Nghị quyết 45/2013/QH13

Nghị quyết 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh


QUỐC HI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ngh quyết số: 45/2013/QH13

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 m 2013 

 

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII, NĂM 2013 VÀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2014

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pp nước Cộng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam năm 1992 đã được sa đổi, b sung mt s điều theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;

Căn cứ Lut tổ chc Quốc hi s30/2001/QH10 đã được sửa đi, bsung mt s điều theo Luật s 83/2007/QH11;

Căn cứ Lut ban hành văn bn quy phm pp lut s 17/2008/QH12;

Sau khi xem xét Tờ trình s728/TTr-UBTVQH13 ngày 21 tháng 5 m 2013 ca U ban thưng v Quc hi về d kiến điều chỉnh Chương trình xây dng luật, pháp lnh nhiệm kỳ Quc hi khóa XIII, m 2013 Chương trình xây dng luật, pháp lnh năm 2014 và ý kiến ca các v đi biểu Quốc hi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Bsung vào Chương trình xây dng lut, pháp lnh nhim k Quốc hội khóa XIII các d án sau đây:

1. Bộ lut t tng dân s (sửa đổi);

2. Luật cnh vệ;

3. Luật nghĩa v quân s (sửa đổi);

4. Luật sa đổi, b sung Điều 170 ca Lut doanh nghip;

5. Luật sa đi, b sung mt s điều ca Luật sĩ quan Quân đi nhân dân Việt Nam;

6. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật tố tụng hành chính;

7. Luật đơn v hành chính - kinh tế đặc bit;

8. Pháp lnh cnh sát môi trưng;

9. Pháp lnh sa đi, b sung mt s điều ca Pháp lnh tín ngưng, tôn giáo;

10.Ngh quyết ca y ban thưng v Quc hi sa đổi, b sung mt sđiều ca Ngh quyết s 928/2010/UBTVQH10 v vic ban hành biểu mc thuế sut thuế i nguyên.

Điều 2

Điều chỉnh Chương trình xây dựng lut, pháp lnh năm 2013 như sau:

1. Bổ sung vào Chương trình thông qua tại kỳ hp th 5 các d án:

a) Luật sa đi, b sung Điều 170 ca Luật doanh nghip;

b) Lut sửa đi, b sung mt s điều ca Luật thuế giá tr gia tăng.

2. Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến ti k họp th 5 và thông qua tại k hp th 6 các d án:

a) Luật đt đai (sa đổi);

b) Lut đấu thu (sa đổi);

c) Lut vic làm.

3. Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến ti kỳ họp th 6 các d án:

a) Luật Công an nhân dân (sa đi);

b) Lut đầu tư công;

c) Luật hi quan (sửa đi);

d) Lut h tch;

đ) Lut sa đổi, b sung mt s điều ca Luật sĩ quan Quân đi nhân dân Việt Nam.

4. Rút khi Chương trình năm 2013 các d án:

a) Luật sa đi, b sung mt s điều ca Luật bo hiểm hi;

b) Lut Mt trn T quc Việt Nam (sửa đổi);

c) Luật sa đi, b sung mt s điều ca Luật dạy nghề;

d) Lut sửa đi, b sung mt s điều ca Luật dưc.

5. Bổ sung vào Chương trình năm 2013 dự án Nghquyết ca y ban thưng v Quc hi sa đi, b sung mt s điều ca Ngh quyết s928/2010/UBTVQH10 vvic ban hành biu mc thuế sut thuế tài nguyên.

Điều 3

Thông qua Chương trình xây dựng lut, pháp lnh năm 2014 như sau:

1. Ti k họp thứ 7

I. CÁC D ÁN LUT

a) Quc hi thông qua 14 dán, bao gm:

1. Luật bo vệ môi trưng (sa đi);

2. Luật Công an nhân dân (sửa đổi);

3. Luật đu công;

4. Luật hải quan (sửa đi);

5. Luật h tch;

6. Luật phá sn (sa đi);

7. Luật quản , s dụng vốn nhà nước đầu tư vào sn xut, kinh doanh;

8. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật bảo hiểm y tế;

9. Lut sa đổi, b sung mt s điều ca Lut giao thông đưng thy nội địa;

10. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật hôn nhân và gia đình;

11. Luật sa đổi, b sung mt s điều ca Lut sĩ quan Quân đi nhân dân Việt Nam;

12. Luật xây dựng (sa đổi);

13. Luật xuất cnh, nhp cảnh, cư trú ca ngưi nước ngoài tại Việt Nam;

14. Ngh quyết về Chương trình xây dựng lut, pháp lnh năm 2015.

b) Quc hi cho ý kiến 15 dán, bao gm:

1. Luật t chc Quc hi (sửa đi);

2. Luật t chc Chính ph (sa đi);

3. Luật t chc Tòa án nhân dân (sửa đi);

4. Luật t chc Vin kim sát nhân dân (sa đi);

5. Luật bo hiểm hi (sửa đi);

6. Luật nhà ở (sửa đi);

7. Luật kinh doanh bt động sn (sa đổi);

8. Luật đu (sa đi);

9. Luật doanh nghip (sửa đổi);

10. Luật ngân sách nhà ớc (sa đi);

11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề;

12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược;

13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam;

14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự;

15. Luật căn cước công dân.

2. Ti k họp thứ 8

a) Quc hi thông qua 16 dán, bao gm:

1. Luật t chc Quc hi (sửa đi);

2. Luật t chc Chính ph (sa đi);

3. Luật t chc Tòa án nhân dân (sửa đi);

4. Luật t chc Vin kim sát nhân dân (sa đi);

5. Luật bo hiểm hi (sửa đi);

6. Luật nhà ở (sửa đi);

7. Luật kinh doanh bt động sn (sa đổi);

8. Luật đu (sa đi);

9. Luật doanh nghip (sửa đổi);

10. Luật ngân sách nhà ớc (sa đi);

11. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật dạy ngh;

12. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật dược;

13. Lut sa đổi, b sung mt sđiều ca Lut hàng không dân dụng Vit Nam;

14. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật thi hành án dân s;

15. Luật căn cước công dân;

16. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật thuế tiêu th đặc bit.

b) Quc hi cho ý kiến 11 dán, bao gm:

1. Luật bu cử đi biu Quốc hi và đi biu Hi đng nhân dân;

2. Luật Mt trn T quốc Việt Nam (sửa đi);

3. Luật t chc Hi đồng nn dân và y ban nhân dân (sa đi);

4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp lut;

5. Bộ lut dân s (sửa đổi);

6. Luật t chc cơ quan điều tra hình s;

7. Luật sa đổi, b sung mt số điều ca Luật kế toán;

8. Luật thống kê (sa đi);

9. Luật nghĩa v quân s (sửa đổi);

10. Luật an toàn vsinh lao đng;

11. Luật tài nguyên, môi trường bin và hi đo.

II. CÁC D ÁN PHÁP LỆNH

y ban thưng v Quc hi thông qua 2 dự án pháp lnh, bao gm:

1. Pháp lnh cnh sát môi trưng;

2. Pháp lnh sa đổi, b sung mt s điều ca Pháp lnh n ngưng, tôn giáo.

Điều 4

1. Các cơ quan, t chc, cá nhân có trách nhim t chc thc hin nghiêm, hiu qu các gii pháp đã đưc đ ra trong Ngh quyết s 20/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 ca Quc hội vChương trình xây dng lut, pháp lnh nhim k Quc hội khoá XIII. Không đưa vào Chương trình phiên họp thm tra ca Hi đồng dân tc, y ban ca Quc hội, phiên họp ca y ban thường v Quc hội, khọp Quc hội d án lut, pháp lnh trình không đúng thời hn, không bo đm cht lưng; các cơ quan có thm quyn, đi biu Quc hội, xem xét trách nhim đối với ngưi đng đu cơ quan, t chc trình và cơ quan son tho có d án lut, pháp lnh trình không đúng thi hn, không bo đm cht lưng.

2. Cơ quan, t chc, cá nhân to điều kin thun li đ đi biu Quốc hi thc hin quyn sáng kiến pháp lut ca mình. Văn phòng Quốc hi có tch nhim to điều kin kinh phí và c điều kin vt cht cần thiết, Vin nghiên cu lp pháp ca y ban thưng v Quc hi có trách nhim giúp đi biu Quốc hội trong vic t chc xây dng d tho, lp, hoàn thin hsơ theo quy định ca Lut ban hành văn bn quy phm pháp lut đtrình y ban thưng vQuốc hi, Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình.

3. Chính ph có trách nhiệm sau:

a) Ch đo các cơ quan, t chc hu quan nghiên cu nhng chính sách cần th chế hoá bng pháp luật thuc ngành, lĩnh vc mình ph trách, tiến hành các bước chun bị cần thiết, hình thành hsơ đđnghUban thưng vQuốc hội, Quc hi xem xét đưa vào Cơng trình xây dng lut, pháp lnh theo quy định ca Luật ban hành văn bn quy phạm pháp lut;

b) Phân công quan ch trì nghiên cu s cần thiết ban hành văn bn, hoàn thiện h sơ các dán Lut bo v an toàn lãnh th ch quyn quốc gia, Lut hành chính, Lut phòng, chng dch bnh, Lut nhà giáo, Lut khu công nghip, Pháp lnh v t chc ca c cơ quan thuộc lc lưng vũ trang nhân dân và trình Quốc hi xem xét đưa vào Chương trình xây dng lut, pháp lnh theo quy định ca Lut ban hành văn bn quy phạm pháp lut;

c) Ch đạo giải quyết tình trng tn đọng các văn bn quy định chi tiết; tuân thnghiêm các quy đnh ca Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật vtrình t, th tc ban hành; tăng cưng s phối hp gia các quan trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết;

d) Ch đo c cơ quan hu quan sm chun b và phân b kinh phí cho vic chun b c d án lut, pháp lnh đã đưc đưa vào Chương trình nhim k (cChương trình chính thức và Chương trình chun b) và hng năm đ vic chun bxây dng c d án này đưc tiến hành thun lợi bo đm tiến đ và cht lượng.

Nghquyết y đã được Quốc hội nưc Cộng hòa xã hi chnghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ hp th 5 thông qua ngày 18 tháng 6 m 2013.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2013/QH13

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu45/2013/QH13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2013
Ngày hiệu lực18/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2013/QH13

Lược đồ Nghị quyết 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu45/2013/QH13
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành18/06/2013
        Ngày hiệu lực18/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh

           • 18/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực