Nghị quyết 52/2011/NQ-HĐND8

Nghị quyết 52/2011/NQ-HĐND8 về tổng quyết toán ngân sách năm 2010 do tỉnh Bình Dương ban hành

Nghị quyết 52/2011/NQ-HĐND8 quyết toán ngân sách năm 2010 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2875/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy định pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 52/2011/NQ-HĐND8 quyết toán ngân sách năm 2010 Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2011/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3473/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổng quyết toán ngân sách năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế - xã hội trên địa bàn được quyết toán là 20.437.219.134.137 đồng (Hai mươi ngàn, bốn trăm ba mươi bảy tỷ, hai trăm mười chín triệu, một trăm ba mươi bốn ngàn, một trăm ba mươi bảy đồng), trong đó số thu từ kinh tế - xã hội ngân sách địa phương được hưởng quyết toán là 6.865.073.407.339 đồng (Sáu ngàn, tám trăm sáu mươi lăm tỷ, không trăm bảy mươi ba triệu, bốn trăm lẻ bảy ngàn, ba trăm ba mươi chín đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 7.481.621.088.826 đồng (Bảy ngàn, bốn trăm tám mươi mốt tỷ, sáu trăm hai mươi mốt triệu, không trăm tám mươi tám ngàn, tám trăm hai mươi sáu đồng).

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2010 là 3.475.262.232.389 đồng (Ba ngàn, bốn trăm bảy mươi lăm tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm ba mươi hai ngàn, ba trăm tám mươi chín đồng), gồm kết dư ngân sách tỉnh là 2.997.250.108.208 đồng (Hai ngàn, chín trăm chín mươi bảy tỷ, hai trăm năm mươi triệu, một trăm lẻ tám ngàn, hai trăm lẻ tám đồng), ngân sách cấp huyện là 405.675.546.013 đồng (Bốn trăm lẻ năm tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu, năm trăm bốn mươi sáu ngàn, không trăm mười ba đồng), ngân sách cấp xã là 72.336.578.168 đồng (Bảy mươi hai tỷ, ba trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm bảy mươi tám ngàn, một trăm sáu mươi tám đồng).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công khai Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2011/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu52/2011/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2011/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 52/2011/NQ-HĐND8 quyết toán ngân sách năm 2010 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 52/2011/NQ-HĐND8 quyết toán ngân sách năm 2010 Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu52/2011/NQ-HĐND8
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 52/2011/NQ-HĐND8 quyết toán ngân sách năm 2010 Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 52/2011/NQ-HĐND8 quyết toán ngân sách năm 2010 Bình Dương