Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/2012/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 13 tháng 07 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù; Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội; Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Thông tư số 45/2010/NĐ-CP">11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Sau khi xem xét Tờ trình số 712/TTr-UBND ngày 20/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “thông qua Nghị quyết quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu”; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-HĐND ngày 03/7/2012 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh:

1. Đối tượng áp dụng: Người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh.

2. Chế độ thù lao hàng tháng

2.1. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

- Chủ tịch: hệ số 4,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Phó Chủ tịch: hệ số 4,0 lần mức lương tối thiểu chung.

- Ủy viên Thường trực: hệ số 3,0 lần mức lương tối thiểu chung.

2.2. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã

- Chủ tịch: hệ số 2,8 lần mức lương tối thiểu chung.

- Phó Chủ tịch: hệ số 2,6 lần mức lưuơng tối thiểu chung.

2.3. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

- Chủ tịch: hệ số 0,7 lần mức lương tối thiểu chung.

- Phó Chủ tịch: hệ số 0,5 lần mức lương tối thiểu chung.

2.4. Đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo tại nhiều hội thì được hưởng thù lao tại một hội.

3. Nguồn kinh phí chi trả: Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

4. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01 tháng 9 năm 2012.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có  hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 50/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/07/2012
Ngày hiệu lực 23/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 50/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lai Châu
Người ký Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành 13/07/2012
Ngày hiệu lực 23/07/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu

  • 13/07/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/07/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực