Nghị quyết 4e/2006/NQCĐ-HĐND

Nghị quyết 4e/2006/NQCĐ-HĐND về lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Nghị quyết 4e/2006/NQCĐ-HĐND lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4e/2006/NQCĐ-HĐND

Huế, ngày 04 tháng 11 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ V, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;     

Sau khi xem xét Tờ trình số 3971/TTr-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn Đề án Lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải pháp chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu:

Đảm bảo 100% xã thuộc 8 huyện và thành phố Huế (sau đây là Ủy ban nhân dân xã) hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết nhằm có căn cứ pháp lý và cơ sở khoa học để thực hiện công tác quản lý, khai thác và sử dụng đất đúng quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, của các huyện và thành phố Huế.

2. Nhiệm vụ, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

2.1) Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng chi tiết theo đúng quy định tại Khoản 5, 6, Điều 15, Nghị

định 181/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.

2.2) Ủy ban nhân dân mỗi xã xây dựng hoàn chỉnh bộ hồ sơ đảm bảo đầy đủ các loại văn bản:

a) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết;

b) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010;

c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010;

d) Quyết định của Ủy ban nhân huyện về quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010.

e) Các văn bản pháp lý liên quan.

3. Giải pháp chủ yếu:

- Về kinh phí: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chi theo dự toán khoảng 5,5 tỷ đồng từ nguồn thu từ quỹ đất để thực hiện nhiệm vụ. Trung bình mỗi xã được chi từ 45 đến 60 triệu đồng.

- Về tổ chức: Theo kế hoạch của UBND tỉnh, sự phân công, phân cấp của UBND các huyện và thành phố Huế, Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm đưa công tác này vào kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện.

- Về thời gian hoàn thành: Từ năm 2007 đến năm 2010.

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành phổ biến, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:  
- UBTV Quốc hội;
- VP: CT nước, Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh uỷ;             
- VP Bộ Tư lệnh QK IV;
- CT, PCT, UVTT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng và các Ban của Tỉnh uỷ;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành,
đoàn thể cấp tỉnh và các CQ TW trên địa bàn;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TP Huế;
- VP: Lãnh đạo và các CV;
- Lưu VT, LT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mễ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4e/2006/NQCĐ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu4e/2006/NQCĐ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2006
Ngày hiệu lực14/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4e/2006/NQCĐ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 4e/2006/NQCĐ-HĐND lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 4e/2006/NQCĐ-HĐND lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu4e/2006/NQCĐ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Mễ
        Ngày ban hành04/11/2006
        Ngày hiệu lực14/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 4e/2006/NQCĐ-HĐND lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 4e/2006/NQCĐ-HĐND lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã Thừa Thiên Huế

            • 04/11/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/11/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực