Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp lệ phí đăng ký kinh doanh Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2016/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KINH DOANH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương;

Xét Tờ trình s 5433/TTr-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể:

1. Đối tượng thu, nộp lệ phí:

a) Người nộp lệ phí đăng ký kinh doanh là tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Cơ quan, đơn vị thu lệ phí đăng ký kinh doanh là cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Mức thu lệ phí:

STT

Đối tượng nộp

Mức thu

1

Tổ chức, cá nhân được UBND cấp huyện cấp GCN ĐKKD

100.000 đồng/1 lần cấp

2

Tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp GCN ĐKKD

200.000 đồng/1 lần cấp

3

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

20.000 đồng/1 lần chng nhận, thay đổi

3. Kê khai, thu, nộp lệ phí:

Cơ quan, đơn vị thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiu mục của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí theo năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Chứng từ thu lệ phí thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế nội dung quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh tại Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa IX, Kỳ họp thứ 9 về việc thông qua chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 24/9/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa IX, Kỳ họp thứ 11 về việc thông qua tỷ lệ trích để lại đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;

- VP Quốc hội; VPCP;
- Cục Kiểm tra văn b
n - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND t
nh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy,
HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh (đăng công báo);
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ và CV Phòng Tổng hợp;
- Báo GL; Đài PTTH t
nh;
- Lưu: VT, HĐND.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu52/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp lệ phí đăng ký kinh doanh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp lệ phí đăng ký kinh doanh Gia Lai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu52/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýDương Văn Trang
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp lệ phí đăng ký kinh doanh Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND mức thu chế độ thu nộp lệ phí đăng ký kinh doanh Gia Lai

            • 08/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực