Nghị quyết 45/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 Hội đồng nhân dân quận Bình Tân khóa I, kỳ họp thứ 10 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 45/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 Hội đồng nhân dân quận Bình Tân khóa I, kỳ họp thứ 10


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 45/2008/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 25 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét nội dung các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, qua kết luận của Chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân quận. Riêng báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận sẽ sửa đổi, bổ sung theo phần kết luận của Chủ tọa đoàn.

Nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2008.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008:

1. Về kinh tế: tiếp tục chuyển dịch và phát triển mạnh theo hướng thương mại -dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 144,14% kế hoạch 6 tháng, đạt 50,45% kế hoạch năm, thể hiện sự phát triển đúng định hướng và có tính bền vững.

- Thương mại - dịch vụ: doanh thu đạt 3.598,680 tỷ đồng, đạt 100,86% so kế hoạch 6 tháng đầu năm, đạt 51,94% kế hoạch năm.

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: giá trị sản xuất đạt 1.941,160 tỷ đồng, đạt 103,64% so kế hoạch 6 tháng đầu năm 2008, đạt 50,37% kế hoạch năm.

- Về nông nghiệp: Giá trị sản xuất đạt 19,81 tỷ đồng, đạt 100% so kế hoạch 6 tháng đầu năm 2008, đạt 50% kế hoạch năm.

2. Thu - chi ngân sách:

- Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 502,31 tỷ đồng, vượt 87,8% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2008, đạt 93,9% kế hoạch năm, đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh.

- Tổng thu ngân sách địa phương đạt 145,36 tỷ đồng, vượt 79,6% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2008, đạt 89,8% kế hoạch năm.

- Chi ngân sách địa phương 102,8 tỷ đồng, vượt 32,1% so kế hoạch 6 tháng đầu năm 2008, đạt 63,5% kế hoạch năm.

3. Về quy hoạch, quản lý phát triển đô thị:

- Công tác quy hoạch: đã lập 07 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 với diện tích 1.616,11ha (chiếm tỷ lệ 31,15% trên tổng diện tích của quận), trong đó có 01/07 đồ án đã được phê duyệt với diện tích 234,28ha (tỷ lệ 4,5%); nâng tổng số đồ án đã được duyệt là 38/44 đồ án với tổng diện tích 3.806,9/5.188ha, chiếm 73,4%;

- Đã giải quyết 1.383/1.576 hồ sơ cấp phép xây dựng đạt 87,75%; cấp mới, đổi và chỉnh sửa số nhà cho 2.096/2.211 căn, đạt 94,80%. Tình hình trật tự đô thị trong lĩnh vực xây dựng có diễn biến tích cực, đã xử lý kịp thời 227 trường hợp xây dựng sai phép, không phép, so với cùng kỳ giảm 482 vụ, tỷ lệ giảm 67,98%.

4. Về đầu tư xây dựng cơ bản:

Tổng nguồn vốn được ghi theo kế hoạch: 121,349 tỷ đồng giải ngân được 45,74 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 37,70%, trong đó:

- Các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tập trung: giải ngân đạt 47%.

- Các công trình phòng, chống lụt, bão: giải ngân đạt 38,96%.

- Các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp (từ nguồn thu vượt tiền sử dụng đất): giải ngân đạt 12,25%.

- Các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách quận: giải ngân đạt 7%.

- Các công trình thanh toán khối lượng đọng và bảo hành: giải ngân đạt 50,25%.

- Các công trình chỉnh trang hẻm: kế hoạch 200 tuyến, hiện nay 10 phường đang tiến hành khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự kiến sẽ triển khai thi công vào đầu quý III/2008. Tổng kinh phí 26,62 tỷ đồng (vốn quận 16,197 tỷ đồng, vốn phường 0,683 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 9,283 tỷ đồng).

5. Về giáo dục, văn hóa - xã hội:

- Ngành giáo dục tổng kết năm học 2007 - 2008 đạt kết quả tốt, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt 100% (hiệu suất đào tạo 97,7%), học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 97,1% (hiệu suất đào tạo 86,9%), trung học phổ thông đạt 92,7% (tăng 6,3%); số học sinh bỏ học tiểu học 0,09%; trung học cơ sở 1,7%; tỷ lệ đối tượng từ 18 đến 21 tuổi đạt chuẩn phổ cập bậc trung học là 80,6% (tăng 8,3%).

- Hoạt động văn hóa - xã hội: có tiến bộ nhiều mặt, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội giải quyết việc làm, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo đầy đủ, kịp thời và chu đáo. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh được chú trọng; tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Duy trì triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu kéo giảm tội phạm hình sự - ma túy - mại dâm trên địa bàn; đảm bảo tốt công tác quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

6. Quốc phòng - an ninh:

Giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự địa phương; nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp, cải cách hành chính thực hành tiết kiệm và chống tham nhũng, lãng phí.

Nhìn chung các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong 6 tháng đầu năm đều đạt và vượt mức kế hoạch. Kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng cao theo đúng định hướng; đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thu ngân sách địa phương… góp phần tích cực trong việc xây dựng và phát triển quận; lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục không ngừng phát triển, vấn đề chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng được quan tâm, giải quyết thêm nhiều việc làm mới cho người lao động; tình hình an ninh quốc phòng, chính trị, trật tự an toàn xã hội, vẫn giữ vững ổn định. Qua đó còn những mặt tồn tại, hạn chế và những khó khăn nhất định, Hội đồng nhân dân quận ghi nhận các mặt khó khăn và tồn tại của quận đã nêu trong báo cáo; cần có kế hoạch, biện pháp cụ thể khắc phục tốt nhất, tạo điều kiện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch cả năm 2008.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008:

Hội đồng nhân dân quận đồng ý với các nội dung và giải pháp chủ yếu đã được nêu trong Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận. Trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008 Ủy ban nhân dân quận cần lưu ý:

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội:

1. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố tập trung các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tăng trưởng bền vững, vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008.

2. Tăng cường công tác cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh mở rộng đầu tư phát huy tốt nhất mọi nguồn lực trong xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, đất ở, giấy phép xây dựng… phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân.

3. Tập trung hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình thuộc ngành y tế, giáo dục; sử dụng nhanh, có hiệu quả nguồn vốn được ghi theo kế hoạch.

4. Tổ chức công bố, công khai đưa vào quản lý các đồ án quy hoạch chi tiết đã được duyệt, trên cơ sở đó kêu gọi đầu tư vào các dự án đã được công bố; tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch; hoàn thành và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 và 1/500 Khu trung tâm dân cư Tân Tạo. Hoàn thành kế hoạch sử dụng đất; tổ chức công bố, công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để quản lý, khai thác sử dụng đất theo quy hoạch.

5. Phát triển mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục củng cố hoạt động xây dựng phường, khu phố, gia đình văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu “3 giảm” gắn với việc thực hiện các chương trình văn hóa - xã hội.

6. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Chủ động phòng ngừa và đề cao cảnh giác mọi hành vi phá hoại của bọn xấu, đầu cơ trục lợi, gian lận thương mại, gây ra tình hình bất ổn về kinh tế - xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hội đồng nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân quận tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Hội đồng nhân dân quận giao Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - Khóa I kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu45/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2008
Ngày hiệu lực01/08/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 45/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 Hội đồng nhân dân quận Bình Tân khóa I, kỳ họp thứ 10


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 45/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 Hội đồng nhân dân quận Bình Tân khóa I, kỳ họp thứ 10
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu45/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành25/07/2008
        Ngày hiệu lực01/08/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 62
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 45/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 Hội đồng nhân dân quận Bình Tân khóa I, kỳ họp thứ 10

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 45/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 Hội đồng nhân dân quận Bình Tân khóa I, kỳ họp thứ 10

            • 25/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực