Nghị quyết 47/NQ-HĐND

Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2016 phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hà Giang năm 2017

Nội dung toàn văn Nghị quyết 47/NQ-HĐND lượng người làm việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tỉnh Hà Giang 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH HÀ GIANG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tỉnh Hà Giang năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 24/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hà Giang năm 2017 là 26.822 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1. Tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang là 26.681 chỉ tiêu, gồm:

a) Sự nghiệp Y tế: 4.098 chỉ tiêu.

b) Sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 656 chỉ tiêu.

c) Sự nghiệp khác: 677 chỉ tiêu.

d) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 20.864 chỉ tiêu.

đ) Hợp đồng 68: 386 chỉ tiêu.

2. Tổng số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hà Giang là 141 chỉ tiêu, gồm:

a) Số lượng người làm việc: 136 chỉ tiêu.

b) Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 05 chỉ tiêu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Kỳ họp thứ Ba thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu – UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh kh
óa XIV;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- TTr. HĐND-UBND huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- TT Công báo - Tin học tỉnh; Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 47/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2016
Ngày hiệu lực 11/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 47/NQ-HĐND lượng người làm việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tỉnh Hà Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 47/NQ-HĐND lượng người làm việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tỉnh Hà Giang 2016
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 47/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành 11/12/2016
Ngày hiệu lực 11/12/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 47/NQ-HĐND lượng người làm việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tỉnh Hà Giang 2016

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 47/NQ-HĐND lượng người làm việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tỉnh Hà Giang 2016

  • 11/12/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/12/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực