Nghị quyết 151/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 151/2009/NQ-HĐND về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 51/2009/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản của HĐND UBND Quảng Nam đã được thay thế bởi Nghị quyết 145/NQ-HĐND 2014 bãi bỏ nghị quyết Hội đồng nhân dân Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 51/2009/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản của HĐND UBND Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/2009/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét Tờ trình số 4541/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp;

Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Mức chi xây dựng đề cương:

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh: không quá 300.000 đồng/đề cương;

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp huyện: không quá 200.000 đồng/đề cương;

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã: không quá 100.000 đồng/đề cương.

2. Mức chi soạn thảo dự thảo:

- Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh: không quá 1.000.000 đồng/văn bản dự thảo;

- Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp huyện: không quá 800.000 đồng/văn bản dự thảo;

- Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã: không quá 500.000 đồng/văn bản dự thảo;

- Chỉ thị của UBND tỉnh: không quá 500.000 đồng/văn bản dự thảo;

- Chỉ thị của UBND cấp huyện: không quá 300.000 đồng/văn bản dự thảo;

- Chỉ thị của UBND cấp xã: không quá 100.000 đồng/văn bản dự thảo.

3. Mức chi báo cáo thẩm định, thẩm tra:

- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: không quá 200.000 đồng/văn bản;

- Báo cáo thẩm định của Phòng Tư pháp đối với dự thảo Quyết định, Chỉ thị của UBND cấp huyện; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND cấp huyện đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện: không quá 150.000 đồng/văn bản.

4. Mức chi soạn thảo báo cáo chỉnh lý, góp ý của Sở Tư pháp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh không do UBND tỉnh trình; góp ý của Phòng Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp huyện; góp ý của công chức Tư pháp - Hộ tịch xã đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định, Chỉ thị của UBND cấp xã: không quá 100.000 đồng/báo cáo chỉnh lý hoặc bản tổng hợp ý kiến.

5. Mức chi cho cá nhân tham dự hội thảo, tọa đàm:

- Chi cho cá nhân tham dự hội thảo, tọa đàm góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh; lấy ý kiến để chỉnh lý dự thảo của cơ quan chủ trì soạn thảo; lấy ý kiến tham gia góp ý do Sở Tư pháp và các Ban của HĐND tỉnh tổ chức không quá 50.000 đồng/người/buổi;

- Chi cho cá nhân tham gia hội thảo, tọa đàm góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định, Chỉ thị của UBND cấp huyện do các Ban của HĐND, UBND, Phòng Tư pháp, cơ quan được UBND cấp huyện giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật không quá 40.000 đồng/người/buổi.

6. Mức chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo Phiếu điều tra, Phiếu lấy ý kiến được duyệt (số phiếu lấy ý kiến, đối tượng điều tra, lấy ý kiến): không quá 20.000 đồng/phiếu;

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo: không quá 100.000 đồng/báo cáo.

7. Đối với văn bản quy phạm pháp luật trong một số lĩnh vực có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực mà cơ quan được giao chủ trì soạn thảo có thành lập Tổ soạn thảo: mức chi cụ thể theo quy định tại điểm 1, 2, 3, 4,

5, 6 nêu trên nhưng tổng mức chi không quá 5.000.000 đồng/văn bản là Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh; không quá 3.000.000 đồng/văn bản là Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp huyện.

8. Kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp thực hiện theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo theo Hướng dẫn tại Thông tư số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 22, thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu151/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2009
Ngày hiệu lực20/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 51/2009/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản của HĐND UBND Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 51/2009/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản của HĐND UBND Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu151/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Văn Sỹ
        Ngày ban hành10/12/2009
        Ngày hiệu lực20/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 51/2009/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản của HĐND UBND Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 51/2009/NQ-HĐND chi xây dựng văn bản của HĐND UBND Quảng Nam