Nghị quyết 48/NQ-CP

Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2017 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 48/NQ-CP 2017 kết quả pháp điển hệ thống pháp luật chủ đề Đất đai


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/NQ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ ĐẤT ĐAI VÀ 35 ĐỀ MỤC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012;

n cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp đin hệ thng quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết qupháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục (Danh mục chủ đề Đất đai và 35 đề mục thuộc 15 chủ đề khác kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan

1. Bộ Tư pháp chtrì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc: sắp xếp ch đĐất đai và 35 đmục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp đin điện tử lên Cng thông tin điện tpháp điển; phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả pháp điển.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện ph biến, tuyên truyền, giới thiệu kết qupháp đin đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pp luật thuộc chủ đề Đất đai và 35 đề mục nêu trên; thực hiện rà soát, sớm xlý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật không còn được áp dụng trên thực tế mà chưa có văn bản tuyên bố các văn bản này hết hiệu lực.

3. Trường hợp có văn bn quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc chủ đĐất đai và 35 đmục nêu trên, các cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, c
ơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban ca Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội
đồng dân tộc và các Ủy ban của Quc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân
tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân
tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy b
an Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Ph
át triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ư
ơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn th
;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công b
áo;
- Lưu: VT, PL (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH MỤC

CHỦ ĐỀ ĐẤT ĐAI VÀ 35 ĐỀ MỤC THUỘC 15 CHỦ ĐỀ KHÁC
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ phê duyt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật)

I. CHỦ ĐỀ ĐT ĐAI: GỒM 01 ĐMỤC ĐẤT ĐAI

II. 35 ĐMỤC THUỘC 15 CHỦ ĐỀ KHÁC

STT

Tên đmục

Tên chđề

1.

Cơ yếu

An ninh quốc gia

2.

Công chng

Bổ trợ pháp

3.

Luật sư

4.

Tư vn pháp luật

5.

Khuyến công

Công nghiệp

6.

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp, hợp tác

7.

Hỗ trpháp lý cho doanh nghiệp

8.

Nuôi con nuôi

Hành chính tư pháp

9.

Bảo hiểm tiền gửi

Ngân hàng, tiền tệ

10.

Các công cụ chuyn nhượng

11.

Phòng, chng rửa tin

12.

Đê điều

Nông nghiệp, nông thôn

13.

Công nghiệp quốc phòng

Quốc phòng

14.

Dân quân tự vệ

15.

Giáo dục quốc phòng và an ninh

16.

Lực lượng cnh sát bin Việt Nam

17.

Giá

Tài chính

18.

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

19

Trưng mua, trưng dụng tài sn

Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

20.

Cạnh tranh

Thương mại, đu tư, chứng khoán

21.

Đầu tư

22.

Hòa gii ở cơ sở

Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

23.

Trách nhiệm bi thưng của Nhà nước

24.

Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Văn hóa, thể thao và du lịch

25.

Di sn văn hóa

26.

Hoạt động mthuật

27.

Hợp nht văn bản bản QPPL

Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

28.

Kiểm soát thủ tục hành chính

29.

Pháp điển hệ thống QPPL

30.

Phổ biến, giáo dục pháp luật

31.

Quản hợp tác quốc tế vpháp luật

32.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức vquy định hành chính

33.

Hiến, ly, ghép mô, bộ phận thể người; và hiến, lấy xác

Y tế, dược

34.

Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy gim min dịch mắc phải người

35.

Phòng, chống tác hại của thuc lá

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu48/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2017
Ngày hiệu lực13/06/2017
Ngày công báo21/06/2017
Số công báoTừ số 457 đến số 458
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 48/NQ-CP 2017 kết quả pháp điển hệ thống pháp luật chủ đề Đất đai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 48/NQ-CP 2017 kết quả pháp điển hệ thống pháp luật chủ đề Đất đai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu48/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành13/06/2017
        Ngày hiệu lực13/06/2017
        Ngày công báo21/06/2017
        Số công báoTừ số 457 đến số 458
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 48/NQ-CP 2017 kết quả pháp điển hệ thống pháp luật chủ đề Đất đai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 48/NQ-CP 2017 kết quả pháp điển hệ thống pháp luật chủ đề Đất đai

            • 13/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/06/2017

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực