Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND mức chi bảo đảm hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2018/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, BAN TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện;

Xét Tờ trình số 251/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

1. Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho lãnh đạo Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện là đối tượng không hưởng lương của ngân sách nhà nước.

a) Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn bằng 1,0 lần mức lương cơ sở. Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn bằng 0,8 lần mức lương cơ sở.

b) Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện: Trưởng Ban tư vấn bằng 0,15 lần mức lương cơ sở. Phó Trưởng Ban tư vấn bằng 0,1 lần mức lương cơ sở.

2. Mức chi hội nghị, hội thảo, công tác phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Mức chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản.

a) Đối với Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 500.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo.

b) Đối với Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện: 300.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo.

4. Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm thanh toán theo hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, trong phạm vi kinh phí đã được giao.

5. Nguồn kinh phí thực hiện.

a) Đối với Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

b) Đối với Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu45/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND mức chi bảo đảm hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND mức chi bảo đảm hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu45/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành18/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND mức chi bảo đảm hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND mức chi bảo đảm hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Vĩnh Phúc

           • 18/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực