Nghị quyết 46/NQ-HĐND

Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2019 về tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 46/NQ-HĐND 2019 tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 24 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TÁN THÀNH CHỦ TRƯƠNG SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021;

Xét Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2019-2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2019-2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp (có Đề án kèm theo), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hải Toàn và xã Hải An, huyện Hải Hậu để thành lập đơn vị hành chính mới là xã Hải An.

Vị trí địa lý: Phía Đông giáp xã Hải Phong, phía Tây giáp xã Trực Hùng và sông Ninh Cơ, phía Nam giáp xã Hải Giang, phía bắc giáp xã Trực Thái và xã Trực Cường, Trực Hùng, Trực Phú (huyện Trực Ninh).

Sau khi nhập, xã Hải An (mới) có tổng diện tích tự nhiên là 11,13 km2; dân số trung bình là 8.727 người; có 27 xóm; trụ sở làm việc tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hải An (hiện nay).

2. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân scủa xã Nghĩa Phúc và xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng để thành lập đơn vị hành chính mới là xã Phúc Thắng.

Vị trí địa lý: Phía Đông giáp sông Ninh Cơ, phía Tây giáp thị trấn Rạng Đông và xã Nghĩa Lợi, phía Nam giáp biển, phía bắc giáp xã Nghĩa Bình và xã Nghĩa Tân.

Sau khi nhập, xã Phúc Thắng có tổng diện tích tự nhiên là 11,88 km2; dân số trung bình là 8.629 người; có 18 xóm; trụ sở làm việc tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nghĩa Thắng (hiện nay).

3. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân scủa xã Yên Xá với thị trấn Lâm, huyện Ý Yên để thành lập đơn vị hành chính mới là thị trấn Lâm.

Vị trí địa lý: Phía Đông giáp xã Yên Dương, phía Tây giáp xã Yên Phong, phía Nam giáp xã Yên Ninh và xã Yên Hồng, phía bắc giáp xã Yên Khánh và xã Yên Bình.

Sau khi nhập, thị trấn Lâm (mới) có tổng diện tích tự nhiên là 6,863 km2; dân số trung bình là 14.394 người; có 14 thôn (xóm), tổ dân phố; trụ sở làm việc tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Lâm (hiện nay).

4. Tổ chức chính quyền địa phương tại các xã, thị trấn sau khi nhập thực hiện theo Điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

5. Sau khi nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021:

Tnh Nam Định có diện tích tự nhiên là 1.668,56 km2; dân số trung bình là 1.854.352 người; có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 9 huyện, 01 thành phố); có 226 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 188 xã, 16 thị trấn, 22 phường), giảm 03 đơn vị hành chính cấp xã so với trước khi sắp xếp.

Huyện Nghĩa Hưng có diện tích tự nhiên là 258,88 km2; dân số trung bình là 180.045 người; có 24 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 03 thị trấn).

Huyện Hải Hậu có diện tích tự nhiên là 228,14km2; dân số trung bình là 260.328 người; có 34 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 31 xã, 03 thị trấn).

Huyện Ý Yên có diện tích tự nhiên là 246,12km2; dân số trung bình là 229.759 người; có 31 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 30 xã, 01 thị trấn).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 24 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ; Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT, Bộ Tài chính;
- Thường trực T
nh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3;
-
Ủy ban MTTQVN tnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo t
nh; Báo Nam Định;
- Website Chính phủ, We
bsite tỉnh;
- Lưu: VT, VPHĐND t
nh.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu46/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2019
Ngày hiệu lực24/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 46/NQ-HĐND 2019 tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 46/NQ-HĐND 2019 tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu46/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýTrần Văn Chung
        Ngày ban hành24/10/2019
        Ngày hiệu lực24/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 46/NQ-HĐND 2019 tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 46/NQ-HĐND 2019 tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định

            • 24/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực