Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán phân bổ ngân sách năm 2009, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán phân bổ ngân sách năm 2009, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 48/2008/NQ-HĐND

Quận 9, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2008, DỰ TOÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2009, DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9 KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận về quyết toán ngân sách năm 2006, tình hình thực hiện ngân sách năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1763/UBND và 1764/UBND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 9 về tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009; Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận tình hình ngân sách năm 2008 như sau:

+ Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 330,13 tỷ đồng, đạt 155,67% dự toán năm và bằng 107,56% so với cùng kỳ.

+ Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 302,865 tỷ đồng, đạt 210,55% dự toán năm và bằng 98,78% so với cùng kỳ. Trong đó: tổng thu ngân sách quận ước thực hiện 279,014 tỷ đồng, đạt 202,63% dự toán năm và bằng 97,28% so với cùng kỳ.

+ Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 247,576 tỷ đồng, đạt 172,12% dự toán và bằng 97,01% so với cùng kỳ. Trong đó: ước thực hiện tổng chi ngân sách quận là 241,63 tỷ đồng đạt 175,48% dự toán và bằng 97,88% so với cùng kỳ.

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận thông qua dự toán chi bổ sung năm 2008 như sau: chi bổ sung cho các đơn vị 1,48 tỷ đồng trong nguồn dự phòng phí 3,691 tỷ đồng. Số dự phòng phí còn lại 2,211 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2009

1. Thu ngân sách năm 2009:

+ Tổng thu ngân sách nhà nước: 319 tỷ đồng bằng 150,42% so với dự toán năm 2008 và bằng 96,63% so với ước thực hiện năm 2008. Trong đó:

- Thuế công thương nghiệp: 120 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ: 56 tỷ đồng.

- Thuế thu nhập: 32,2 tỷ đồng.

- Thuế nhà đất: 3 tỷ đồng.

- Tiền thuê đất: 16 tỷ đồng.

- Thu tiền sử dụng đất: 84 tỷ đồng.

- Phí, lệ phí: 2,8 tỷ đồng.

- Thu khác: 5 tỷ đồng.

+ Tổng thu ngân sách địa phương: 196,666 tỷ đồng.

+ Tổng thu ngân sách quận: 191,316 tỷ đồng.

2. Dự toán chi ngân sách năm 2009:

+ Tổng chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2009: 196,666 tỷ đồng bằng 136,72% so với dự toán năm 2008 và bằng 122,55% so với ước thực hiện năm 2008.

+ Tổng chi thường xuyên ngân sách quận là 191,316 tỷ đồng bằng 138,94% so với dự toán năm 2008 và bằng 123,80% so với ước thực hiện năm 2008. Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 16,055 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 82,764 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp y tế: 16,136 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp văn hóa: 1,11 tỷ đồng.

- Thể dục thể thao: 1,06 tỷ đồng.

- Nhà Thiếu nhi: 0,6 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp xã hội: 7,664 tỷ đồng.

- Chi quản lý nhà nước: 13,786 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động Hội đồng nhân dân 0,262 tỷ đồng.

- Chi hoạt động Đảng - đoàn thể: 3,96 tỷ đồng.

- Chi quốc phòng - an ninh: 3,4 tỷ đồng.

- Chi khác: 2,96 tỷ đồng.

- Bổ sung ngân sách 13 phường: 38,334 tỷ đồng.

- Dự phòng ngân sách: 3,487 tỷ đồng.

Điều 4. Ghi nhận chi đầu tư phát triển là 150 tỷ đồng theo danh mục công trình đăng ký thành phố năm 2009 (có danh mục kèm theo) thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau khi thành phố giao chính thức.

Điều 5. Hội đồng nhân dân quận chấp thuận các giải pháp, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ điều hành ngân sách do Ủy ban nhân dân quận trình tại kỳ họp.

Tuy nhiên, trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Ủy ban nhân dân quận cần chú ý:

- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, phòng - ban và 13 phường theo đúng quy định.

- Triển khai và thực hiện tốt Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các chính sách thuế khác. Tăng cường khai thác, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tập trung xử lý những khoản nợ đọng thu nộp ngân sách. Có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những đơn vị, cá nhân có hành vi trốn thuế, cố tình dây dưa nợ thuế.

- Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao.

- Điều hành việc sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt, theo chế độ chính sách quy định. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, trong quản lý tài sản công. Không để phát sinh bổ sung dự toán nhiều lần trong năm, nhằm đảm bảo thực hiện kỷ luật kỷ cương tài chính.

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách, thực hiện công khai tài chính các cấp. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không sử dụng vào những việc trái quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Đẩy mạnh việc vận động đóng góp của các thành phần kinh tế, nhân dân về đầu tư cơ sở hạ tầng. Rà soát, bố trí vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Điều 6. Thường trực Hội đồng nhân dân quận, 02 Ban Hội đồng nhân dân quận, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước năm 2009 trên các lĩnh vực địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa III, kỳ họp thứ 17 ngày 17 tháng 12 năm 2008 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Nguyễn Như Khuê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu48/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2008
Ngày hiệu lực24/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán phân bổ ngân sách năm 2009, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán phân bổ ngân sách năm 2009, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu48/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhan Nguyễn Như Khuê
        Ngày ban hành17/12/2008
        Ngày hiệu lực24/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán phân bổ ngân sách năm 2009, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 48/2008/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách năm 2008, dự toán phân bổ ngân sách năm 2009, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

            • 17/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực