Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn năm 2011-2015, có xét đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2019/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 21/2010/NQ-HĐND NGÀY 15/10/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG THÔNG QUA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LC TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình s 5346/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 ca Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết s 21/2010/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tnh thông qua Quy hoạch phát trin điện lực tỉnh Đk Nông giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tnh; ý kiến tho luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết s 21/2010/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tnh Đắk Nông thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn năm 2011 - 2015, có xét đến năm 2020.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực ktừ ngày 21 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Công Thương;
- Cục Ki
m tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực
: Tỉnh y, HĐND tnh;
- UBND
tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn
ĐBQH tnh;
- Các Ban
đảng Tỉnh y; Trường chính trị tỉnh;
- Các Ban
HĐND tỉnh;
- Các đại biu HĐND tnh;
- V
P: Tnh y, HĐND tnh, UBND tnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã;

- Báo Đắk Nông, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tnh; Cổng TTĐT tnh;
- Trung lâm Lưu trữ
tỉnh;
- Lưu
: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH.

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu46/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2019
Ngày hiệu lực21/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu46/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýLê Diễn
       Ngày ban hành11/12/2019
       Ngày hiệu lực21/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Nông

           • 11/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực