Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND mức thu phí lệ phí và tỷ lệ trích lại tại Long An đã được thay thế bởi Nghị quyết 169/2014/NQ-HĐND thu phí lệ phí tỷ lệ trích để lại từ nguồn thu phí lệ phí Long An và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND mức thu phí lệ phí và tỷ lệ trích lại tại Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2012/NQ-HĐND

Long An, ngày 13 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ TỶ LỆ TRÍCH ĐỂ LẠI TỪ NGUỒN THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII-KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các văn bản pháp luật có liến quan;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2010/TTr-UBND ngày 15/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Bãi bỏ các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND ngày 07/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về việc ban hành mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh

- Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND ngày 09/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và bổ sung một số nội dung mức thu phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về việc miễn, giảm và điều chỉnh tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu đối với một số phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Nghị quyết số 83/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về điều chỉnh mức thu phí qua đò, phà trên địa bàn tỉnh Long An.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13/7/2012./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (bc);
- Ban Công tác Đại biểu Quốc hội (b/c);
- VP.Quốc hội, VP.Chính phủ “TP.HCM”;
- TT.TU, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh LA;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ và CV VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.NQ-PHILEPHI

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu51/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2012
Ngày hiệu lực23/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND mức thu phí lệ phí và tỷ lệ trích lại tại Long An


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND mức thu phí lệ phí và tỷ lệ trích lại tại Long An
    Loại văn bảnNghị quyết
    Số hiệu51/2012/NQ-HĐND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
    Người kýĐặng Văn Xướng
    Ngày ban hành13/07/2012
    Ngày hiệu lực23/07/2012
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND mức thu phí lệ phí và tỷ lệ trích lại tại Long An

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND mức thu phí lệ phí và tỷ lệ trích lại tại Long An