Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND về cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất cho huyện trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2012/NQ-HĐND

Long An, ngày 13 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ ĐẦU TƯ LẠI TỪ NGUỒN VỐN VƯỢT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2011/TTr-UBND ngày 15/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất cho các huyện trên địa bàn tỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất (TSDĐ) cho các huyện trên địa bàn tỉnh Long An, như sau:

1. Đối tượng áp dụng

- Các huyện của tỉnh thực hiện vượt thu TSDĐ phần của tỉnh trên địa bàn huyện .

- Thành phố Tân An được áp dụng theo cơ chế riêng, không thuộc đối tượng áp dụng theo cơ chế này.

2. Nguyên tắc thực hiện

a) Mức đầu tư lại trên địa bàn các huyện được trích khi số thực hiện thu tiền sử dụng đất của tỉnh vượt kế hoạch, được áp dụng cụ thể theo các trường hợp sau:

- Số vượt kế hoạch thu TSDĐ của tỉnh cao hơn tổng mức đầu tư lại trên địa bàn các huyện thì thực hiện theo mức đầu tư lại tại điểm 3 dưới đây.

- Số vượt kế hoạch thu TSDĐ của tỉnh thấp hơn tổng mức đầu tư lại trên địa bàn các huyện thì thực hiện trích theo số vượt kế hoạch thu TSDĐ của tỉnh và được phân chia theo tỷ lệ chiếm trong tổng mức đầu tư lại trên địa bàn các huyện (tổng mức đầu tư lại trên địa bàn các huyện được tính theo điểm 3 dưới đây).

b) Nếu số thực hiện thu TSDĐ trên địa bàn các huyện tuy có vượt kế hoạch nhưng số thực hiện thu TSDĐ chung của tỉnh không vượt kế hoạch thì không thực hiện trích để đầu tư lại trên địa bàn các huyện theo quy định này.

3. Tỷ lệ trích và mức đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu TSDĐ (không kể phần đất công của huyện )

 Tỷ lệ đầu tư lại áp dụng cho tất cả các huyện là 30% trên số vượt thu TSDĐ phần của tỉnh thu hàng năm trên địa bàn huyện. Mức đầu tư lại tối đa không vượt quá 30 tỷ đồng/năm/huyện.

4. Sử dụng nguồn vốn được đầu tư lại từ vượt thu TSDĐ

Số đầu tư lại cho các huyện từ nguồn vốn vượt thu TSDĐ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng trên địa bàn huyện.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Cơ chế này được áp dụng từ niên độ ngân sách năm 2012.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13/7/2012./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (bc);
- Ban Công tác Đại biểu Quốc hội (b/c);
- VP.Quốc hội, VP.Chính phủ “TP.HCM”;
- TT.TU, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh LA;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ và CV VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh
;
- Lưu: VT , NQ-CC DT NGUON VUOT THU TSDD

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu49/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2012
Ngày hiệu lực23/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất Long An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu49/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐặng Văn Xướng
        Ngày ban hành13/07/2012
        Ngày hiệu lực23/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất Long An

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất Long An

            • 13/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực