Nghị quyết 48/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 48/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 48/2019/NQ-HĐND hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã tỉnh Cao Bằng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2019/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ VÀ Ở XÓM, TỔ DÂN PHỐ DÔI DƯ DO SẮP XẾP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của y ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 4009/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách h trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, t dân phố dôi dư do sắp xếp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn 2019 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn 2019 - 2020, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ khi nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tdân phố dôi dư do sáp nhập xóm, người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố dôi dư do sáp nhập xóm, tổ dân phố trong giai đoạn 2019 - 2020 hoặc do sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm theo Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2020 hoặc do sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm theo Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố nghỉ việc do sáp nhập xóm, tổ dân phố hoặc do sắp xếp bố trí kiêm nhiệm theo Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Điều kiện và chính sách hỗ trợ

3.1. Người hoạt động không chuyên trách quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2 điều này có thời gian công tác liên tục, không gián đoạn đến thời điểm có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc miễn nhiệm hoặc thôi bố trí công tác được hỗ trợ mức trợ cấp như sau:

a) Từ đủ 05 năm công tác trở xuống được hỗ trợ 03 tháng phụ cấp của chức danh trước khi nghỉ việc (không tính theo chức danh kiêm nhiệm);

b) Từ năm thứ 06 trở đi, mỗi năm công tác được hỗ trợ thêm 1/2 mức phụ cấp hàng tháng theo chức danh trước khi nghỉ việc.

Trường hợp thời gian công tác có tháng lẻ từ đủ 06 tháng trở lên thì tính tròn là 1 năm.

Trường hp tổng kinh phí hỗ trợ thấp hơn 01 tháng lương cơ sở thì được hưởng mức phụ cấp bng 01 tháng lương cơ sở.

3.2. Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ:

a) Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc theo quy định tại điểm a, khoản 2 điều này: Thực hiện sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực thi hành và Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

b) Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố dôi dư theo quy định tại điểm b, khoản 2 điều này: Thực hiện sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh có hiệu lực thi hành và Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
-
Ủy ban nhân dân tỉnh;
-
Ủy ban MTTQ tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh;
- Trung tâm thông tin - Văn phòng
UBND tnh;
- L
ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu48/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2019
Ngày hiệu lực21/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 48/2019/NQ-HĐND hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã tỉnh Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 48/2019/NQ-HĐND hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã tỉnh Cao Bằng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu48/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýĐàm Văn Eng
        Ngày ban hành11/12/2019
        Ngày hiệu lực21/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 48/2019/NQ-HĐND hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã tỉnh Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 48/2019/NQ-HĐND hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã tỉnh Cao Bằng

           • 11/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực