Nghị quyết 49/2015/NQ-HĐND8

Nghị quyết 49/2015/NQ-HĐND8 quy định bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 49/2015/NQ-HĐND8 quy định bổ sung chế độ hỗ trợ lực lượng Công an xã Bình Dương


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2015/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỔ SUNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 73/2009/NĐ-CP">14/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an sửa đổi Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an (quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã);

Sau khi xem xét Tờ trình số 4099/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành bổ sung một số chế độ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thm tra s 31/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Hỗ trợ bảo him xã hội tự nguyện

a) Đối tượng được hỗ trợ:

- Phó Trưởng Công an xã (trường hp không được tham gia bảo him xã hội bắt buộc).

- Công an viên (gồm Công an viên thường trực tại xã và Công an viên ở ấp).

b) Chế độ hỗ trợ:

- Mức phụ cấp đđóng bảo him xã hội tự nguyện: thực hiện theo mức phụ cấp quy định với hệ số là 1,00 so với mức lương cơ sở.

- Mức đóng bảo him xã hội tự nguyện: thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo him xã hội, trong đó người tham gia đóng 8%, phần còn lại ngân sách địa phương hỗ trợ.

2. Chế độ hỗ trợ khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự

Ngoài chế độ trợ cấp mỗi ngày theo quy định của Chính phủ bng 0,05 mức lương cơ sở, Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực tại xã và Công an viên ở p khi làm nhiệm vụ thường trực sn sàng chiến đu tại những nơi thuộc địa bàn trọng đim, phức tạp về an ninh, trật tự được hỗ trợ thêm mỗi ngày bng 0,03 mức lương sở.

3. Các nội dung theo quy định tại Điều này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tđại biểu và đại biu HĐND giám sát việc thc hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày ktừ ngày thông qua.  

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Th
ường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh
ủy, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tnh;
- Th
ường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dươn
g;
- Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH - HĐND
, UBND tnh:
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2015/NQ-HĐND8

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 49/2015/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2015
Ngày hiệu lực 20/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2015/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 49/2015/NQ-HĐND8 quy định bổ sung chế độ hỗ trợ lực lượng Công an xã Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 49/2015/NQ-HĐND8 quy định bổ sung chế độ hỗ trợ lực lượng Công an xã Bình Dương
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 49/2015/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Phạm Văn Cành
Ngày ban hành 11/12/2015
Ngày hiệu lực 20/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 49/2015/NQ-HĐND8 quy định bổ sung chế độ hỗ trợ lực lượng Công an xã Bình Dương

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 49/2015/NQ-HĐND8 quy định bổ sung chế độ hỗ trợ lực lượng Công an xã Bình Dương

  • 11/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực