Nghị quyết 50/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 50/2013/NQ-HĐND về đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành kênh Võ Văn Kiệt do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 50/2013/NQ-HĐND năm 2013 đổi tên kênh Tuần Thống thành kênh Võ Văn Kiệt Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 50/2013/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỔI TÊN KÊNH TUẦN THỐNG - T5 THÀNH KÊNH VÕ VĂN KIỆT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên kênh Tuần Thống-T5 thành kênh Võ Văn Kiệt thuộc địa giới 03 huyện Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất; Báo cáo thẩm tra số 257/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành kênh Võ Văn Kiệt. Kênh có tổng chiều dài 26,7 km, đoạn từ giáp giới huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đi qua 03 huyện Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất tỉnh Kiên Giang, cuối nguồn ra biển Tây.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2013/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 50/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/12/2013
Ngày hiệu lực 16/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 50/2013/NQ-HĐND năm 2013 đổi tên kênh Tuần Thống thành kênh Võ Văn Kiệt Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 50/2013/NQ-HĐND năm 2013 đổi tên kênh Tuần Thống thành kênh Võ Văn Kiệt Kiên Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 50/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành 06/12/2013
Ngày hiệu lực 16/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 50/2013/NQ-HĐND năm 2013 đổi tên kênh Tuần Thống thành kênh Võ Văn Kiệt Kiên Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 50/2013/NQ-HĐND năm 2013 đổi tên kênh Tuần Thống thành kênh Võ Văn Kiệt Kiên Giang

  • 06/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực