Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND quy định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND mức phân bổ kinh phí xây dựng khoàn thiện hệ thống pháp luật Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2017/HĐND

Sơn La, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ KINH PHÍ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 325/TTr-UBND ngày 03/7/2017; Báo cáo thẩm tra số 201/BC-HĐND ngày 19/7/2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Nghị quyết này quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện nghquyết ca HĐND và quyết định của UBND các cấp là văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tt là văn bản).

2. Mức phân bổ:

2.1. Trường hợp ban hành văn bản mới hoặc thay thế:

- Cấp tỉnh: 10 triệu đồng/văn bản. Đối với nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh (có thực hiện xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của văn bản) theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, mức chi: 12.000.000 đồng/văn bản.

- Cấp huyện: 8 triệu đồng/văn bản.

- Cấp xã: 6 triệu đồng/văn bản.

2.2. Trường hợp ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ: Bằng 80% mức phân bổ tại Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết này.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ tỉnh ủy;
- TT HĐND; UBND;
UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- VP: Tỉnh
ủy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT H
uyện ủy, Thành ủy, HĐND;UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm công báo tỉnh; Chi cục VTLT t
nh;
- HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu46/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND mức phân bổ kinh phí xây dựng khoàn thiện hệ thống pháp luật Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND mức phân bổ kinh phí xây dựng khoàn thiện hệ thống pháp luật Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu46/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành21/07/2017
       Ngày hiệu lực01/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND mức phân bổ kinh phí xây dựng khoàn thiện hệ thống pháp luật Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND mức phân bổ kinh phí xây dựng khoàn thiện hệ thống pháp luật Sơn La

           • 21/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực