Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND về Đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND Đề án đặt tên đường bổ sung thành phố Quy Nhơn Bình Định 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2018/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG (BỔ SUNG) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến thông qua Đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-VHXH ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án đặt tên 25 tuyến đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2018 (Có Đề án đặt tên đường kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (b/cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ VHTT&DL;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, ĐĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan;
- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh,
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

ĐỀ ÁN

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG (BỔ SUNG) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2018
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số:48/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Sự cần thiết đặt tên đường

Thành phố Quy Nhơn có lịch sử hình thành và phát triển 120 năm, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh, là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định; đến nay có 445 tuyến đường và 03 quảng trường đã được đặt tên. Trong quá trình đô thị hóa và chỉnh trang, mở rộng đô thị đã điều chỉnh và hình thành một số khu dân cư, khu đô thị mới, khu công nghiệp… có nhiều tuyến đường bộ được quy hoạch mới chưa có tên. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý hành chính trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thông qua địa chỉ số nhà, tên đường cụ thể để thuận tiện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hệ giao dịch kinh tế, thể hiện nếp sống văn minh đô thị; do đó, việc đặt tên đường đối với khu vực đô thị là rất cần thiết.

II. Căn cứ pháp lý

1. Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ);

2. Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

III. Nguyên tắc đặt tên đường

- Tất cả các tuyến đường xây dựng theo quy hoạch đô thị, sử dụng ổn định trên địa bàn thành phố đều được xem xét đặt tên.

- Căn cứ lý trình, vị trí, cấp độ, quy mô của đường để đặt tên tương xứng với ý nghĩa của địa danh, tầm quan trọng của sự kiện lịch sử và công lao của danh nhân.

- Không đặt tên đường bằng các tên gọi khác nhau của một danh nhân trên cùng địa bàn.

- Việc lựa chọn tên đặt cho từng tuyến đường phải bảo đảm các yêu cầu:

+ Tên các lãnh tụ, các nhà lãnh đạo, các anh hùng liệt sĩ phải hết sức tiêu biểu của đất nước, ưu tiên các nhân vật có mối quan hệ trực tiếp với Bình Định và thành phố Quy Nhơn; tên các nhân vật lịch sử qua các thời kỳ (anh hùng dân tộc, người có công với đất nước, danh nhân văn hóa, nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, nhà nghệ thuật…) phải bảo đảm tính khoa học, lịch sử và tính pháp lý; đánh giá đúng vai trò, vị trí, công đức của các nhân vật đối với dân tộc, với lịch sử được nhân dân thừa nhận.

+ Tên các địa danh, các mốc sự kiện lịch sử, các di tích lịch sử - văn hóa phải có giá trị tiêu biểu đối với đất nước, địa phương. Ngoài ra, việc đặt tên đường cũng quan tâm đến các yếu tố tâm lý, tình cảm của nhân dân, nhất là tên phải dễ nhớ, dễ thuộc, dễ gọi, quen gọi.

IV. Căn cứ tài liệu

1. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam - Nhà xuất bản Khoa học xã hội - Năm 1991.

2. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam - Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2006.

3. Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân.

4. Nhà Tây Sơn - Quách Tấn, Quách Giao - Sở Văn hóa Thông tin Nghĩa Bình xuất bản.

5. Võ nhân Bình Định - Quách Tấn, Quách Giao - Sở Văn hóa Thông tin Nghĩa Bình xuất bản.

6. Tư liệu về phong trào Tây Sơn - trên đất Nghĩa Bình - Phan Huy Lê - Phan Đại Doãn chủ biên.

7. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định 1930 - 1945 - Tập I - NXB Tổng hợp Bình Định - Năm 1990.

8. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định thời kỳ 1945 - 1955, Tập II, Đảng bộ tỉnh Bình Định - Năm 1992.

9. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định 1954 - 1975, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định - Tháng 4 năm 1996.

V. Số tuyến đường đặt tên

Căn cứ thực tế quy hoạch, lý trình mỗi tuyến đường và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đặt tên đường cho các khu dân cư mới quy hoạch và điều chỉnh đổi tên đường trên địa bàn là 25 tuyến đường thuộc 05 khu dân cư:

1. Khu dân cư gần làng SOS - phường Nhơn Bình: 04 tuyến đường; trong đó có 01 tuyến đường cũ (nối dài) đề nghị đặt tên hiện có;

2. Khu dân cư E655 - phường Nguyễn Văn Cừ: 08 tuyến đường và Khu đất phía Tây Nam Bệnh viện Quân y 13 - phường Nguyễn Văn Cừ: 01 tuyến đường, trong đó có 01 tuyến đường cũ (nối dài) đề nghị đặt tên hiện có;

3. Khu dân cư - phường Ghềnh Ráng: 02 tuyến đường;

4. Khu đô thị thương mại An Phú và khu quy hoạch dân cư Xóm Tiêu - Phường Quang Trung: 09 tuyến đường; trong đó có 01 tuyến đường cũ (nối dài) đề nghị đặt tên hiện có;

5. Khu dân cư phường Đống Đa: 01 tuyến đường.

VI. Danh sách tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2018

STT

Tuyến đường quy hoạch

Lý trình

Lộ giới (m)

Lòng đường (m)

Vỉa hè 2 bên (m)

Chiều dài (m)

Tên đường

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Khu dân cư gần làng SOS - phường Nhơn Bình: 04 tuyến đường

1

Đường số 1

Từ đường số 5 - đường số 6

20

10

5 x 2

164

Nguyễn Diêu

(nối dài)

2

Đường số 2

Từ đường số 5 - đường số 6

12

6

3 x 2

164

Nguyễn Hữu Thận

(1757 - 1831)

Hải Lăng, Quảng Trị

3

Đường số 5

Từ đường số 1 - đường số 3

12

6

3 x 2

104

Quách Thị Trang

(1948 - 1963)

Thái Bình

4

Đường số 6

Từ đường số 1 - đường số 4

12

6

3 x 2

152

Trần Đình Tri

(1915 - 1997)

Quảng Nam

II. Khu dân cư E655 - phường Nguyễn Văn Cừ: 08 tuyến đường

1

Đường số 1

Từ đường Nguyễn Thị Định - đường An Dương Vương

40

26

7 x 2

440,2

Nguyễn Trung Tín

(1924 - 2015)

Vĩnh Thạnh, Bình Định

2

Đường số 2

Từ đường Trần Văn Ơn - đường Ngô Gia Tự

18

9

4,5 x 2

308,9

Võ Thị Yến

(nối dài) 

3

Đường số 3 + Đường ĐH S1

Từ đường Nguyễn Thị Định - đường số 2 + đường số 2 - đường ĐHS3

9 ÷ 14

6 ÷ 7

1,5 ÷ 3,5 x 2

374,4

Trương Văn Của

(1947 - 1968)

Mỹ Châu, Phù Mỹ

4

Đường số 4

Từ đường Ngô Gia Tự - đường số 3

14

7

3,5 x 2

93,3

Lương Đắc Bằng

(1472 - 1522)

Hoằng Hóa, Thanh Hóa

5

Đường số 5

Từ đường Ngô Gia Tự - đường số 3

14

7

3,5 x 2

95,4

Bùi Tư Toàn

(1894 - 1930)

Phú Thọ

6

Đường hiện trạng (nhân dân tự đặt đường Thông Tin)

Từ đường Nguyễn Thị Định - hẻm hiện trạng

9,4

5

2,2 x 2

161

Nơ Trang Long

(1870 - 1935)

Đắk Lắk

7

Đường ĐH S2

Từ đường Chương Dương - đường ĐH S1

9

6

1,5

163,6

Nguyễn Văn Hiển

(1827 - 1865)

Phù Cát, Bình Định

8

Đường ĐH S3

Từ đường An Dương Vương - hẻm hiện trạng

8

4

2 x 2

163,6

Nguyễn Như Đỗ (1424 - 1525)

Thanh Trì, Hà Nội

 III. Khu đất phía Tây Nam Bệnh viện Quân y 13 - phường Nguyễn Văn Cừ: 01 tuyến đường

1

Đường số 1

Từ đường An Dương Vương - đường Đặng Văn Chấn

16

9

3,5 x 2

253,5

Trịnh Công Sơn

(1939 - 2001)

Thừa Thiên Huế

IV. Khu dân cư - phường Ghềnh Ráng: 02 tuyến đường

1

Hẻm 1

Từ đường Chàng Lía - đường nội bộ

9

5

2 x 2

100

Tôn Thất Thiệp

(1870 - 1888)

Thừa Thiên Huế

2

Hẻm 2

Từ đường Chàng Lía - đường nội bộ

9

5

2 x 2

100

Trần Kỳ Phong

(1872 - 1941)

Bình Sơn, Quảng Ngãi

V. Khu đô thị thương mại An Phú và Khu QHDC Xóm Tiêu - phường Quang Trung: 09 tuyến đường

A

Khu đô thị thương mại An Phú: 04 tuyến đường

1

Đường N1

+ đường D5

Từ đường D1 - đường D5;

Từ đường N1 - đường N2

14

7

3,5 x 2

213,5

Lưu Quang Vũ

(1948 - 1988)

Đà Nẵng

2

Đường N2

Từ đường Nguyễn Thái Học - đường D1

10÷14

5 ÷ 7

2,5 ÷ 3,5 x 2

310,6

Phạm Hổ

(1926 - 2007)

An Nhơn, Bình Định

3

Đường D1

Từ đường Tây Sơn - đường N1

20

10

5x2

128,3

Hoài Thanh

(1909 - 1982)

Nghệ An

4

Đường D2 +

Đường D3

Từ đường N1 - đường N2

14

7

3,5 x 2

127,6

Thép Mới

(1925 - 1991)

Tây Hồ, Hà Nội

B

Khu quy hoạch dân cư Xóm Tiêu: 05 tuyến đường

5

Đường số 25 + Đường số 28

Từ đường số 17 - đường số 28; từ đường số 25 - đường số 27

14

6

4 x 2

281,5

Hồ Học Lãm

(1884 - 1942)

Quỳnh Lưu, Nghệ An

6

Đường số 26

Từ đường 17 - đến đường số 21

9

5

2 x 2

157

Châu Thượng Văn

(1856 - 1908)

Điện Bàn, Quảng Nam

7

Đường số 27

Từ đường 28 - khu dân cư

13

6

3 ÷ 4

116

Châu Mạnh Trinh

(1862 - 1905)

Hưng Yên

8

Đường số 17

Từ đường số 24 - đường số 26

9

5

2 x 2

41,5

Nguyễn Nghiêm

(nối dài)

9

Đường số 18

Từ đường Võ Duy Dương - đường Tô Hiệu

14

8

3 x 2

260

Mai Dương

VI. Khu dân cư phường Đống Đa: 01 tuyến đường

1

Đường bê tông

Đường Võ Nguyên Giáp - đường Lê Trọng Tấn

11

5

3 x 2

606

Hoàng Cầm

(1922 - 2010)

Bắc Ninh

 

Tổng cộng: 25 tuyến đường./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2018/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 48/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2018
Ngày hiệu lực 17/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(23/12/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND Đề án đặt tên đường bổ sung thành phố Quy Nhơn Bình Định 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND Đề án đặt tên đường bổ sung thành phố Quy Nhơn Bình Định 2018
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 48/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành 07/12/2018
Ngày hiệu lực 17/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(23/12/2018)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND Đề án đặt tên đường bổ sung thành phố Quy Nhơn Bình Định 2018

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND Đề án đặt tên đường bổ sung thành phố Quy Nhơn Bình Định 2018

  • 07/12/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/12/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực