Nghị quyết 48/2010/QH12

Nghị quyết 48/2010/QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 48/2010/QH12 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011


QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Nghị quyết số: 48/2010/QH12

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2011, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2010 VÀ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI NHIỆM KỲ KHÓA XII

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;
Sau khi xem xét Tờ trình số 328/TTr-UBTVQH12 ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) các dự án:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

2. Luật công an nhân dân (sửa đổi).

Điều 2

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 như sau:

1. Chuyển dự án Luật Thủ đô từ Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8;

2. Chuyển dự án Luật biển Việt Nam ra khỏi Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 7;

3. Chuyển các dự án Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật công đoàn (sửa đổi), Luật tiếp cận thông tin, Luật đầu tư công ra khỏi Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7;

4. Chuyển dự án Luật chứng khoán (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán để thông qua tại kỳ họp thứ 8; chuyển dự án Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm để thông qua tại kỳ họp thứ 8;

5. Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 8;

6. Chuyển dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ra khỏi Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

Điều 3

Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 như sau:

A- CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

1. Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XII

Thông qua 05 dự án

1. Luật phòng, chống buôn bán người

2. Luật cơ yếu

3. Luật kiểm toán độc lập

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

5. Luật Thủ đô

2. Tại kỳ họp thứ 01, Quốc hội khoá XIII

a) Thông qua 01 dự án

1. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012

b) Cho ý kiến 02 dự án

1. Luật tài nguyên nước (sửa đổi)

2. Luật giáo dục đại học

3. Tại kỳ họp thứ 02, Quốc hội khoá XIII

a) Thông qua 08 dự án

1. Luật lưu trữ

2. Luật khiếu nại

3. Luật tố cáo

4. Luật đo lường

5. Luật hợp tác xã (sửa đổi)

6. Luật tài nguyên nước (sửa đổi)

7. Luật giáo dục đại học

8. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII

b) Cho ý kiến 09 dự án

1. Luật giám định tư pháp

2. Luật xử lý vi phạm hành chính

3. Luật quản lý giá

4. Luật quảng cáo

5. Bộ luật lao động (sửa đổi)

6. Luật công đoàn (sửa đổi)

7. Luật bảo hiểm tiền gửi

8. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

9. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

B. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ

(14 dự án)

1. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992

2. Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

3. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

4. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

5. Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

6. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)

7. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (sửa đổi)

8. Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi)

9. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội (sửa đổi)

10. Luật đất đai (sửa đổi)

11. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

12. Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)

13. Luật công an nhân dân (sửa đổi)

14. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Điều 4

1. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo việc triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngay sau khi Chương trình được thông qua; bảo đảm tính ổn định của Chương trình, chỉ điều chỉnh trong trường hợp thật cần thiết và phải xin ý kiến đại biểu Quốc hội trước khi điều chỉnh Chương trình.

2. Chính phủ sớm phân công cơ quan soạn thảo các dự án mới được đưa vào Chương trình, củng cố các Ban soạn thảo đã được thành lập; bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện Chương trình; kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

3. Cơ quan trình dự án, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan tham gia soạn thảo thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong quá trình chuẩn bị dự án; bảo đảm dự án được chuẩn bị kỹ về nội dung và kỹ thuật văn bản, hạn chế tối đa những quy định chung chung; bảo đảm tiến độ chuẩn bị, thời hạn gửi dự án và các tài liệu liên quan đến cơ quan thẩm tra, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội; tham gia chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh.

4. Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội chủ động phối hợp với cơ quan soạn thảo, cơ quan, tổ chức trình dự án trong quá trình soạn thảo, thẩm tra và nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

5. Các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tổ chức nghiên cứu, tham khảo ý kiến chuyên gia và các ngành có liên quan; dành thời gian thảo luận, cho ý kiến góp phần hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh.

6. Văn phòng Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp xây dựng chương trình hoạt động phù hợp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2010.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2010/QH12

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu48/2010/QH12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2010
Ngày hiệu lực19/06/2010
Ngày công báo19/09/2010
Số công báoTừ số 558 đến số 559
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2010/QH12

Lược đồ Nghị quyết 48/2010/QH12 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 48/2010/QH12 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu48/2010/QH12
       Cơ quan ban hànhQuốc hội
       Người kýNguyễn Phú Trọng
       Ngày ban hành19/06/2010
       Ngày hiệu lực19/06/2010
       Ngày công báo19/09/2010
       Số công báoTừ số 558 đến số 559
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 48/2010/QH12 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 48/2010/QH12 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011

           • 19/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/09/2010

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực