Nghị quyết 48/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 48/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 48/2019/NQ-HĐND quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính tỉnh Lai Châu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2019/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 78/2013/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC CHI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn c Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư s 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Xét Tờ trình số 2701/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 ca Ủy ban nhân dân tỉnh về Dự tho Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra số 495/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết s 78/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khóa XIV Kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: Tài chính, Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản
QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy;
- Đoàn ĐB
QH tỉnh;
- Th
ường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo t
nh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Văn Hoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu48/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(02/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 48/2019/NQ-HĐND quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 48/2019/NQ-HĐND quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính tỉnh Lai Châu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu48/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýVũ Văn Hoàn
       Ngày ban hành11/12/2019
       Ngày hiệu lực01/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (02/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 48/2019/NQ-HĐND quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính tỉnh Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 48/2019/NQ-HĐND quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính tỉnh Lai Châu

           • 11/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực