Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 158/2014/NQ-HĐND về mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước xây dựng nông thôn mới Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2017/NQ-HĐND

Long An, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 158/2014/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ MỨC HỖ TRỢ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh v việc bãi b Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bãi bỏ Nghquyết số 158/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Lý do: Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh không còn phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điu 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban, Tđại biểu và đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2017./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn;
- TT.TU (b/c);
- Đại biểu
QH đơn vị tnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- UBND tỉnh, UBMTT
Q tnh;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP.
HĐND tỉnh;
- Trang thông tin
điện t HĐND tỉnh;
- Phòng Công báo - VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Rạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu46/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước xây dựng nông thôn mới Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước xây dựng nông thôn mới Long An
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu46/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýPhạm Văn Rạnh
       Ngày ban hành26/10/2017
       Ngày hiệu lực06/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước xây dựng nông thôn mới Long An

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước xây dựng nông thôn mới Long An

          • 26/10/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 06/11/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực