỉnh;

- Xây dựng trung tâm đánh giá nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế;

- Xây dựng sàn giao dịch việc làm;

- Xây dựng 01 trường nghề đạt chuẩn quốc tế, các trường còn lại đạt chuẩn quốc gia.

15. Công thương:

- Sử dụng hệ thống CNTT để tăng cường kết ni, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP;

- Đến năm 2020, đảm bảo 100% thực phẩm được kiểm soát nguồn gốc và được kiểm tra vệ sinh;

- Đến năm 2020, thương mại điện tử đạt 15% doanh sbán lẻ của tỉnh.

16. Ban Quản lý các khu công nghiệp:

Quản lý các doanh nghiệp, các hoạt động có liên quan đến thu hút đầu tư, xây dựng, quản lý trong các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống CNTT.

 

PHỤ LỤC 3

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÀNH PHỐ TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2017 - 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Giai đoạn triển khai

1

Trung tâm dịch vụ hành chính công

Sở TTTT

2017

2

Trung tâm kiểm soát bệnh tật; kim nghiệm thuc và thực phẩm cấp tỉnh

Sở Y tế

2018-2022

3

Các giải pháp đng bộ nâng cao chất lượng các cơ sở y tế dự phòng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong tỉnh

SY tế

2017-2022

4

Dự án xử lý nước thải y tế cho các bệnh viện tuyến huyện

Sở Y tế

2018-2019

5

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm y tế dự phòng huyện Thuận Thành và Yên Phong

SY tế

2018-2022

6

Xây dựng hệ thng cơ sở dữ liệu Hồ sơ quản lý sức khỏe người dân có kết nối với các cơ sở y tế

Sở Y tế

2017-2018

7

Xây dựng trung tâm điều hành giáo dục và đào tạo theo xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế giai đon 2017-2022

SGDDT

2017

8

Xây dựng 100 trường học thông minh thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Sở GDĐT

2018-2022

9

Xây dựng hệ thng e-learning cho toàn tỉnh hướng tới mô hình học tập kết nối

Sở GDĐT

2018 -2022

10

Dự án trung tâm điều hành và kết ni

Sở TNMT

2018 -2022

11

Giải pháp tng thxây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý đất đai toàn tỉnh

Sở TNMT

2017-2022

12

Xây dựng Trung tâm chỉ huy điều hành Công an tỉnh Bắc Ninh và hệ thống xe thông tin chỉ huy

Công an tỉnh

2017

13

Trang bị hệ thng thu thập, phân tích, cảnh báo sớm cho Công an tnh Bắc Ninh

Công an tỉnh

2017-2019

14

Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát công an tỉnh Bắc Ninh

Công an tỉnh

2018-2022

15

Nâng cao năng lực đảm bảo an ninh cho công an tỉnh Bắc Ninh

Công an tỉnh

2018-2022

16

Hệ thng cảm biến, camera giám sát, bảo vệ các cơ sở trọng yếu

Công an tỉnh

2017

17

Trung tâm điều hành và quản lý chung

Sở TTTT

2017

18

Dự án trường nghề thông minh (01 trường)

Sở LĐTBXH

2018-2022

19

Dự án hệ thống e-learning

Sở LĐTBXH

2018

20

Dự án Trung tâm kiểm tra đánh giá chất lượng nguồn nhân lực

Sở Nội vụ

2018-2019

21

Kế hoạch đào tạo bi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn 2016 -2020

Sở Nội vụ

2018-2019

22

Trung tâm điều hành hoạt động thanh tra nhà nước tỉnh

Sở TTTT

2018

23

Dự án quản lý hệ thng giao thông thông minh cho tỉnh Bắc Ninh

Sở GTVT

2018-2019

24

Trung tâm điều hành Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở TTTT

2018

25

Thí điểm mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến tạo ra các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, cung cấp cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu (cà rốt)

Sở NNPTNT

2018-2022

26

Dự án xây dựng vùng sản xuất hoa lan và trung tâm triển lãm hoa lan quốc tế

Sở NNPTNT

2018-2022

27

Thương mại điện tử Sở Công thương

Sở TTTT

2018

28

Trung tâm điều hành Sở Tư pháp

Sở TTTT

2018

29

Vườn ươm khởi nghiệp

Sở KHCN

2018

30

Nâng cấp hệ thống chiếu sáng thông minh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Sở Xây dựng

2018-2022

31

Trung tâm điều hành Sở Thông tin và Truyền thông (Hệ thống và các dịch vụ nền tảng)

Sở TTTT

2017

32

An ninh mạng

Sở TTTT

2017

33

Xây dựng hệ thống mạng WAN riêng của tỉnh

Sở TTTT

2017

34

Đầu tư xây dựng Trung tâm chỉ huy phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

Cảnh sát PCCC

2018-2020

35

Đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện theo tiêu chuẩn quốc tế

Cảnh sát PCCC

2018 - 2020

36

Các chương trình đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cũng như nâng cao nhận thức cho người dân địa phương.

Cảnh sát PCCC

2018 - 2022

37

Đầu tư trang thiết bị và phương tiện

Cảnh sát PCCC

2019

38

Quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị

Sở Xây dựng

2017

39

Quản lý cấp nước và xử lý nước thải thông minh

Sở TNMT

2018

40

Quản lý doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban quản lý các KCN

2018

41

Bảo tồn phát huy giá trị Văn hóa - Du lịch Bắc Ninh (4.0)

Sở VHTTDL

2018-2022

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/NQ-HĐND18

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu44/NQ-HĐND18
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2017
Ngày hiệu lực01/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/NQ-HĐND18

Lược đồ Nghị quyết 44/NQ-HĐND18 2017 mô hình thành phố thông minh Bắc Ninh 2017 2022 đến 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 44/NQ-HĐND18 2017 mô hình thành phố thông minh Bắc Ninh 2017 2022 đến 2030
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu44/NQ-HĐND18
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Xuân Thu
        Ngày ban hành12/04/2017
        Ngày hiệu lực01/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 44/NQ-HĐND18 2017 mô hình thành phố thông minh Bắc Ninh 2017 2022 đến 2030

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 44/NQ-HĐND18 2017 mô hình thành phố thông minh Bắc Ninh 2017 2022 đến 2030

            • 12/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực