Nghị quyết 46/NQ-HĐND

Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2016 phê duyệt tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2017

Nội dung toàn văn Nghị quyết 46/NQ-HĐND biên chế công chức cơ quan tổ chức hành chính tỉnh Hà Giang 2017 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT TỔNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH HÀ GIANG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/NĐ-CP">07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ về việc quản lý biên chế của công chức;

Căn cứ Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2017;

Xét Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 24/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2017 là 2.366 biên chế, cụ thể:

1. Biên chế giao các Sở, ban, ngành tỉnh: 1.301 biên chế;

2. Biên chế giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 1.065 biên chế.

3. Đối với các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có biên chế giảm trừ, việc cắt giảm kinh phí được thực hiện tại thời điểm số lượng các trường hợp có quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của mỗi cơ quan, đơn vị, đủ để cắt giảm bằng số chỉ tiêu biên chế được giao năm 2017.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, Kỳ họp thứ Ba thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu
- UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh khóa
XIV;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- TTr. HĐND-UBND huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- TT Công báo - Tin học tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 46/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2016
Ngày hiệu lực 11/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 46/NQ-HĐND biên chế công chức cơ quan tổ chức hành chính tỉnh Hà Giang 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 46/NQ-HĐND biên chế công chức cơ quan tổ chức hành chính tỉnh Hà Giang 2017 2016
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 46/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành 11/12/2016
Ngày hiệu lực 11/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 46/NQ-HĐND biên chế công chức cơ quan tổ chức hành chính tỉnh Hà Giang 2017 2016

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 46/NQ-HĐND biên chế công chức cơ quan tổ chức hành chính tỉnh Hà Giang 2017 2016

  • 11/12/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/12/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực