Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2012/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí tán thành báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012, trong đó tập trung chỉ đạo các lĩnh vực sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm:

- Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế để thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng GDP 15 - 16% và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra của năm 2012.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ, văn bản số 3069/UBND-TH ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ; đồng thời chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kinh tế xã hội và dự toán thu ngân sách năm 2012.

- Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp xúc tiến đầu tư trên cơ sở quy hoạch chung, quy hoạch phát triển của từng ngành và quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch; mở rộng thị trường xuất khẩu các loại hàng hóa có thế mạnh của tỉnh; đưa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Trên cơ sở rà soát các khoản hụt thu do thực hiện chính sách miễn, giảm và giãn thu theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ, chủ động cân đối các nguồn, các khoản thu khác để bù đắp, phấn đấu thực hiện đạt dự toán thu ngân sách 4.650 tỷ đồng của năm 2012.

- Đôn đốc giải ngân dứt điểm vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với khối lượng đã thực hiện của năm 2011 chuyển sang và đã được bố trí vốn; giúp các doanh nghiệp, nhà thầu tháo gỡ khó khăn về thủ tục thanh quyết toán. Thanh toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, bố trí vốn cho các dự án đang thi công dở dang; bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách.

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong 6 tháng cuối năm và điều hành giải ngân vốn đầu tư phát triển từ nguồn thu nhà, đất phù hợp với tiến độ thu ngân sách ở lĩnh vực này để bảo đảm cân đối thu chi ngân sách.

2. Phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế

a) Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp: Tập trung đẩy mạnh thâm canh rau, hoa cao cấp, các loại cây trồng ngắn ngày có giá trị kinh tế cao và chuyển đổi giống cây trồng theo hướng tạo vùng nguyên liệu phù hợp với chế biến, tiêu thụ. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá nước lạnh; tạo điều kiện thuận lợi để tăng nhanh đàn bò thịt, bò sữa chất lượng cao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi.

Thực hiện có hiệu quả công tác trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán theo kế hoạch của năm 2012; mở rộng dịch vụ chi trả môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần ổn định và nâng cao thu nhập, đời sống người làm nghề rừng. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp thực hiện có hiệu quả Đề án quản lý, sử dụng và phát triển bền vững rừng thông 3 lá.

Thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Kịp thời xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu đơn vị chủ rừng, địa phương để xãy ra tình trạng khai thác lâm sản và tài nguyên khoáng sản trái phép trong phạm vi được giao quản lý hoặc trên địa bàn phụ trách.

b) Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng: Phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các dự án và các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những cụm, điểm công nghiệp chưa có khả năng kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2012 - 2015; đồng thời tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp Lộc Sơn, Khu công nghiệp Phú Hội và các cụm công nghiệp.

c) Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ: khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh như cà phê, chè, rau, hoa…tăng cường quản lý Nhà nước đối với các danh lam thắng cảnh, đề ra biện pháp khả thi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư tôn tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch. Tiếp tục xúc tiến để mở đường bay quốc tế từ Liên Khương đi Xiêm Riệp (Cămpuchia) và Singapore.

d) Triển khai thực hiện các chương trình hợp tác và hoạt động đối ngoại: tổ chức sơ kết 3 năm hợp tác kinh tế - xã hội với thành phố Hồ Chí Minh (2009 -2012). Rà soát lại các bản ghi nhớ, các chương trình đã ký kết hợp tác với các tỉnh thành trong và ngoài nước để đôn đốc tiến trình thực hiện.

3. Khẩn trương rà soát tình hình triển khai và hoạt động của các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước cả về quy hoạch và tiến độ đầu tư nhằm sớm đưa dự án vào khai thác, trong đó đặc biệt chú ý về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời có biện pháp kiên quyết xử lý đối với những dự án chậm triển khai, không triển khai đầu tư hoặc có dấu hiệu sang nhượng.

Hoàn chỉnh việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành quy định về trình tự thủ tục, cơ chế chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008.

Tiếp tục tìm đối tác để cùng Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xúc tiến đầu tư xây dựng đường cao tốc và nâng cấp Quốc lộ 20.

4. Tiếp tục chỉ đạo và tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng các đối tượng chính sách xã hội và tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa một cách thiết thực nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ.

5. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội:

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa một cách đồng bộ, đa dạng, có chất lượng; quan tâm công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch; thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao thể thao thành tích cao.

- Công tác phát thanh truyền hình, báo in, báo điện tử,... tập trung vào việc tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong năm; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; kịp thời phát hiện, phổ biến, nhân rộng những điển hình khắc phục khó khăn, vươn lên trong lao động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục củng cố kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; chủ động khống chế kịp thời dịch bệnh, không để xảy ra dịch trên diện rộng và nguy hiểm. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa lĩnh vực y tế.

- Tập trung chăm lo phát triển giáo dục mầm non theo Quyết định số 239/ QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cấp các cơ sở dạy nghề; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo đi đôi với nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp, giáo viên cho năm học mới 2012 - 2013.

6. Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tích cực phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thực hiện quyết liệt các biện pháp để kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài. Chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở.

8. Tăng cường phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội và đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2012.

9. Tập trung xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013 đúng nội dung, yêu cầu và tiến độ quy định.

Điều 2. Giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết; xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung những biện pháp, giải pháp cần thiết nhằm đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đồng thời gương mẫu chấp hành và vận động cán bộ, nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2012, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu46/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2012
Ngày hiệu lực16/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu46/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành06/07/2012
        Ngày hiệu lực16/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Lâm Đồng