Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2016/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐON 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ BA

n cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo him y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đi, b sung một s điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Bảo him y tế;

Căn cứ Quyết định s 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ v việc điu chỉnh giao chỉ tiêu bao phủ bảo him y tế giai đoạn 2016 - 2020 cho y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 2917/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam v h trợ kinh phí đóng bảo him y tế giai đoạn 2017-2020; Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, thng nhất của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam như sau:

1. Đối tượng, mức hỗ trợ:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại đim c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ: Hỗ trợ 10% (ngoài 70% phần ngân sách Trung ương đã hỗ trợ) mức đóng bảo him y tế năm 2017 và năm 2018, từ năm 2019 hỗ trợ 30% mức đóng bảo him y tế.

b) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ: Hỗ trợ 20% (ngoài 30% phần ngân sách Trung ương đã hỗ trợ) mức đóng bảo him y tế.

c) Người tham gia bảo him y tế theo hộ gia đình: Hỗ trợ 20% trên tổng số mức đóng bảo him y tế theo khoản 3, Điều 13 Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Bảo him y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014.

d) Người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi; người có từ 30 năm đến dưới 40 năm tuổi đảng; Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Chi hội trưởng Hội nông dân, Bí thư chi Đoàn thanh niên thôn, tổ dân phố, xóm, khu dân cư; Người nhiễm HIV/AIDS: Hỗ trợ 100% mức đóng bảo him y tế.

2. Trường hp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

3. Đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này nếu đã có thẻ bảo hiểm y tế thuộc đối tượng khác thì không được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị quyết này.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

1. Từ ngân sách địa phương;

2. Trích 20% từ nguồn kinh phí dành cho khám chữa bệnh chưa sử dụng hết trong năm;

3. Từ nguồn kinh phí hp pháp khác.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- y ban TVQH;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp;
- BTV T
nh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu45/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế Hà Nam
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu45/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýPhạm Sỹ Lợi
       Ngày ban hành08/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế Hà Nam