Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND sửa đổi Điều 3 Nghị quyết 147/2014/NQ-HĐND thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND sửa đổi 147/2014/NQ-HĐND nguyên tắc định giá mức giá đất Nghệ An


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2016/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 16 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 147/2014/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA NGUYÊN TẮC ĐỊNH GIÁ, MỨC GIÁ TỐI ĐA, TỐI THIỂU CÁC LOẠI ĐẤT VÀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất và s 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư s 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết phương pháp định giá đt; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 8433/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đng nhân dân tnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đi, bổ sung Bảng giá đất tại Điều 3 Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bao gồm Bảng giá của thành phố Vinh và các huyện, thị xã: Thái Hòa, Hoàng Mai, Cửa Lò, Diễn Châu, Tân Kỳ, Đô Lương, Hưng Nguyên, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Nghi Lộc, Quế Phong, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Con Cuông (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành đban hành Quyết định sửa đi, bsung Bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đng nhân dân tỉnh và các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB) (để kiểm tra);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th cp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website: http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyn Xuân Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu50/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2016
Ngày hiệu lực26/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND sửa đổi 147/2014/NQ-HĐND nguyên tắc định giá mức giá đất Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND sửa đổi 147/2014/NQ-HĐND nguyên tắc định giá mức giá đất Nghệ An
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu50/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýNguyễn Xuân Sơn
       Ngày ban hành16/12/2016
       Ngày hiệu lực26/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND sửa đổi 147/2014/NQ-HĐND nguyên tắc định giá mức giá đất Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND sửa đổi 147/2014/NQ-HĐND nguyên tắc định giá mức giá đất Nghệ An

           • 16/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực